شواهدی بر غرق شدن پلاتفرم کربناته فارس در ژوراسیک، جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

مطالعه چیدمان رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری توالی‌های ژوراسیک منطقۀ فارس، گویای تحولات مهمی در تاریخچۀ تکامل این قسمت از حوضه­ی رسوبی زاگرس از جمله خروج از آب تا غرق‌شدن پلاتفرم کربناته در آن دوره است. به‌منظور بررسی جنبه‌های مختلف این رویدادهای زمین‌شناسی، دو بُرش از نهشته‌سنگ‌های ژوراسیک در کوه گدون و میدان نفتی کوه‌سیاه از نظر رسوب‌شناسی، چینه‌نگاری و چاه‌نگاری مطالعه شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که توالی رسوبی ژوراسیک زیرین منطقۀ فارس عمدتاً شامل سنگ‌های کربناته و شیل‌هایی است که در بخش داخلی یک رمپ هموکلینال نهشته‌ شده‌ است. این توالی به یک افق خاک آهکی (کالکریت) منتهی می‌شود که همزمان با ناپیوستگی آلنین و خروج پلاتفرم از آب تشکیل ‌شده ‌است. پیشروی دریا و برقراری دوباره پلاتفرم در اوایل ژوراسیک میانی منجر به پوشانده‌ شدن سطح ناپیوستگی با کربنات‌های پیراکشندی، شیل‌های دریایی عمیق و سنگ­آهک‌های پلاژیک است. پوشانده ‌شدن بدون واسطه نهشته‌های پلاتفرمی با رخساره‌های دریایی عمیق باژوسین، نشانه افزایش ناگهانی فضای رسوب‌گذاری و غرق‌شدن سکوی کربناته فارس است. چنین شرایطی، نتیجه عمیق‌شدن سریع حوضه ناشی از فرونشینی تکتونیکی همزمان با بالابودن سطح جهانی آب دریاها در باژوسین است. در این زمان، تغییر محیطی بارزی در حوضه زاگرس روی داد که طی آن پلاتفرم وسیع و پیوسته (اپیریک) ژوراسیک پیشین از هم تفکیک و سامانه رسوبی تازه‌ای ایجاد شد. این سامانه متشکل از دریاهای عمیق و پلاتفرم‌های کربناته در بین آن­ها بود و توسعه بیش­تر دریاهای باز را نشان می‌دهد. تشابه محیط­رسوبی نهشته‌های باژوسین در فارس و حوضه گوتنیا (لرستان و شمال عراق) نشانه گسترش دریاهای عمیق در بیش­تر مناطق زاگرس است. با این اوصاف، غرق‌شدن پلاتفرم کربناته ژوراسیک یک رویداد فراگیر و نقطه عطف در تاریخ رسوب‌گذاری و تکامل ساختاری زاگرس است که رژیم رسوبی پس از آن کاملاً متفاوت شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence of the drowning of the Fars carbonate platform in the Jurassic, southern Iran

نویسنده [English]

  • A. H. Jalilian
چکیده [English]

