سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و طیف سنجی پرتو گاما مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چینه شناسی سطحی و چاه اکتشافی در ناحیه فارس ساحلی، کمربند چین خورده و رانده زاگرس

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین دقیق مرز کرتاسه-پالئوژن در ناحیه فارس ساحلی بر مبنای خصوصیات سنگ شناسی، فسیلی و نمودار پرتوگاما سطحی و چاه است. این مطالعه بر روی یک برش سطحی در یال شمالی تاقدیس گاوبست و یک چاه اکتشافی در همان ناحیه انجام و سپس با یکدیگر مقایسه شده است.
در این تحقیق راس سازند گورپی و قاعده سازند پابده به ضخامت 50 متر نمونه برداری صحرایی به تعداد 195 نمونه و اندازه گیری پرتوگاما بوسیله دستگاه برداشت پرتو گاما قابل حمل به فاصله 30 سانتی متری صورت گرفته که به جهت تعیین دقیق مرز و بایوزون ها قبل و بعد از مرز کرتاسه-پالئوژن، برای افزایش دقت، فاصله به 15 سانتی متر کاهش داده شد. فاصله نمونه برداری از خرده های حفاری در زمان حفاری چاه اکتشافی 2 متر بوده است . اورانیوم (پی پی ام)، توریوم(پی پی ام)، پتاسیم (%) و مقدار کل گاما (نانو گری/ ساعت) در محل هر نمونه اندازه گیری شده و با نرم افزار ژئولاگ رسم گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ، لاگ گامای سطحی با چاه اکتشافی در ناحیه مقایسه شده است. نتایج نشانگر تغییرات زیاد تشعشع پرتوگاما (02/17 تا 94/81 نانوگری بر ساعت) است. این افزایش گاما بر مرز کرتاسه-پالئوژن منطبق نیست و به دلیل افزایش کانی گلوکونیت و فسفات در نهشته های نزدیک مرز است. کمترین مقدار اورانیوم 36/1پی پی ام و بیشترین آن 24/13پی پی ام است.
فرامینیفر­های پلانکتون در مقطع میکروسکوپی و هم بصورت شسته شده جدا و مورد مطالعه و عکسبرداری قرار گرفته اند. تعداد 25 جنس و 50 گونه از فرامینیفرهای پلانکتون شناسایی شده است. بایوزون های شناسایی شده در راس سازند گورپی عبارتند از زون Gansserina gansseri  و زون Contusotruncana contusa  که نشانگرسن بخش بالایی کامپانین پسین تا مائسترشتین میانی می باشد. بایوزون های شناسایی شده در قاعده سازند پابده شامل زون گستره-بخشی Eoglobigerina edita (P1) ، زون پایین ترین پیدایشPramurica uncinata (P2)  و زون پایین ترین پیدایشMorozovella angulata (P3) می باشند که نشانگر سن دانین برای نهشته های قاعده سازند پابده می باشد. طبق مطالعات صورت گرفته مرز سازند های گورپی-پابده در ناحیه مورد مطالعه به دلیل نبود زون های Abathomphalus mayeroensis  , Pseudoguembelina hariaensis,    Pseudotextularia elegans,  , Plummerita hatkeninoides,  Guembeliteria cretacea (P0)  و زون محدوده تمام   Parvularugoglobigerina eugubina (Pα) ناپیوسته موازی بوده و این ناپیوستگی از مائستریشتین پسین تا دانین پیشین می باشد. این ناپیوستگی به دلیل وجود گلوکونیت و فسفات در نهشته های نزدیک مرز سازند های گورپی-پابده نشانگر هارد گراند می باشد.
 از نظر لیتو استراتیگرافیک مرز سازند های گورپی و پابده به دلیل عدم وجود عضو غیر رسمی شیل ارغوانی در قاعده سازند پابده در ناحیه فارس ساحلی، در ابتدای شروع لایه های مارلستونی سازند پابده که کم فرسا بوده و دارای میکروفسیل های حمل شده کرتاسه هستند قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy, biostratigraphy and gamma-ray spectrometry of the Cretaceous-Paleogene boundary in surface section and exploratory well in Coastal Fars, Zagros fold and thrust belt

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Moghaddasi
  • Hossein Vaziri-Moghaddam
  • Ali Seyrafian
چکیده [English]

The aim of this study to detect the Cretaceous-Paleogene (K/Pg) boundary in Coastal Fars based on lithological and micropaleontological characteristics and also gamma-ray logs in outcrop exposure and borehole wireline. This study has been done on one surface stratigraphic section in north flank of Gavbast anticline and one exploratory well in the same region and correlation between them.
