بررسی و تفسیر فرآیند‌های دیاژنزی در سنگ‌های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (شرق ایران مرکزی )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

10.22084/psj.2020.19790.1217

چکیده

به منظور شناسایی و درک تاریخچه بعد از رسوبگذاری در سنگ‌های کربناته سازند باغ ونگ، دو برش چینه شناسی باغ ونگ و شش انگشت در شمال طبس ( شرق ایرن مرکزی ) انتخاب شده است. نمونه های جمع آوری شده براساس فسیل ها و محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی مورد بررسی قرار گرفتند. طبق مطالعه فسیل‌های موجود سن سازند باغ ونگ در دو سکشن اواخر یاختاشین ( Late Yakhtashian) تا اواخر بلورین (Bolorian Late) تعیین شد و براساس مطالعات پتروگرافی تعداد یازده ریز رخساره شناسایی که منصوب به سه محیط دیرینه اینترتایدال، لاگون و سد زیر آبی هستند. بررسی مقاطع از لحاظ دیاژنزی منجربه شناسایی چندین فرآیند دیاژنزی مانند میکریتی شدن، نئومورفیسم( افزایشی و کاهشی )، سیمانی شدن ( سیمان سین تکسیال، اپی تکسیال، دروزی، پوئی کیلوتوپیک، هلاله‌ای، آویزه‌ای، هم بعد و بلوکی ) ، فشردگی ( مکانیکی و شیمیایی )، انحلال ( وابسته به فابریک و غیر وابسته به فابریک )، جانشینی ( پیریتی شدن، سیلیسی شدن و دولومیتی شدن) شده است. براساس شواهد پتروگرافی، توالی پاراژنتیکی نهشته‌های پرمین زیرین در این دو برش در چهار محیط دریایی، آب شیرین، تدفینی و بالاآمدگی تفسیر و طی سه مرحله دیاژنزی یعنی دیاژنز اولیه ( ائوژنز) و دیاژنز میانی (مزوژنز ) و دیاژنز نهایی ( تلوژنز ) تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and interpretation of diagenetic processes of carbonate rocks of the Bagh- e Vang Formation in north Tabas (East Central Iran)

نویسندگان [English]

  • S. Yasbolaghi sharahi 1
  • B. Yosefi yegane 2
  • S. Arefifard 2
  • M. M. Farahpor 3
چکیده [English]

In order to identify and understand the post-depositional history of carbonate rocks in Bagh-e Vang Formation, tow stratigraphy sections of Bagh-e Vang and Shesh Angosht have been selected in north Tabas( east central Iran). Collected samples were investigated based on the fossils, sedimentary environment and diagenetic processes. According to the study of fossils , the age of the Formation in these sections is late Yakhtashian – late Bolorian ,also in this study eleven microfacies were identified based on petrographic studies, which were assigned to the three paleoenvironmental: tidal flat, lagoon, and shoal. Diagenetic investigation leads to the identification of several diagenesis processes such as micritization, neomorphism (aggrading and degrading), cementation (syntaxial, epitaxial, drusy, poikilotopic, meniscus, pendant, equant and blocky), compaction ( mechanical and chemical), dissolution (fabric selective and non fabric selective), replacment (pyritization, silicification, and dolomitization). Based on the evidence of petrography, the Paragenetic sequence of the Lower Permian deposits in these two sections are interpreted in four environments, marine, metoric, burial, and uplift, and into three stages including: early diagenetic (eogenentic) and middle diagenetic (mesogenetic) and late diagenetic (telogenetic).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagenetic processes
  • Bagh- e Vang Formation
  • north Tabas

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1399
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 دی 1398