زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم‌زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

چکیده

سازند آسماری به سن الیگومیوسن یکی از مهم­ترین مخازن هیدروکربوری در خاورمیانه است. برای شناخت ویژگی­های بیواستراتیگرافی، انواع رخساره­ها و محیط­های رسوبی دو برش چینه­شناسی در ناحیه فارس درونی (برش فیروزآباد) با ستبرای 270 متر و ناحیه فارس ساحلی (برش بستک) با ستبرای 286 متر برگزیده شد. در هر دو برش سازند آسماری به طور عمده از سنگ­آهک و سنگ­آهک مارنی ساخته شده است. بر پایه فرامینیفرهای بنتیک 4 بیوزون با سن الیگوسن (روپلین- چاتین) تا میوسن (آکیتانین) شناسایی شدند. واکاوی رخساره­ها منجر به شناسایی 12 رخساره وابسته به گروه­های رخساره­ای رمپ درونی (پهنه کشندی و لاگون)، رمپ میانی (شول) و رمپ بیرونی (دریای باز) شد که در یک رمپ کربناته هم­شیب با شیب ملایم مربوط به محدوده زمانی روپلین تا آکیتانین نهـشته شده­اند. ارزیابی فراوانی رخساره­ها نشان می­دهد که گروه رخساره­ای رمپ بیرونی بیش­ترین فراوانی را در برش فیروزآباد دارد و گروه رخساره­ای رمپ درونی بیش­ترین گسترش را در برش بستک دارا می­باشد. یافته­ها نشان می­دهد که در زمان نهشته شدن سازند آسماری ژرفای حوضه از فارس درونی (برش فیروزآباد) به سمت فارس ساحلی (برش بستک) ژرف­تر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, microfacies, Depositional environments of Oligo-Miocene sediments Based on foraminifera in the Zagros zone (Interior and Coastal Fars

نویسندگان [English]

 • F. Kamalifar 1
 • S. M. Aleali 1
 • V. Ahmadi 2
 • A. Mirzaiee 1
چکیده [English]