A presumable interval from the top of the Gurpi and base of the Pabdeh formations with thickness of 50 m was measured where 195 samples were collected. Surface gamma-ray survey was performed a cross section by using a hand-held gamma-ray spectrometer in 30 cm intervals. To distinguish the K/Pg boundary in detail, the sampling and gamma-ray measuring interval was focused on 15 cm steps near the presumable K/Pg boundary. The sampling interval of cuttings in wildcat well at the drilling time was 2 m. The U (ppm), Th (ppm), K (%) and dose rate (nGy/h) were measured in every sampling site. The data was processed by Geolog software. Field gamma-ray was correlated with the wireline gamma-ray log from borehole by the CycloLog software. The results shows gamma radiation has wide range values (17.02 nGy/h - 81.94 nGy/h).  The increasing of gamma-ray is not coincident to K/Pg boundary and this is due to high frequency of glauconite and phosphate near to K/Pg boundary. The minimum value of U is 1.36 ppm and maximum value is 13.24 ppm.
The planktonic foraminifera studied and photographed under thin section and also as washed samples. 25 genera and 50 species of planktonic foraminifera have been determined. The recognized biozones are Gansserina gansseri Zone, and Contusotruncana contusa Zone indicate latest Campanian to middle Maastrichtian age for upper part of the Gurpi Formation and Eoglobigerina edita Partial-range Zone (P1), Praemurica uncinata Lowest-occurrence Zone (P2) and  Morozovella angulata Lowest-occurrence Zone (P3) assign Danian age for lower part of the Pabdeh Formation. Due to lack of Abathomphalus mayeroensis Zone, Pseudoguembelina hariaensis Zone, Pseudotextularia elegans Zone, Plummerita hatkeninoides Zone, Guembeliteria cretacea (P0) Zone and Parvularugoglobigerina eugubina (Pα)Total-range Zone, a paraconformity between the Gurpi and Pabdeh formations in the studied area was recognized, which encompasses since late Maastrichtian till earliest Danian. Presence of glauconite and phosphate near to top of the Gurpi Formation deposits reveals a hardground.
From lithostratigraphic point of view, due to lack of purple shale informal member at the base of Pabdeh Formation in Coastal Fars, the Gurpi and Pabdeh formations boundary was inferred at the low weathered marlstones beds at the base of Pabdeh Formation which comprises reworked Cretaceous planktonic foraminifera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithostratigraphy
  • Biostratigraphy
  • Planktonic foraminifera
  • Gamma-ray spectrometry
  • K/Pg
  • Zagros
ابراری، ن.، ح. وزیری­مقدم، ع. طاهری و ع. صیرفیان (1390) زیست­چینه­نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب باختر منطقه فیروزآباد. فصلنامه زمین­شناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی، ش. 17، ص. 60 -49.
 ابراری، ن.، ح. وزیری­مقدم، ع. طاهری و ع. صیرفیان (1391) چینه­نگاری سکانسی سازند گورپی در جنوب­غرب فیروزآباد (تاقدیس آغار). نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم (زمین­شناسی) (علمی- پژوهشی)، ج. 10، ش. 2، ص. 728-709. 
 اعتماد، م.، ح. وزیری­مقدم، ح. امیری­بختیار و ع. رحمانی (1387) زیست­چینه­نگاری و تعیین عمق محیط­رسوبی سازند گورپی در ناحیه لار، کوه گچ، براساس روزن­بران پلانکتونیک. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه اصفهان، ج. 320، ش. 3 (زمین­شناسی)، ص. 68-57.
 برزگر، ف (1360) گسله رازک. خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم زمین­شناسی ایران، انجمن نفت ایران. ص.32.
 حسامی، خ. و طبسی، ه (1385) گسل رازک و عوارض ریخت زمین­ساختی مرتبط با آن. پژوهشنامه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، ش.1 ، ص. 36 -30.
 رحمانی، ع (1390) چینه­شناسی سازند آسماری در تاقدیس­های خویز و بنگستان و میدان نفتی پارسی. پایان­نامه دکتری چینه و فسیل­شناسی دانشگاه اصفهان، 210 ص.
