چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

این پژوهش به بررسی چینه­نگاری زیستی، ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و دیرینه بوم- شناختی سازند آسماری در رخنمون­های وزگ، اشگر و گرگدان در زون ایذه واقع در حوضه­ی رسوبی زاگرس در جنوب باختر ایران پرداخته ­است. در این پژوهش 500 نمونه از سنگ­آهک­های آسماری به صورت سیستماتیک نمونه­برداری شد. برپایه ویژگی­های بافتی، سنگ­شناسی و فونایی 8 رخساره با 18 زیررخساره شناسایی شد که در بخش­های متفاوت رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ بیرونی ته­نشین شده­اند. هم­چنین بر پایه پخش و پراکندگی فرامینیفرهای کف­زی 6 زون انباشتی شناسایی شده که شامل: زون انباشتی I  به سن روپلین، زون انباشتی II به سن روپلین– شاتین، زون انباشتیIII به سن شاتین، زون­های انباشتی IV و V به سن آکی­تانین و زون انباشتی VI به سن بوردیگالین می­باشند. بر پایه زون­های انباشتی موجود سن سازند آسماری در رخنمون وزگ روپلین-  بوردیگالین، اشگر شاتین- بوردیگالین و گرگدان روپلین- شاتین تا بوردیگالین تعیین شد. افزون بر این، در توالی مورد بررسی 2 زیرخانواده از جلبک­های قرمز (non-geniculate) Lithophylloideae و Melobesioideae، یک گونه (geniculate) از زیر خانواده Subfamily Corallinoideae و یک گونه حدواسط و تکاملی بین non-geniculate و geniculate از زیر خانواده Corallinoideae? شامل Subterraniphyllum thomasii شناسایی شد. دیرینه بوم­شناختی سازند آسماری بر پایه اجزای اصلی سازنده رسوبات کربناته (فرامینیفرهای کف­زی، جلـبک­های قرمـز و مرجان­ها)، در رخنمون­های مورد بررسی از شوری نرمال تا زیاد، از دید مواد غذایی یوتروفی تا الیگوتروفی و با چیرگی شرایط الیگوتروفی تا مزوتروفی، شرایط نوری افوتیک تا یوفوتیک و از دید ژرفا، از مناطق کم ژرفا تا به نسبت ژرف شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, Microfacies, and Paleoecology of the Asmari Formation in the south-western Iran

نویسندگان [English]

  • M. Zare
  • M. Vahidinia
  • M. H. Mahmudy Garaie
چکیده [English]

In this research, the biostratigraphy, microfacies, sedimentary environment and paleoecology of Asmari formation were investigated in Vazag, Eshgar and Gorgdan outcrops in Izeh zone of Zagros basin of southwest of Iran. Based on depositional textures, petrographic analysis, and fauna 8 facies and 18 subfacies, were distinguished. They indicate different depositional settings, inner ramp, middle ramp and outer ramp. Also, based on the distribution of larger benthic foraminifera, 6 assemblage zones were identified, including :assemblege zone I to the age of the Rupelian, the assemblege zone II in the age of the Rupelian-Chattian ,The assemblege zone III to the age of Chattian, the assemblage zone IV to the age of the Aquitanian, the assemblage zone of V in the age of the Aquitanian and assemblage zone VI Burdigalian age. In addition, in the studied areas it was identified two subfamilies of red algae non-geniculate Melobesioideae and Lithophylloideae ,Corallines genus of the red algae geniculate from subfamily Corallinoideae and Subterraniphyllum thomasii Elliott may be transitional species and evolutionary link between geniculate and nongeniculate coralline algae .paleoecology of Asmari Formation based on the main components of carbonate sedimentation (Benthonic foraminifera, coralline red algae and corals) in the studied sections salinity varied normal to highsalinity, Considering the nutritional status, the eutrophic and oligotrophic conditions, with conditions predominantly in oligotrophic to mesotrophic conditions, Light conditions aphotic to euphotic, and in terms of depth, it has been deposited from relatively deep to shallow areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Biostratigraphy
  • microfacies
  • paleoecology
  • Benthic foraminifera
آقانباتی، ع (1385) زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۵۸۶ ص.
زارع، م.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع.، و غبیشاوی، ع (1394) ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه­سیاه در شمال دهدشت، زاگرس. نشریه علمی- پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، دوره 3، شماره 5، 12-28.