The  Asmari Formation Oligo-Miocene is one of the main petroleum reservoir in the Middle East. To determine the biostratigraphy characteristics, facies types and sedimentary environments two stratigraphic sections in the internal Fars (Firouzabad section) with 270 meters thick and in the costal Fars (Bastak section) with 286 meters are collected. In both sections, Asmari Formation is largely composed of limestone and marly limestone. Based on distribution of benthic foraminifera four biozones with ages Oligocene (Rupelian to Chattian) to Miocene (Aquitanian) are distinguished. Facies analysis let to identification 12 microfacies belonging to inner (tidal flat and lagoon), middle (shoal) and outer ramp (open marine) facies groups that have been deposited in a homoclinal ramp with gentle slope during Rupelian to Aquitanian age. Frequency evaluation of facies indicates that outer ramp facies group shows most frequency in Firuzabad section and inner ramp facies group (specially lagoon subenvironment) is most aboundant facies group of Bastak section. Results shows that during Asmari Formation deposition, the Basin depth of internal Fars (Firuzabad section) has been deeper than costal Fars (Bastak section).   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oligo-Miocene
 • microfacies
 • Biostratigraphy
 • Asmari Formation
دانشیان، ج.، نوروزی، ن.، باغبانی، د.، آقانباتی، س. ع (1389) زیست­چینه­نگاری نهشته­های الیگوسن و میوسن زیرین (سازندهای پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر اساس روزن­بران در جنوب باختر جهرم، در فارس داخلی، مجله علوم زمین، شماره 83، ص.157-166.
ظهرابی، ز.، وزیری­مقدم، ح.، صیرفیان، ع.، رحمانی، ع (1394) ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس­های کوه­سیاه و اشگر (زون ایذه)، پژوهش­های دانش زمین، شماره 26، ص. 21-41.
کلنات، ب.، وزیـری­مقدم، ح.، طـاهری، ع (1389) زیست چینه­نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب­غرب فیروزآباد، دوفصلنامه رخساره­های رسوبی، شماره 3، ص. 71-84.
کلنات، ب.، وزیری­مقدم، ح.، وحیدی­نیا، م (1392) مقایسه چینه­نگاری سکانسی و محیط­رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس، دوفصلنامه رخساره­های رسوبی، شماره 7، ص. 107-124.
Adams, T. D. and Bourgeois F (1967) Asmari biostratigraphy,Iranian Oil Operating Companies Geological and Exploration Division, Report no. 1074 (unpublished).                                                                                               
Adabi, M. H, Kakemem, U., Sadeghi, A (2015) Sedimentary facies, depositional environment, and sequence stratigraphy of Oligocene–Miocene shallow water carbonate from the Rig Mountain, Zagros basin (SW Iran). Carbonates Evaporites, 31: 69-85.                                                                                                                        
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. Am J Sci, 304: 1-20.                                                                                                                                                   
Aleali M, Rahimpour-Bonab H, Moussavi-Harami R and Jahani D (2013a) Environmental and sequence stratigraphy implications of anhydrite textures: A case from the Lower Triassic of the Central Persian Gulf: Journal of Asian Earth Sciences, 75: 110-125.                                                                                                    
Aleali, M., Rahimpour-Bonab, H., Moussavi-Harami, R., Jahani, D.,Asadi-Eskandar, A (2013b) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Kangan Formation in South Pars Field: Geosciences, 22, p.65.  
Aleali, M (2017) Facies analysis and depositional sequences of the middle Cretaceous Sarvak Formation in the northwest of Behbahan, Zagros basin, Iran, Episodes, 40 (4): 279-293.                                                      
Bassi, D., Nebelsick, J. H (2010) Components, facies and ramps: redefining Upper Oligocene shallow water carbonates using coralline red algae and larger foraminifera (Venetian area, northeast Italy). Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 295: 258-280.                                                                                             
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M., Matteucci, R (2009) Facies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limestone Formation), Malta. Sedimentology, 56: 1138-1158.                                                                                          
Buxton, M. W. N., Pedly, H. M (1989) Short Paper, A Standardized model for Tethyan Tertiary Carbonate ramps: J Geol Soc Lond, 146: 746-748.                                                                                                              
Corda, L., Marco, B (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy, Sedimentary Geology, 161: 55-70.                                                                                                                       
Cosovic, V., Drobne, K., Moro, A (2004) Paleoenvironmental model for Eeocene foraminifera limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula). Facies, 50: 7-61.                                                                
Dunham, R. J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In W. E. HAM (Ed.), Classification of Carbonate Rocks. AAPG Memoir, I, p.108-121.                                                                            
Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K., Svana, T. A., Aqrawi, A. A. M., Mcarthur, J. M., Thirlwall, M. F (2007) Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene-Lower Miocene), SW Iran: Journal of Petroleum Geology, 30(2):107-128.                                                          
Embry, A. F., Klovan, J. E (1971) A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, N. W. T.: Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781.                                                                                                       
Flugel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks, analysis, interpretation and application. Springer, Berlin, p. 976.                                                                                                                                                                             
Ginsburg, R. N., Hardie, L. A (1975) Tidal and storm deposits Northwestern Andros Island, Bahamas. In: Ginsburg RN (ed) Tidal Deposits, 23: 201–208.                                                                                                 
Habibi, T (2014) Bio- and sequence stratigraphy and microfacies analysis of the Oligocene Asmari Formation at Sepidar anticline, interior Fars sub-Basin, SW Iran. Historical Biology, 28: 519-532.
