معرفی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در غرب تتیس ، ناحیه آباده ، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد

10.22084/psj.2020.18528.1196

چکیده

در ایران رسوبات پرمین- تریاس در دامنه شمال شرقی کوه همبست، در 60 کیلومتری جنوب شرق شهر آباده رخنمون دارند. یکی از ویژگیهای منحصر بفرد این رسوبات وجود رخنمونهای کاملی از پرمین میانی تا پرمین بالایی است که بررسی کاملی از حوادث اتفاق افتاده در انتهای پرمین میانی را امکان پذیر می سازد. منطقه مورد مطالعه شامل دو مقطع چینه شناسی در دره همبست شامل واحد 3 سازند سورمق (Capitanian) ، سازند آباده (Capitanian) شامل واحد 4a ، واحد 4b و واحد 5 و قسمت ابتدایی سازند همبست (Wuchiapingian) می باشد . بر اساس مطالعات انجام شده بر روی 380 مقطع نازک میکروسکوپی تعداد 10 ریزرخساره رسوبی شامل ریزرخساره های پکستون استافلیدی بایوکلاست دار ، وکستون همی گوردیوپسیده دار ، وکستون / پکستون بایوکلاستی ، وکستون جلبکی ، وکستون استروماتولیت دار ، وکستون استراکددار ، وکستون بایوکلاستی فنسترال دار ، وکستون بایوکلاستی با سوزن اسفنج ، دولوستون و ریزرخساره مادستونی شناسایی شد. این ریزرخساره ها مربوط به بخش های لاگون غیرمحصور و محیط جزرومدی بوده که در پلاتفرم از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of microfacies and sedimentary environment the end of middle Permian deposits and Guadalupian-Lopingian boundary in the west of Tethys, Abadeh area, Iran

نویسندگان [English]

  • S. Shahinfar
  • B. Yousefi Yegane
  • S. Arefifard
چکیده [English]

In Iran, the Permian-Triassic sediments are located in the northeastern part of Hambast Mountain, 60 km south-east of Abadeh city. One of the unique features of these sediments is the existence of complete outcrops from the middle Permian to the Upper Permian, which makes it possible to fully investigate the incidents at the end of middle Permian. The study area includes two stratigraphic sections in the Hambast valley, including Unit 3 of Surmag Formation (Capitanian) ,Abadeh Formation (Capitanian) , including Unit 4a, Unit 4b and Unit 5, and the Primary part of the Hambast Formation (Wuchiapingian) . Based on studies done on 380 microscopic thin sections, 10 sedimentary microfacies include Bioclastic Sponng Spicule Wackestone , Bioclastic Staffelid Packstone , Hemigordiopside Wackestone , Bioclastic Wackestone / Packstone , Algal Wackestone , Ostracod Wackestone , Fenestral Bioclastic Wackeston , Stromatolite Wackestone , Dolostone , Mudstone , were identified. These microfacies are related to unlimited lagoon and tidal zone that have been deposited in a platform of homoclinal ramp type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surmag formation
  • Abadeh formation
  • Hambast formation
  • Tidal flat
  • Lagoon
کنگازیان، ع.، لاسمی، ی (1382) میکروفاسیس و محیط رسوبی سنگ­های پرمین آباده. مجله پژوهش علوم پایه دانشگاه اصفهان، دوره 18، شماره 2، 91-116

یوسفی­راد، م.، خاموشی، ت ( 1392) ریزرخساره­ها و محیط رسوبی توالی پرمین بالایی منطقه زال- جنوب غرب جلفا. دوفصل­نامه رسوب­شناسی کاربردی ، جلد 2، 50-38

یوسفی­راد، م.، نوروزپور، ح (1396) تحلیل حوضه رسوبی توالی پرموتریاس با نگرشی بر ریزرخساره­ها در ناحیه شورجـستان اسـتان فارس. نـشریه یافته­های نـویـن زمین­شناسی کاربردی، دوره 11، شماره 22،  18-11

Carb-Al- Sharhan, A. S., Kendall, C. G. St. C (2003) Holocene coastal carbonates and evaporates of the Southern Arabian Gulf and their ancient analogues. Earth Science Review, 61 (3-4): 191-243                     

Amodio, S (2006) Foraminifera diversity changes and Paleoenvironmental analysis: the Lower Cretaceous shallow – water carbonates of San Lorenzello, Campanian Apennines , Southern Italy. Facies , 52 : 53-67         

Arefifard, S (2017) Sea level drop, palaeoenvironmental change and related biotic responses across Guadalupian-Lopingian boundary in southwest, North and Central Iran. Geol. Mag, 1-23 © Cambridge University.