 ریدلی، م (2003) (ترجمه: وهاب­زاده، ع. 1395) (چاپ دوم)، تکامل. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، ص 599-564.
 فریدون­پور، م.، ح. وزیری­مقدم، ع. غبیشاوی و ع. طاهری (1393) چینه­نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش­های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار. نشریه دانشگاه فردوسی مشهد.  
 صادقی، ع. و هداوند خانی، ن (1389) زیست­چینه­نگاری سازند پابده در برش چینه­شناسی امامزاده سلطان ابراهیم (شمال­غرب ایذه). فصلنامه زمین­شناسی ایران، ش. 15، ص 98-81.
 قورچایی، ش.، ب. درویش­زاده و ا. قاسمی نژاد (1387) زیست چینه­نگاری سازند گورپی در شمال کبیرکوه بر مبنای فرامینیفرا و تطابق آن با مقاطع جهانی. دوفصلنامه مطالعات زمین­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ج. 1، ش. 1، ص. 61-73.
 کلانتری، ا (1365) رخساره­های میکروسکپی سنگ­های کربناته ایران. انتشارات آزمایشگاه­های زمین­شناسی شرکت ملی نفت ایران، نشریه شماره 11، 233ص.
 کلانتری، ا (1371) سنگ­چینه­ای و رخساره­های میکروسکپی زاگرس. انتشارات آزمایشگاه­های زمین­شناسی شرکت ملی نفت ایران، نشریه شماره 12، 421ص.
مطیعی، ه (1372) چینه­شناسی زاگرس. طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ش. 1، 536 ص.
 مطیعی، ه (1374) زمین­شناسی نفت زاگرس جلد 1 و 2. طرح تـدوین کـتاب زمـین­شناسی ایـران، سـازمـان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ش. 25، 1009 ص.
 وزیری­مقدم، ح.، ا. کاملی، م. قیامی، و ع. طاهری (1385) مقایسه چینه­نگاری زیستی سازند گورپی در مقطع تیپ (شمال­غرب مسجد سلیمان) و سبزه کوه (جنوب­غرب بروجن). نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم ، ج. 6، ش. 3 و 4، ص. 826 – 803.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Moutherrau, F (2005) Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences (Geol. Rundsch), 94: 401-419.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitchrurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B., and Wortel, R (2011) Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geological Magazine, 148 (5-6): 692-725.
Ala, M. A., Kinghorn, R.R.F., and Rahman, M (1980) Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, southwest Iran. Journal of Petroleum Geology, 3 (1): 61-89.
Alavi, M (1980) Tectonostratigraphic evolution of the Zagrosides of Iran. Geology, 8: 144–149.
Alavi, M (1994) Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics, 229: 211–238.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304: 1-20.
Albertão, G. A., Koutsoukos, E. A. M., Regali, M. s. P., Attrep, Jr. M., and Martins Jr., P. P (1993) The Cretaceous-Tertiary boundary (KTB) at Pernambuco/Paraiba Basin, northeastern Brazil. Acta Geologica Leopodensia, 16 (38): 59-71.
Albertão, G. A., Koutsoukos, E. A. M., Regali, M. s. P., Attrep Jr., M., and Martins Jr., P. P (1994) The Cretaceous-Tertiary boundary in southern low-latitude regions: preliminary study in Pernambuco, northeastern Brazil. Terra Nova 6, 366-375.
Alvarez, L.W., Alvarez, W., Asaro, F., and Michel, H. V (1980) Extraterrestrial causes for the Cretaceous-Tertiary boundary extinction. Science, 208: 1095-1108. 
Amorosi, A (1997) Detecting compositional, spatial, and temporal attributes of glaucony: a tool for provenance research. Sedimentary Geology, 109: 135-153.
Arenillas, I., Arz, J. A., Molina, E., and Dupuis, C (2000) The Cretaceous/Paleogene (K/P) boundary at Aїn Settara, Tunisia: sudden catastrophic mass extinction in planktic foraminifera. Journal of Foraminiferal Research, 30 (3): 202-218.
Barzegar, F (1994) Basement fault mapping of E. Zagros folded belt (S.W. Iran) based on space-borne remotely sensed data. Proceeding of the 10th Thematic Conference on Geologic Remote Sensing: Exploration, Environment, and Engineering, San Antonio, Texas, USA, 10: 455-466.