طاهری، م.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع.، و ، ع (1394) ریزرخساره­ها و محیط­رسوبی سازند آسماری در زون ایذه (منطقه ایذه)، حوضه رسوبی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، شماره 10، سال پنجم، 20-45.
فرشی، م.، موسوی­حرمی، ر.، محبوبی، الف.، و خانه­باد، م (1396) رخساره­ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر توزیع ویژگی­های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران. نشریه علمی- پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 9، 40-57.
مؤسسه جغرافیایی و کارتوگافی گیتاشناسی (1384) اطلس راه­های ایران1:100000، 271ص.
مطیعی، ه (1372) زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 536 ص.
Adams, T. D., Bourgeois, F (1967) Asmari biostratigraphy: Geological and Exploration, Iranian Offshore Oil Company Report, no. 1074, (unpublished).
Alavi, M (2007) Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. Am J Sci, 307: 1064-1095.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2010) The Asmari Formation, north of the Gachsaran (Dill anticline), southwest Iran: facies analysis, depositional environments and sequence stratigraphy. Carbonates and Evaporites, 25: 145–160.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2012) Palaeoecology of the Oligocene-Miocene Asmari Formation in the Dill Anticline (Zagros Basin, Iran). N. JB. Geol. Palaont. Abh.Stuttgrat, 263: 1-18.
Allahkarampour Dill, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A. Behdad (Ghabeishavi), A (2018) Oligo-Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, SW Iran: Marine and Petroleum Geology, 92: 437-461.
Amirshahkarami, M., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2007 a) Paleoenvironmental model and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in southwest Iran. Historical Biology, 19(2): 173–183.
Amirshahkarami, M., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2007b) Sedimentary facies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation at Chaman-Bolbol, Zagros Basin, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 29(5–6): 947–959.
Amirshahkarami, M (2013) Microfacies correlation analysis of the Oligocene-Miocene Asmari Formation, in the central part of the Rag-e-Safid anticlinal oil field, Zagros Basin, south-west Iran. Turkish Journal of eart science, 22(2): 204-219.-Bassi, D., Nebelsick, J.H (2000) Calcareous algae from the Lower Oliocene Gornij Grad beds of Northern Slovenia. Riv. Ital.paleont. Strat, 106(1): 99-122.
Bassi, D., Hottinger, L., Nebelsick, J. H (2007) Larger foraminifera from the Upper Oligocene of the Venetian area, North-East Italy. Palaeontology, 50: 845–868.
Bassi, D., and Nebelsick, J. H (2010) Components, facies and ramps: Redefining Upper Oligocene shallow water carbonates using coralline red algae and larger foraminifera (Venetian area, northeast Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 295: 258-280.
Beavington-Penney, S. J., and Racey, A (2004) Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth-Science Reviews, 67: 219-265.
Bignot, G (1990) Elements of Micropaleontology, Graham and Trotman Limited, 217p.
Braga, J. C., A., Vescogni, F., Bosellini, R., Aguirre, J (2009) Coralline algae (Corallines, Rhodophyta) in western and central Mediterranean Messinian reefs. Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, 275: 113-128.
Braga, J. C., Bassi, D., Piller, W. E (2010) Palaeoenviromental significance of Oligocene-Miocene coralline red algae- a review. Sedimentology, 42: 165-182.
Brandano, M., and Corda, L (2002) Nutrients, sea level and tectonics: constrains for the facies architecture of a Miocene carbonate ramp in central Italy. Terra Nova, 14: 257-262.
Brandano, M., Vannucci, G., Pomar, L., Obrador , A(2005) Rhodolith assemblages from the lower Tortonian carbonate ramp of Menorca (Spain): Environmental and paleoclimatic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 226: 307-323.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M (2009) Facies analysis and paleoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limstone Formation), Malta. Sedimentology, 56: 1138-1158.
Cahuzac, B., Poignant, A (1997) Essai de biozonation de l’Oligo-Miocene dans les bassins européens a l’aide des grands foraminifères néritiques. Bulletin de la Societé Géologique de France, 168(2): 155–169.
Corda, L., Brandano, M (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy. Sediment. Geol, 161: 55–70.
Cosovic, V., Drobne, K., Moro, A (2004) Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula). Facies, 50 (1): 61–75.
Dunham, R (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in Ham, W.E., (ed.), Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir 1, Tulsa, 108–121.
Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K. Svana, T. A. A. A., Agrawi, M., McArthur, J. M., Thirlwall, M. F (2007) Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene – Lower Miocene), SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 30: 107-128.
Elliott, G. F (1975) Subterraniphyllum, a New Tertiary Calcareous Alga. Paleontology, 1: 73-75.
Embry, A., Klovan, J (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island.NWT. Bull. Can. Petroleum Geol, 19 (4):730.
Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S., Koyi, H (2009) Mechanical stratigraphy and folding style of the Lurestan region in the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Journal of the Geological Society, 166(6): 1101–1115.
Foslie, M (1909) Algologiske notiser, VI Kongelige Norske Videnskabers Skrifter, 2: 173-189.
Flugel. E (2004) Microfacies of carbonate rocks, analysis interpretation and application. Berlin-Heidelberg, New York. Springer, 976 p.
James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. AAPG Bulletin, 49: 2182-2245.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Paleogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol, 155: 211–238.
Gradstein, F., J., Ogg and A., Smith (2004) A Geological Time Scale 2004. Cambridge University press, Cambridge, U.K,pp.589.
Greig, D. A (1935) Rotalia viennotti, an important foraminiferal species from Asia Minor and Western Asia. J. Paleont,  9: 523-526.
Halfar, J., Mutti, M (2005) Global dominance of coralline red algal facies: a response to Miocene oceanographic events. Geology, 33: 481–484.
Hamad, M., Nouradini, M., Gammal, El (2015) Coralline Red Algae From The Early Miocene Qom Formation, Bagh Section, Northern Isfahan, Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(33): 467-480.
Haynes, J (1987) Foraminifera. Blackwell Scientific Publication, 433p.
Henson. F. R. S (1937) Larger Foraminifera from Anitab, Turkish Syra.Ecologae.Geol. Helv. Suisse30.
Heydari, E (2008)Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56-70.
Hottinger, L (1997) Shallow benthic foraminiferal assemblages as signals for depth of their deposition and their limitations. Bulletin de la Societé Géologique de France, 168(4): 491–505.
Laursen, G. V., Monibi, S., Allan, T. L., Pickard, N. A. H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Buchem, F. S. P. v., Moallemi, A., Druillion, G (2009) In: The Asmari Formation Revisited: Changed Stratigraphic Allocation and New Biozonation, First International Petroleum Conference & Exhibition, Shiraz, Iran.
Lemoine, P (1917) Structure anatomique des Melobesiees. Application a la classification. Ann Inst.Oceangr.Monaco, 2: 1-213.
Loeblich, A. R., Tappan, H., (1988) Foraminiferal genera and their classification, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 2volumes.
Mosadegh, Z. K., Haig, D. W., Allan, T., Adabi, M. H., Sadeghi, A (2009) Salinity changes during Late Oligocene to Early Miocene Asmari Formation deposition, Zagros Mountains, Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 17-36,
Mude, S.N,. Kundal, P (2011) Subterraniphyllum thomasii Elliott, Fossil Calcareous Alga the Evolutionary Link between Geniculate and Nongeniculate Coralline Algae: A Hypothesis. Scientific Research, 1: 51-55.
Murray. J. w (2006) Ecology and application Of Benthic foraminifera. Cambridge University Press, Cambridge, 426p.
Mutti, M., Hallock, P (2003) Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraint. Int J Earth Sci, 92: 465–475.
Pomar, L (2001) Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Islands. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 249-272.
Pomar, L., Brandano, M., Westphal, H (2004) Environmental in feluencing skeletal grain sediment associations: a critical review of Miocence examples from the western Mediterranean. Sedimentology, 51: 627-651.
Pomar, L., Bassant, P., Brandano, M., Ruchonnet, C., Janson, X (2012) Impact of carbonate producing biota on platform architecture: insights from Miocene examples of the Mediterranean region. Earth-Science Rev, 113 (3–4): 186–211.
Pomar, L., Mateu-Vicens, G., Morsilli, M., Brandano, M (2014) Carbonate ramp evolution during the late Oligocene (chattian), Salento peninsula, southern Italy. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol, 404 (0):109–132.
Rahmani, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Ghabeishavi, A (2009) A model for the paleoenvironmental distribution of larger foraminifera of Oligocene–Miocene carbonate rocks at Khaviz Anticline, Zagros Basin, SW Iran. Hist. Biol, 21 (3–4): 215-227.