Baghbani, D (1993) The Permian sequence in the Abadeh region, central Iran. Contributions to Eurasian Geology, Occasional Publications, Earth Sciences Research Institute, University of South Carolina. 9B, 7-22.

Baghbani, D (1997) Correlation charts of selected Permian strata from Iran. Permophiles, 30:24-6

Bambach, R. K )2006( Phanerozoic biodiversity mass extinctions. Ann. Rev. Earth Planet. Sci, 34: 127-155

Bond, D. P. G (2010) The mid - Capitanian (Middle Permian) mass extinction and carbon isotope record of South China, Palaeogeographt, Palaeoclimatology, Palaeoecology 292 (2010), p:282-294.

Bossio, A (1976) Prima utilizzaztino degli ostracodi per la biostratigraphia e la paleoecologya del Miocene dell , arciplagomaltese. Boll. Soc. Paleont . Ital, 15(2): 215-227

Corda, L., Brandano, M (2003) Aphotic Zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy. Sedimentary Geology , 161 (1-2): 55-70

Dunham. R. J (1962) Classification of onate  rocks. A. ­A.­ P. ­G. Memoir­., p 108-121.

Ervin, D. H (2006) Etinction: How life on earth Nearly Ended 250 Milion Years Ago. Princeton University Press , Princeton, 296p.

Flugel. E (2010) Microfacies analysis interpretation and application. Springer - Verlag, Beslin , 976p.

Galmac, B., Walker, K. R (1997) Selective dolomitization of Cambrian microbial carbonate deposits: a key to mechanisms abd environments of origin : palaios, 12: 98-110.

Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Paleogene deposits in Southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211-238.

Gregg. J. M. and Shelton. K. L (1990m) Dolomitization and Dolomite Neomorphism in the Back Reef Facies of the Bonneterre and Davis Formations (Cambrian), Southeastern Missouri. Journal of Sedimentary Research, 60: 549-56. 

Groves, J. R., Wang, Y (2013) Timing and size selectivity of the Guadalupian (Middle Permian) fusulinoidean extinction. J. Paleontol. 87: 183-196.                                                                                                               

Haq, B. U., Schutter, S. R (2008) A chronology of  Paleozoic sea-level changes.Science, 322:64-68 

Hardi, L. A (1986) Carbonate tidal flat deposition: Ten basic elements. Q. J. col. Sch. Mines, 81: 3-6.

Heydari, E., Hassandzadeh, J., Wade, W. J (2000)  Geochemistry of central Tethyan Upper Permian and Lower Triassic strata, Abadeh region, Iran. Sediment Geology, 137: 85–99.

Isozaki, Y., Kawahata, H., Ota, A )2007a( A unique carbon isotope record across the Guadalupian-Lopingian (Middle-Upper Permian) boundary in mid-oceanic paleoatoll carbonates: the high-productivity “Kamura event” and its collapse in Panthalassa. Global Planetary Change, 55: 21-38.

Isozaki, Y., Kawahata, H., Minoshima, K )2007b( The Capitanian (Permian) Kamura Cooling Event: the beginning of the Paleozoic-Mesozoic transition. Palaeoworld, 16: 16-30.

Isozaki, Y )2009( Illawarra Reversal: the fingerprint of a superplume that triggered Pangean breakup and the end -Guadalupian (Permian) mass extinction , Gnodwana Res, 15: 421-432.

Isozaki, Y., Aljinović, D., Kawahata, H )2011 (The Guadalupian (Permian) Kamura event in European Tethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 308: 12-21.

Jin, Y. G., Zhang, J., Shang, Q. H (1994) Two Phaases of the end-Permian mass extinction. Canadian Society of Petroleum Geologist Memoir, 17: 813-822.

Kobayashi, F. and Ishii, K. I (2003)  Paleobiogeographic analysis of Yahtashian to Midian fusulinacean faunas of the Surmaq Formation in the Abadeh region, Central Iran. JournalofForaminiferalResearch, 33: 155–65.

Kofukuda, D., Isozaki, Y., Igo, H (2014) A remarkable sea – level drop and relevant biotic responses across the Guadalupian-Lopingian (Permian) boundary in low-latitude mid-Panthalassa: Irreversible changes recorded in accreted paleo-atoll limestone in Akasaka and Ishiyama, Japan, journal of Asian Earth Science, 82:47-65.