Banerjee, S., Bansal, U., Pande, K., and Meena, S. S (2016a) Compositional variability of glauconites within the Upper Cretaceous Karai Shale Formation, Cauvery Basin, India: implications for evaluation of stratigraphic condensation. Sedimentary Geology, 331: 12-29. 
Banerjee, S., Bansal, U., and Thorat, A. V (2016b) A review on palaeogeographic implications and temporal variation in glaucony composition. Journal of Palaeogeography, 5 (1): 43-71.
Beiranvand, B., and Ghasemi-Nejad, E (2013) High resolution planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation, K/Pg boundary of the Izeh zone, SW Iran. Revista Brasileira de Paleontologia 16 (1): 5-26.
Beiranvand, B., Ghasemi-Nejad, E., and Kamali, M (2013) Palynomorphs’ response to sea-level fluctuations: a case study from Late Cretaceous–Paleocene, Gurpi Formation, SW Iran. Geopersia-University of Tehran , 3 (1): 11-24.
Beiranvand, B., Zaghbib-Turki, D., and Ghasemi-Nejad, E (2014 a) Integrated biostratigraphy based on foraminifera and dinoflagellates across the Cretaceous-Paleogene (K/Pg) transition at the Izeh section (SW Iran). Comptes Rendus Paleo, 13: 235-258.
Beiranvand, B., Ghasemi-Nejad, E., Kamali, M., and Ahmadi, A (2014 b) Sequence stratigraphy of the Late Cretaceous-Paleocene Gurpi Formation in southwest Iran. GeoArabia, 19 (2): 89-102.
Berberian, M (1995) Master ʻʻblindʼʼ thrust faults hidden under Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224.
Berberian, M., and Kings, G. C. P (1981) Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210–265.
Berggren, W. A., and Norris, R. D (1997) Biostratigraphy, phylogeny and systematics of Paleocene trochospiral planktic foraminifera. Micropaleontology, 43, supplement 1, 1-116.
Berggren, W. A., and Pearson, B. T (2005) A revised tropical to subtropical Paleocene planktonic foraminiferal zonation. Journal of Foraminiferal Research, 35 (4): 279-298.
Berra, F., Zanchi, A., Mattei, M., and Nawab, A (2007) Late Cretaceous transgression on a Cimmerian high (Neka Valley, Eastern Alborz, Iran): A geodynamic event recorded by glauconitic sands. Sedimentary Geology, 199: 189-204.
Beydoun, Z. R., Hughes Clarke, M. W., and Stonley, R (1992) Petroleum in the Zagros basin: A Late Tertiary foreland basin overprinted onto the outer edge of a vast hydrocarbon – rich Paleozoic – Mesozoic passive - margin shelf. In: Macqueen, R.W., and Leckie, D.A. (Eds.), Foreland basins and foreland belts. The American Association of Petroleum Geologists Memoire, 55: 309-339.
Boggs, S.Jr (2009) (2nd edition), Petrology of sedimentary rocks. Cambridge University Press, 600 p.
Bordenave, M. L., and Burwood, R (1990) Source rock distribution and maturation in the Zagros orogenic belt: Provenance of the Asmari and Bangestan reservoir oil accumulations. Organic Geochemistry, 16 (1-3): 369-387.
Bordenave, M. L., and Hegre, J. L (2010) Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold belt of Iran and contiguous offshore as the result of petroleum systems. Geological Society, London, Special Publications 330, 291-353.
Bordenave, M. L., and Huc, A. Y (2010) The Cretaceous source rocks in the Zagros foothills of Iran. Revue de l’Institut Fraçais du Pétrol, 50: 727-753.
Canudo, J. I., Keller, G., and Molina, E (1991) Cretaceous/Tertiary boundary extinction pattern and faunal turnover at Agost and Caravaca, S. E. Spain. Marine Micropaleontology, 17: 319-341.
Caron, M (1987) Cretaceous planktic foraminifera. In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K. (Eds.), Plankton stratigraphy. Cambridge University Press, Cambridge, 17-86.
Coccioni, R., and Premoli Silva, I (2015) Revised Upper Albian-Maastrichtian planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetostratigraphy of the classical Tethyan Gubbio section (Italy). Newsletters on Stratigraphy, 48 (1): 47-90.