Rasser, M., W., Scheibner, C., Mutti, M (2005) A Paleoenvironmental standard section for Early Ilerdian tropical carbonate factories (Corbieres, France; Pyrenees, Spain). Facies, 51: 217-232.
Reichel, M (1937) Etude sur les Alveolines. Me,. Soc.Paleo. Suisse. 57-59:1-147.
Romero, J., Caus, E., Rosell, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin (NE Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology,  Palaeoecology, 179: 43-56.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2010) Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence (Asmari formation) in Fars sub-basin, Zagros Mountains, southwest Iran. Facies, 57 (3): 431–446.
Samankassou, E (2002) Cool-water carbonates in a paleoequatorial shallow water environment: The paradox of the Auernig cyclic sediments (Upper Pennsylvanian, Carnic Alps, Austria-Italy) and its implications. GEOLOGY, 30: 655-658.
Schlumberger, C (1893) Note sure les genres Trillina et Linderina. Bull.Geol.Soc.France. ser 3, 21: 118-123.
Sepehr, M., Cosgrove, JW (2004) Structural framework of the Zagros fold thrust belt, Iran. Mar Petrol Geol, 21: 829–843.
Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H., Arzani, N., Taheri, A (2011) Facies analysis of the Asmari Formation in central and north-central Zagros basin, southwest Iran. Biostratigraphy paleoecology and diagenesis. Rev. Mex. ciencias Geol, 28: 439–458.
Sherkati, S., Letouzey, J (2004) Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment) Iran. Mar Petrol Geol, 21: 535–554.
Smout, A. H (1963) Pseudoedomia and its phyletic relationships. In Evolutionary trends in Foraminifera. Elsevier, 224-271
Taheri, M. R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Ghabeishavi, A (2017) Biostratigraphy and paleoecology of the oligo-miocene Asmari formation in the Izeh zone (Zagros Basin, SW Iran). Bol. Soc. Geol. Mex, 69 (1): 59–85.
Testa, V., Bosence, DW (1999) Physical and biological controls on the formation of carbonate and siliciclastic bed forms on the northeast Brazilian shelf. Sedimentology, 46: 279–301.
Thomas, A. N (1950) The Asmari limestone of southwest Iran. in: 18th International Geological Congress, London, pt. 6: 35-34.
van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., and Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329: 219-263.
Vannucci, G., Testa, M., Piazza, M., Pastorina, P (2010)Subterraniphyllum and free-living Neogoniolithon (coralline algae) from the Oligocene reef facies of Costa d’Ovada. Ital.J.Geosci, 129: 4-14.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligocene-Miocene Asmari Formation in SW Iran, Lali Area. Facies, 52: 41-51.
Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., Motiei, H (2010) Oligocene-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros Basin, Iran: Microfacies, paleoenvironment and depositional sequence. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 27(1): 56-71.
Vaziri-Moghaddam, H., Kalanat, B., Taheri, A (2011) Sequence stratigraphy and depositional environment of the Oligocene deposits at Firozabad section, southwest of Iran based on microfacies analysis. Geopersia, 1(1): 71-82.
Wilson. J. L (1975) Carbonate facies in geological history: New York, Springer, 471 p.
Wilson, M. E. J., Vecsei, A (2005) The apparent paradox of abundant foramol facies in low latitudes: their environmental significance and effect on platform development. Earth-Science Reviews, 69: 133-168.
Woelkerling, W. J (1988) The Coralline Red Alage: An Analysis of the Genera and subfamilies of the nongeniculate Corallinaceae. Oxford University Press, 268p.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian oil consortium agreement area. IOOC Report, no,1082, un published.
Zabihi Zoeram,F., Vahidinia, M., Sadeghi, A., Mahboubi, A., Amiri Bakhtiar, H (2013) Facies analysis and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the northern area of Dezful Embayment, south-west Iran. Studia UBB Geologia, 58 (1): 45 – 56.
Zabihi Zoeram, F., Vahidinia, M., Sadeghi, A., Mahboubi, A., Amiri Bakhtiar, H (2014) Palaeoenvironmental reconstruction based on coralline red algal and foraminifera assemblages in Oligo-Miocene succession of NW central Zagros, Iran. Revue de Paléobiologie, Genève, 33 (2): 583-591.
Zamagni, J., Mutti, M., Konir, A (2008) Evolution of shallow benthic communities during the Late Paleocene–earliest Eocene transition in the Northern Tethys (SW Slovenia). Facies, 54: 25–43.