Kolodka, C., Vennin, E., Vachard, D., Trocme, V. & Goodarzi, M (2012) Timing annd progression of the end-Guadalupian crisis in the Fars province (Dalan Formation , Kuh-e Gakhum , Iran) constrained by foraminifers and other carbonate microfossils. Facies, 58 (1): 131-53.   

Korte, C., Kozur, H. W., Joachimski, M. M., Strauss, H., Veizer, J., Schwark, L (2004) Carbon, sulfur, oxygen and strontium isotope records organic geochemistry and biostratigraphy across the Permian/Triassic boundary in Abadeh, Iran. International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 93:565–581.

Kozur, H. W (2004)  Pelagic uppermost Permian and the Permian–Triassic boundary conodonts of Iran, part I: taxonomy. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften B Beiheft, 18: 39–68.

Kozur, H. W (2005) Pelagic uppermost Permian and the Permian–Triassic boundary conodonts of Iran, Part II: investigated sections and evaluation of the conodont faunas. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften B Beiheft, 19: 49–86

Liu, X. c., Wang, W., Shen, S. z., Gorgij, M. N., Ye, F. c., Zhang, Y. c., Furuyama, S., Kano, A., Chen, X. z (2012) Late Guadalupian to Lopingian (Permian) carbon and strontium isotopic chemostratigraphy in the Abadeh section,central Iran.Gondwana Res, 24(1): 222–232.

Mcgregor. A. R (1983)  The wait Kere Limestone, a temperate algal carbonate in the lower Tertiary of New Zealand. J. geel. Soc. lond, 140: 387-400.

Noroozpour, H., Yousefi Rad, M (2015) A Review on fossil finding of Central Iran Permo-Triassic Deposits, Open Journal of Geology, 383-386.

Pomar, L (2001) Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, upper Miocene, Balearic Islalands. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 249- 272.

Retallack, G. J., Metzger, C. A., Greaver, T., Jahren, A. H., Smith, R. M. H., Sheldon, N. D (2006) Middle – Late Permian mass extinction on land. Geol. Soc. Am. Bull, 118: 1398-1411.

Romero, J., Caus, E., and Rossel, J (2002) A model for the Palaeoenviornmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margine of the South Pyrenean Basin (SE Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 179: 43-56.

Shen, S. Z., Mei, S. L (2010) Lopingian (Late Permian) high-resolution conodont biostratigraphic in Iran with comparison to South China zonation. Geological Journal, 45: 135–161

Shinn, E. S (1983) Birds eyes, Fenestrae, Shrinkage pores and loferites: a re-evalution . J. sedim. Petrol. 53: 619-629.

Stanley, S., M., Yang, X )1994( A double mass extinction at the end of the Paleozoic era.Science, 266: 1340-1344.

Taraz, H (1969)  Permo-Triassic section in central Iran. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull, 53: 688-693.

Taraz, H (1971) Uppermost Permian and Permo-Triassic transition beds in central Iran. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull, 55: 1280-1294.

Taraz, H (1973) Correlation of uppermost Permian in Iran, central Asia, and South China. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull, 57: 1117-1133.

Taraz, H., Golshani, F., Nakazawa, K., Shimizu, D., Bando, Y., Ishii, K. I., Maurata, M., Okimura, Y., Sakagami, S., Nakamura, K., Tukuoka, T (1981) The Permian and the Lower Triassic systems in Abadeh region, central Iran: Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University, Series of Geology and Mineralogy, 47:  62-133.

Tucker, M. E (2001) Sedimetary Petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks: Blackwell, Sci. Pub., London, 260 p.

Vaziri - Moghaddam, H., Kimiagari, M., and Taheri, A (2006) Depositional environment and Sequence Stratigraphy of the Oligocene - Miocene Asmari Formation in SW Iran, Lali Area. Facies,  52 (1): 41-51.

Warren, J. K (2000) Dolomite, occurrence, evolution and economical important association. Earth science review,  52: 1-18.      

Wilson, J. L (1975) Carbonate facies in geologic history. Springer – Verlag , New york, 471p.

Wingall, P. B., Vedrine, S., Bond, D. P. G., Wang, W., Lai, X., L., ali, J. R., Jiang, H, S (2009)  Facies analysis and sea-level change at the Guadalupian-Lopingian Global Stratotype (Laibin, Sout China), and its bearing on the end-Guadalupian mass extinction. J. Geol. Soc, 166: 655-666.

Wray, J. L (1977) Calcareous algae Elsevier Scientific Publishing Company, Amesterdam, 185 p.