Correia, G. C., Duarte, L. V., Pereira, A., and Silva, R. L (2012) Outcrop gamma-ray spectrometry: Applications to the Sinemurian-Pliensbachian organic-rich facies of the Lusitanian basin (Portugal). Journal of Iberian Geology. 38 (2): 373-388.
Darvishzad, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S., and Keller, G (2007) Planktonic foraminiferal biostratigraphy and faunal turnover across the Cretaceous-Tertiary boundary in southwestern Iran. Journal of Science, Islamic Republic of Iran, 18 (2): 139-149.
De Jong, M., Smith, D., Nio, S. D., and Hardy, N (2006) Subsurface correlation of the Triassic of the UK southern Central Graben: new look at an old problem. ENRES Technical Paper Series, First Break, Special topic multi-disciplinary issue, 24: 103-109.
Duncan, R. A., and Pyle, D. G (1988) Rapid eruption of the Deccan flood basalts at the Cretaceous/Tertiary boundary. Nature, 333 (6176): 841-843.
Ellis, J., and Schramm. D. N (1995) Could a nearby supernova explosion have caused a mass extinction?. Proceedings of National Academy of Sciences, 92 (1): 235-238.
ENRES International (2015) CycloLog. Tutorial- base module, 106 p.
Fereydoonpour, M., Vaziri-Moghaddam, H. and Taheri, A (2014) Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Gurpi Formation at Deh Dasht area Zagros Basin, SW Iran: Acta Geologica Sinica (English edition), 88 (6): 1801–1815.
Fiet, N., and Gorin, G. E (2000) Gamma-ray spectrometry as a tool for stratigraphic correlations in the carbonate-dominated, organic-rich, pelagic Albian sediments in Central Italy. Eclogae Geologicae Helvetiae, 93(2): 175-181.
Fürst, M (1970) Stratigraphie und Werdegang der östlichen Zagrosketten (Iran). Erlanger Geologische Abhandlungen Hessen 80, 3-51.
Gallala, N., Zaghbib-Turki, D., Arenillas, I., Arz, J. A., and Molina, E (2009) Catastrophic mass extinction and assemblage evolution in planktic foraminifera across the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary at Bidart (SW France). Marine Micropaleontology, 72: 196-209.
Gharabeigli, G (2014) Evolution of the folded carbonates in the Central Fars Province, southwestern Iran. Royal Holloway University of London (Unpublished PhD thesis).
Genevraye, de. P (1977) Dehnow–Namaki geological survey. Total Iran Petroleum Company Report no. E. R. 12, 36 (Unpublished).
Hamrang, F (1975) Upper Cretaceous to Lower Tertiary succession in west Kermanshah area with special attention to the Cretaceous–Tertiary boundary. The Iranian Petroleum Institute Bulletin, 60: 1-15.
Herron, S. L, and Herron, M. M (1996) Quantitative lithology: An application for open and cased hole spectroscopy. In: 37th Annual Logging Symposium Transactions: Society of Petrophysicists and Well-log Analysts (SPWLA), p. E1-14.
Herron, M. M., and Herron, S. L (1998) Quantitative lithology: open and cased hole application derived from integrated core chemistry and mineralogy database. In: Harvey, P.K., and Lovell, M.A. (eds) Core-log integration, Geological Society, London, Special publications, 136: 81-95.
Hessami, K., Koyi, H. A., and Talbot, C. J (2001) The significance of strike-slip faulting in the basement of the Zagros fold and thrust belt: Journal of Petroleum Geology, 24: 5-28.
Jahani, S., Kavoosi, M. A., and Beik, F (2004) Gavbast geological map 1:100000, NIOC-EXP (Unpublished).
Jahani, S., Letouzey, J, and Frizon de Lamotte, D (2005) Fold, fault and Hormuz salt in the southern Zagros (Iran); Dehnow anticline as a case study. Paper presented at Earth Science Meeting Geological Society of Franch, Rueil-Malmaison, France, 4 p.
Jahani, S., Callot, J. P., Letouzey, J, and Frizon de Lamotte, D (2009) The eastern termination of the Zagros Fold-and-Thrust Belt, Iran: Structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting. Tectonics, 25: 1–22.
James, G. A (1960) Eshkanan geological map 1:50000, sheet no. 20437, Khalafani-Dehnow anticlines. NIOC-EXP (Unpublished).
James, G. A (1960) Gavbandi geological map 1: 50,000, sheet no. 20436, Khalafani-Dehnow anticlines, NIOC-EXP (Unpublished).
