تحلیلی بر رخساره های الکتریکی ، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین-تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 شرکت نفت فلات قاره ایران

10.22084/psj.2020.19710.1214

چکیده

سازند میشریف یکی از مهمترین مخازن نفتی حوضه خلیج فارس است. در این پژوهش از دادهای تخلخل، تراوایی و لاگ های پتروفیزیکی به ترتیب به منظور تعیین واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی مخزن میشریف در دوچاه میدان نفتی اسفند استفاده گردید. با استفاده از داده های پتروفیزیکی با روش MRGC 3 رخساره الکتریکی تشخیص داده شد. رخساره EF1 بهترین خصوصیات پتروفیزیکی را دارد و عمدتا دارای نهشته های پشته کربناته است و رخساره EF3 که ضعیف ترین پارامترها است دارای نهشته های دریای باز و لاگون می باشد. داده های تخلخل- تراوایی نیز منجر به شناسایی 4 واحد هیدرولیکی با استفاده از شاخص FZI گردید. واحد HFU1 ضعیف ترین وضعیت مخزنی و عمدتا رخساره های آن زیر محیط پشته کربناته، لاگون و پهنه جزرومدی نهشته شده و واحد HFU4 که دارای بهترین وضعیت مخزنی می باشد و رخساره های آن محیط های لاگون، پشته کربناته و دریای باز نهشته شده است. همچنین رخساره الکتریکی EF1 معادل واحد جریانی HFU2 و HFU3 و EF3 نیز با HFU1 معادل است. مطالعه توان مخزنی سازند میشریف بر مبنای شاخص RPI نیز نشان از وضعیت پیچیده مخزنی آن دارد. بر مبنای این شاخص مخزن میشریف در دوچاه تحت بررسی بطور میانگین در کلاس ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفت. فرآیندهای رسوبی با فرآیندهای دیاژنزی اثرات پیچیده ای روی توالی مخزن و پارامترهای مخزنی آنها گذاشته از این رو مطالعه رخساره های الکتریکی در کنار واحدهای جریانی توانایی تفکیک افق های مخزنی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The electrofacies and flow units analysis and the investigation of Mishrift Formation reservoir potential (Cenomanian-Turonian) in Esfand Oil Field, Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • K. Hosseini 1
 • P. Rezaee 1
 • S. Kazem Shiroodi 2
چکیده [English]

Mishrif Formation is one of the most important oil reservoirs in Persian Gulf Basin. In present study, we used porosity and permeability data and petro-physical logs to determine flow zones and electrical facies of Mishrif Formation in the two wells of Esfand Oil Field, respectively. Three electrical facies were detected by MRGC method using petro-physical data. EF1 facies had the best reservoir parameters consisting mainly of carbonate shoal deposits and EF3 had the weakest reservoir parameters containing lagoon and open marine deposits. The porosity-permeability data also led to identification of four hydraulic units by using FZI index. HFU1 unit had the least reservoir quality and its facies mainly included carbonate shoal, lagoon and tidal flat sub-basins and HFU4 unit having the best reservoir quality was consisted of lagoon, carbonate shoal and open marine sub-basins' deposits. Also, EF1 electrical facies was corresponding to HFU2 and HFU3 flow zones, while EF3 was corresponding to HFU1. Study of reservoir potential of Mishrif Formation based on RPI index suggested its complicated reservoir quality. According to this index, Mishrif Reservoir was classified in weak and very weak classes in the studied wells. Sedimentary processes along with diagenetic processes had complicated effects on the reservoir's sequence and its parameters. Thus, assessment of electrical facies along with flow zones increases separation possibility of reservoir horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrofacies
 • Flow Unit
 • Reservoir Potential
 • Mishrift Formation
 • Esfand Oil Field

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1399
صفحه 46-64
 • تاریخ دریافت: 11 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 اسفند 1398