Hallock, P (1999) Symbiont-bearing foraminifera. In: Sen Gupta BK, editor. Modern foraminifera. Dordrecht: Kluwer Academic.                                                                                                                                                      
James, N. P., Bourque, P. A (1992) Reefs and mounds. In: Facies Models: Response to Sea Level Change (Eds R. G. Walker and N. P. James), Geological Association of Canada, St John’s, p. 323-347.                                      
James, G. A., Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iran oil consortium agreement area. AAPG Bulletin, 49: 2182-2245.                                                                                                                                       
Lasemi, Y., Jahani, D., Amin-Rasouli, H., Lasemi, Z (2012) Ancient carbonate tidalites. In: Davis, R. A., Dalrymple, R. W (Eds.), Principlesof Tidal Sedimentology. Springer, Heidelberg, p. 567-607.                              
Laursen, G. V., Monibi, S., Allan,T. l., Pickard, N. A. H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., VanBuchem, F. S. P., Moallemi, A., Druillion, G (2009) The Asmari Formation revisited: Changed stratigraphic allocationand new biozonation. First International Petroleum Conference and Exhibition. Shiraz, Iran.                                      
Lees, G (1933) Reservoir rocks of Persian oil wells. Am Assoc Pet Geol Bull, 17: 224-240.                        
Moussavi-Harami, R., Nadjafi, M., Mahboubi, A., Mirzaee, R (2004) Depositional histori and sequence stratigraphy of outcropping Tertiary carbonates in the Jahrum and Asmari Formations, Shiraz area (SW Iran), Journal of Petroleum Geology, 27: 179-190.                                                                                                      
Pedley, M (1998) A review of sediment distributions and processes in Oligo-Miocene ramps of southern Italy and Malta (Mediterranean divide). Geol Soc Lond Spec Publications, 149: 163–179.                                          
Pomar, L ( 2001a) Types of carbonate platforms: A genetic approach. Basin Res, 13: 313–334.                       
Pomar, L., Mateu-Vicens, G., Morsilli, M., Brandano, M. (2014) Carbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.                                                                                                                                                        
Reading, H. G (1996) Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy (3rd edition): Blackwell Science, Oxford, p. 688.                                                                                                                                              
Rodriguez, S., Fernandez-Martinez, E., Cozar, P., Valenzuela-Rios, J. I., Pardoalonso, M. V., Liao, J. C., May, A (2010) Stratigraphic succession, facies and depositional environmentofEmsianreefal carbonates in the Ossa-Morena Zone (SW Spain). N. Jb. Geol. Palaont. Abh, 257: 69–83.                                                                  
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2009) Biostratigraphyand paleoecology of the Oligo–Miocene succession in Fars and Khuzestan areas (Zagros Basin, SW Iran). HistBiol, 21: 17–31.                                      
Sadeghi, R., Vaziri-Moghadam, H., Taheri, A (2011) Microfacies and Sedimentology environment of Oligocene sequence (Asmari Formation) in Fars sub-basin: Zagros Mountains, Southwest Iran: springer-verlag, 57(3): 431-446.                                                                                                                                                
Scholle, P. A., Scholle Dana, S. U (2006) A color guide to the petrography of carbonate rock: grain, texture, porosity, diagenesis. Am Assoc Pet Geol Bull 69, p.549.                                                                                           
Seyrafian, A., Hamedani, A (1998) Microfacies and depositional environment of the Upper Asmari Formation (Burdigalian), North-Central Zagros Basin, Iran: NeuesJahrbuch fur Geologie and Palaontologie –Abhandlungenv, 210 (2): 129-141.                                                                                                                    
Seyrafian, A (2000) Microfacies and depositional environments of the Asmari Formation, at Dehdes area (Acorrelation across Central Zagros Basin). Carbonates Evaporites, 15: 22-48.                                                 
Shinn, E (1983) Tidal flat environment. In: Scholle, P.A., Bebout, D.G., Moore, C (eds) Carbonate depositional environments. Am Assoc Pet Geol Bull, 33: 171–210.                                                                       
Thomas, A. N (1948) The Asmari Limestone of southwest Iran. NIOC Report 706 (unpublished).
Tucker, M. E (2001) Sedimentary Petrology, Blackwell, Since p. 262.                                                                  
Van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V. and Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations), SW Iran: Geological Society, London, special publications, 329: 219-263.                                                             
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran, Lali area. Facies, 52: 41-51.                                          
Vaziri-Moghaddam, H., Kalanat, B., Taheri, A  (2011) Sequence stratigraphy and  depositional environment of the Oligocene deposits at Firozabad section, southwest of Iran based on microfacies analysis, J Geope 1, p. 71-82.                                                                                                                                                                           
Warren, J. K (2006) Evaporites: sediments, resources and hydrocarbons. Springer Verlag, Brunei, 1035p.       
Wilson, J (1975) Carbonate facies in Geologic History, Springer, Berlin, p. 471.                                                
Wilson, M. E. J. and Evans M. E. J (2002) sedimentology and diagenesis of Tertiary carbonates on the Mangkalihat Penninsula, Boreneo: implications for subsurface reservoir quality, Marine and Petroleum Geology, 19: 873-900.                                                                                                                                                        
Wynd, J (1965) Biofacies of Iranian Oil Consortium Agreement Area. IOOC Rep 1082 (unpublished).            
Zabihi-Zoeram, F., Vahidinia, M., Sadeghi, A., Amiri-Bakhtiar, H., Mahboubi, A (2013) Palaeoenvironmental reconstruction based on coralline red algal and foraminifera assemblages in Oligo–Miocene succession of NW central Zagros, Iran. Rev Paleo boil, 33: 583–591.                                                                  
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1398