James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49 (12): 2182-2245.         
Karoui-Yaakoub, N., Zaghbib-Turki, D., and Keller, G (2002) The Cretaceous-Tertiary (K-T) mass extinction in planktic foraminifera at Elles I and El Melah, Tunisia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 178: 233-255.
Keller, G (1988b) Extinction, survivorship and evolution of planktic foraminifera across the Cretaceous/Tertiary boundary at El Kef, Tunisia. Marine Micropaleontology, 13: 239-263.
Keller, G (1996) The Cretaceous-Tertiary mass extinction in planktonic foraminifera: biotic conctraints for catastrophe theories.In:MacLeodN., and Keller, G. (Eds.)Cretaceous-Tertiary mass extinction: Biotic and environmental changes. W. W. Norton & Company, 49-83.
Keller, G., Adatte, T., Stinnesbeck, W., Stuben, D., and Berner, Z (2001) Age, chemo- and biostratigraphy of Haiti spherule-rich deposits: a multi-event K-T scenario. Canadian Journal of Earth Science, 38: 197-227.
Keller, G., Li, L., and MacLeod, N (1995) The Cretaceous/Tertiary boundary stratotype section at El Kef, Tunisia: How catastrophic was the mass extinction? . Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 119: 221-254.
Keller, G., and von Salis Perch-Nielsen, K (1995) Cretaceous-Tertiary (K/T) mass extinction: effects of global change on calcareous microplankton. In: Stanly, S., Kennet, J.P. (Eds.), Global Changes. National Research Council, National Academy of Sciences, 72-93.
Koutsoukos, E. A. M (2005) The K-T boundary. In: Koutsoukos, E.A.M. (Ed.), Applied stratigraphy. Springer, 147-161.          
Koutsoukos, E. A. M (2006) The Cretaceous-Paleogene boundary at the Poty section, NE Brazil: foraminiferal record and sequence of events – A review. FORAMS 2006, Anuário do instituto de Geociências – UFRJ, 29 (1): 95-107.
Koyi, H. A., Ghasemi, A., Hesami, K., and Diet, C (2008) The mechanical relationship between strike-slip faults and salt diapirs in the Zagros fold-thrust belt. Journal of the Geological Society, London, 165: 1031–1044.
Li, L., and Keller, G (1998a) Maastrichtian climate, productivity and faunal turnovers in planktic foraminifera in South Atlantic DSDP Sites 525A and 21. Marine Micropaleontology, 33: 55-86.
Li, L., and Keller, G (1998c) Diversification and extinction in Campanian-Maastrichtian planktic foraminifera of Northwestern Tunisia. Eclogae Geologica Helvetiae, 91: 75-102.
Li, L., Keller, G., and Stinnesbeck, W (1999) The Late Campanian and Maastrichtian in northwestern Tunisia: palaeoenvironmental inferences from lithology, macrofauna and benthic foraminifera. Cretaceous Research, 20: 231-252.
Lirer, F (2000) A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits. Micropaleontology, 46 (4): 365-369.
Loeblich, A.R. Jr., and Tappan, H (1964) Protista 2; Sarcodina, chiefly “Thecamoebians“ and “ Foraminiferida“. In: Moore, R.C. (Ed.), Treatise on invertebrate paleontology: part C (2 v.), Geological Society of America and University of Kansas Press, 900 p.
Loeblich, A. R. Jr., and Tappan, H (1988) Foraminiferal genera and their classification. Van Nostrand Reinhold Company, 1, 970 p., 2, 212 p. and 847 pls.
MacLeod, N., and Keller, G (1991b) How complete are Cretaceous/Tertiary boundary sections? A chronostratigraphic estimate based on graphic correlation. Geological Society of America Bulletin, 103: 1439-1457.
MacLeod, N (1996) Nature of the Cretaceous-Tertiary planktonic foraminiferal record: stratigraphic confidence intervals, Signor-Lipps effect, and patterns of survivorship. In:MacLeod, N., and Keller, G. (Eds.),Cretaceous-Tertiary mass extinction: Biotic and environmental changes. W. W. Norton & Company, 85-138.
MacLeod, N., Rawson, P.F., Forey, P.L., Banner, F.T., Boudagher-Fadel, M.K., Bown, P.R., Burnett, J.A., Chambers, P., Culver, S., Evans, S.E., Jeffery, C., Kaminiski, M.A., Lord, A.R., Milner, A.C., Milner,V, Morris, N., Owen, E., Rosen, B.R., Smith, A.B., Taylor, P.D., Urquhart, E., and Young, J.R (1997) The Cretaceous-Tertiary biotic transition. Journal of the Geological Society of London, 154: 265-292.
Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., and Arz, J.A (2004) The Cretaceous/Paleogene boundary at the Agost section revisited: paleoenvironmental reconstruction and mass extinction pattern. Journal of Iberian Geology, 31: 135-148.
Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J.A., Gallala, N., Grajales-Nishimura, J.M., Murillo-Muňetόn, G., and Zaghbib-Turki, D (2009) The global boundary stratotype section and point for the base of the Danian stage (Paleocene, Paleogene, "Tertiary", Cenozoic): auxiliary sections and correlation. Episodes, 32 (2): 84-95.
Molina, E., Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J.A., Gallala, N., Hardenbol, J., von Salis, K., Steurbaut, E., Vandenberghe, N., and Zaghbib-Turki, D (2006) The global boundary stratotype section and point for the base of the Danian stage (Paleocene, Paleogene, "Tertiary", Cenozoic) at El Kef, Tunisia – original definition and revision. Episodes, 29 (4): 263-273.
Nio, S.D., Brouwer, J., Smith, D., de Jong, M., and Böhm, A (2005) Spectral trend attribute analysis: applications in the stratigraphic analysis of wireline logs. ENRES Technical paper series, First break, petroleum geology special topic, 23 (4): 71-75.
Motamedi, H., Sherkati, S., and Sepehr, M (2012) Structural style variation and its impact on hydrocarbon traps in Central Fars, southern Zagros folded belt, Iran. Journal of Structural Geology, 37: 124-133.
Mullen, L (2004) Multiple impacts?. Asterobiology magazine 10, 1.
NIOC (National Iranian Oil Company) (1975) Zagros geological map, scale 1:1000, 000.
Nederbragt, A. J (1989) Chamber proliferation in the Cretaceous planktonic foraminifera Heterohelicidae. Journal of Foraminiferal Research, 19 (2): 105-114.
Nederbragt, A. J (1991) Late Cretaceous biostratigraphy and development of Heterohelicidae (planktic foraminifera). Micropaleontology, 37 (4): 329-372.
Nishi, H., Taskashima, R., Hastuugai, T., Saito, T., Moriya, K., Ennyu, A., and Sakai, T (2003) Planktonic foraminiferal zonation in the Cretaceous Yezo Group, Central Hokkaido, Japan. Journal of Asian Earth Sciences, 21: 867-886.
Odin, G. S., and Matter, A (1981) Die Glauconiarum origine: Sedimentology, 8: 611–641.
Ogg, J. G., Hinnov, L. A., and Huang, C (2012) Cretaceous. In: Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M.D., Ogg, G. (Eds.), The geologic time scale 2012. Elsevier Publication, 793-854.
Ogg, J. G., Ogg, G. M., and Gradstein, F. M (2016) A concise geologic time scale 2016. Elsevier Publication, 167-186.
Olsson, R. K., Hemleben, C., Berggren, W. A., and Huber, B.T (1999) (Eds.) Atlas of Paleocene planktonic foraminifera. Smithsonian Contributions to Paleobiology 85, 252.
Pardo, A., Oritz, N., and Keller, G (1996) Latest Maastrichtian and Cretaceous-Tertiary boundary foraminiferal turnover and environmental changes at Agost, Spain.In:MacLeod, N., and Keller, G. (Eds.),Cretaceous-Tertiary mass extinction: Biotic and environmental changes. W. W. Norton & Company, 139-171.
Perrier, R (1976) Gavbast geological survey. Total Iran Petroleum Company Report no. E.R. 10, 19. (Unpublished).
Pirouz, M., Simpson, G., and Chiaradia, M (2015) Constraint on foreland basin migration in the Zagros Mountain belt using Sr isotope stratigraphy. Basin Research, EAGE, 1–15.
Pirouz, M., Simpson, G., and Bahroudi, A (2016) Control on the sequence stratigraphic architecture of the Neogene Zagros foreland basin. In: Sorkhabi, R. (Ed.), Tectonic evolution, collision, and seismicity of southwest Asia. The Geological Society of America Special Paper, 525: 1–23.
Postuma, J. A (1971) Manual of planktonic foraminifera. Elsevier Publishing Company, Amesterdam, 397.
Premoli Silva, I., Rettori, R., and Verga, D (2003) Practical manual of Paleocene and Eocene planktonic Foraminifera. In: Rettori, R., Verga, D. (Eds.), 2nd International school on planktonic Forminifera, Universitiy of Perugia, Italy. 152.
Premoli Silva, I., and Sliter, W. V (1995) Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione section Gubbio, Italy. Paleontographica Italica, 82: 1-89.
Premoli Silva, I., and Sliter, W.V (2002) Practical manual of Cretaceous planktonic foraminifera: 1st international school on planktonic foraminifera, Perugia Italy, 320.
Premoli Silva, I., and Verga, D (2004) Practical manual of Cretaceous planktonic Foraminifera. In: Verga, D., and Rettori, R. (Eds.), International school on planktonic Forminifera, 3rd Course: Cretaceous, Universities of Perugia and Milan, Tipografia pontefelcino, Perugia (Italy), 283.
Robaszynski, F., Caron, M., Gonzalez Donoso, J.M., Wonders, A. A.H., and European Working Group of Planktonic Foraminifera (Decembre 1983 – Mars 1984) (Eds.) Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids. Revue de Micropaleontologie, 26 (3-4): 145-305.
Rider, M (2002) (2nd revised edition) The geological interpretation of well logs. Rider-French Consulting Ltd. Publishing, 280 p.
Sampo, M (1969) Microfacies and microfossils of the Zagros area, SW Iran from (pre-Permian to Miocene). In: Cuviller, J., Schurmann, H.M.E. (Eds.), International Sedimentary Petrographical Series  E. J. Brill, Leiden, 12, 102 p., 105 pls.
Sartorio, D., and Venturini, V (1988) Southern Tethys biofacies. Agip S.P.A., 235 p.
Sepkoski, J. J. Jr (1996) Patterns of Phanerozoic extinction: a perspective from global data bases. In: Wallisier, O. H. (Ed.) Global events and event stratigraphy. Springer, 34-51.
Setudehnia, A (1972) Iran du Sud-Ouest (Deuxième partie). In: Asie (Sous la direction de L. Dubertret), Volume III, Fascicule 9 b, Iran. Centre national de la recherche scientifique, 285-376.
Setudehnia, A (1977) South-west Iran (Part II). In: Stöcklin, J., Setudehnia, A. (compiled) (second edition) Stratigraphic lexicon of Iran. Geological Survey of Iran, Report no. 18, pp. 285-376.
Setudehnia, A (1978) The Mesozoic sequence in south-west Iran and adjacent areas. Journal of Petroleum Geology, 1: 3-42.
Sliter, W. V (1989) Biostratigraphic zonation for Cretaceous planktonic foraminifers examined in thin section. Journal of Foraminiferal Research, 19 (1): 1-19.
Sliter, W. V (1999) Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Calera limestone, Northern California, U. S. A. Journal of Foraminiferal Research, 29 (4): 318-339.
Stinnesbeck, W., and Keller, G (1996) Environmental changes across the Cretaceous-Tertiary boundary in northeastern Brazil.In:MacLeod, N., and Keller, G. (Eds.),Cretaceous-Tertiary mass extinction: Biotic and environmental changes. W. W. Norton & Company, 451-469.
Stöckin, J (1968b) Structural history and tectonics of Iran: A review. The American Associations of Petroleum Geologists Bulletin, 52 (7): 1229-1258.
Stöcklin, J (1974) Possible ancient continental margin in Iran. In: Burk, C.A., Drake, C.L. (Eds.), The geology of continental margin. Springer-Verlag, pp. 873–887.
Takin, M (1972) Iranian geology and continental drift in the Middle East. Nature, 235 (5334): 147–150.
Vaziri-Moghaddam, H (2002) Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi formations based on planktonic foraminifera in SE of Shiraz, Iran. Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, 13 (4): 339-356.
Wade, B. S., Pearson, P., Berggen, W. A., and Pälike, H (2011) Review and revision of Cenozoic tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and calibration to the geomagnetic polarity and astronomical time scale. Earth Science Reviews, 104: 111-142.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian oil consortium agreement area. Iranian Oil Operation Company Report no. 1082, 89 (Unpublished).
Ziegler, M (2001) Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6 (3): 445-504.