The study of facies stacking and depositional environment of the Jurassic successions in the Fars region indicates important changes in the evolution history of the Zagros Basin, including subaerial exposure and drowning of the platform during that period. To investigate the different aspects of these geological events, two sections of the Jurassic sedimentary rocks in Gadvan anticline and Kuh-e Siah oilfield have been studied by sedimentology, stratigraphy and well logging. The results indicate that the Lower Jurassic sedimentary sequence is composed mainly of carbonate rocks and shales deposited in the inner part of a homoclinal ramp. This sequence terminated by a calcareous soil horizon (calcrete) which formed simultaneously with the Aalenian unconformity and related platform emergence. Subsequent marine transgression and re-establishment of the platform during early Middle Jurassic resulted in the discontinuity surface covered by peritidal carbonates, deep-marine shales and pelagic limestones. Immediate overlap of the platform deposits with the Bajocian deep-marine facies indicates a sudden increase in accommodation space and drowning of the Fars carbonate platform. The drowning was the result of rapid deepening of the basin caused by tectonic subsidence and a coeval global sea-level rise. This time slice represents a significant environmental change across the Zagros Basin during which the Early Jurassic undifferentiated platform (epeiric shelf) evolved into a new sedimentary system. This system containing deep-marine basins separated by platform areas reflects a change to more open marine conditions. Similar sedimentary environment of the Bajocian deposits in Fars and Gotnia Basin (Lurestan and northern Iraq) indicates the extension of deep-marine environment in most areas of the Zagros. Therefore, drowning of the Jurassic carbonate platform is a pervasive event and turning point in sedimentation history and structural evolution of the Zagros Basin that the sedimentary regime has since been quite different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platform drowning
  • Jurassic
  • Fars region
  • Zagros basin
آقانباتی، ع (1383) زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، 708 ص.
ارزانی، ن. و ندیمی، ع. ر (1385) زمین‌شناسی زیرسطحی، انتشارات دانشگاه پیام­نور، 297 ص.
بختیاری، س (1391) اطلس راه‌های ایران، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 64 ص.
پروانه‌نژاد شیرازی، م.، بهرامی، م.، موسوی، ب. و حبیب‌نژاد، ع (1389) ریززیست‌چینه‌نگاری و محیط­رسوبی سازند سورمه در کوه گدون. مجله زمین‌شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 2، ص 101-87.
جلیلیان، ع. ح (1391) رویداد تکتونیکی سیمرین میانی (ژوراسیک میانی) در زاگرس، جنوب باختر ایران. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، 414-409.
جلیلیان، ع. ح (1393) رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سورمه (ژوراسیک) در منطقۀ فارس. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 2، شماره 3، ص 102-90.
جلیلیان، ع. ح (1396الف) رخساره‌ها، محیط­رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند نیریز (ژوراسیک زیرین) در منطقه فارس. مجلۀ علوم­زمین، شماره 106، ص 56-45.
جلیلیان، ع. ح (1396ب) محیط‌های رسوبی پیشرفته. انتشارات دانشگاه پیام­نور، 347 ص.
صابری، م. ح.، جلیلیان، ی. و ربانی، ا. ر (1398) برآورد پتانسیل هیدروکربن‌زایی به وسیله پارامترهای سینتیکی و آنالیز پیرولیز راک‌-‌ اول 6 سازند سرچاهان و میان لایه‌های زغالی سازند فراقون در ناحیه فارس ساحلی و خلیج­فارس. نشریه مهندسی منابع معدنی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، شمارۀ 3، ص 36-15.
لاسمی، ی (1379) رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌سنگ‌های پرکامبرین بالایی و پالئوزوئیک ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، 180 ص.
مطیعی، ه (1372) چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، 536 ص.
Abdula, R. A., Balaky, S. M., Nourmohamadi, M. S. and Piroui, P (2015) Microfacies Analysis and Depositional Environment of the Sargelu Formation (Middle Jurassic) from Kurdistan Region, Northern Iraq. Donnish Journal of Geology And Mining Research, 1(1):1-26.
Aberhan, M (2001) Bivalve palaeobiogeography and the Hispanic Corridor: time of opening and effectiveness of a proto-Atlantic seaway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 165: 375–394.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechuch, H., Vrielyck, B., Spakman, W., Monié, P., Meyer, B. and Wortel, R (2011) Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geologocal Magazine, 148(5-6): 692–725.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304: 1–20.
Alavi, M (2007) Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307: 1064-1095.
Aldega, L., Bigi, S., Carminati, E., Trippetta, F., Corrado, S. and Kavoosi, M. A (2018) The Zagros fold-and-thrust belt in the Fars province (Iran): II. Thermal Evolution. Marine and Petroleum Geology, 93: 376–390.
Alsharhan, A. S. and Nairn, A. E. M (2003) Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier, 878 p.
Aqrawi, A. A. M., Goff, J. C., Horbury, A. D. and Sadooni, F. N (2010) The Petroleum Geology of Iraq. Scientific Press, 423 p.
Babaie, H. A., Babaei, A., Ghazi, A. M. and Arvin, M (2006) Geochemical, 40Ar/39Ar age, isotopic data for crustal rocks of the Neyriz ophiolite, Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 43:57-70.
Berberian, M (1995) Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224.
Berberian, M. and King, C. G. P (1981) Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210-265.
Bigi, S., Carminatia, E., Aldega, L., Trippetta, F. and Kavoosi, M. A (2018) Zagros fold and thrust belt in the Fars province (Iran) I: Control of thickness/rheology of sediments and pre-thrusting tectonics on structural style and shortening. Marine and Petroleum Geology, 91: 211–224.
Bordenave, M. L. and Hegre, J. A (2010) Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems. Geological Society London Special Publications 330: 291–353.
Bosence, D (2005) A genetic classification of carbonate platforms based on their basinal and tectonic settings in the Cenozoic. Sedimentary Geology, 175: 49–72.
Brandano, M., Corda, L., Tomassetti, L. and Tagliavento, M (2016) Frequency analysis across the drowning of a Lower Jurassic carbonate platform: The Calcare Massiccio Formation (Apennines, Italy), Marine and Petroleum Geology, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2016.09.013.
Budd, D. A., Saller, A. H. and Harris, P. M (1995) Unconformities and Porosity in Carbonate Strata. American AAPG Memoir 63, 306 p.
Catuneanu, O (2006) Principles of sequence stratigraphy. Elsevier, 380 p.
Colman-Sadd, S. P (1978) Fold Development in Zagros Simply Folded Belt, Southwest Iran. AAPG Bulletin, 62(6): 984-1003.
Davis, R. A (2012) Tidal signatures and their preservation potential in stratigraphic sequence. In: Davis, R.A. and Dalrymple, R.W (Eds) (2012) Principles of Tidal Sedimentology. Spriger, pp. 35-55.
Debeljak, I. and Buser, S (1997) Lithiotid bivalves in Slovenia and their mode of life. Geology, 40: 11–64.
Davies, R. J., O'Donnell, D., Bentham, P. N, Gibson, J. P., Curry, M. R., Dunay, R. E. and Maynard, J. r (1999) The origin and genesis of major Jurassic unconformities within the triple junction area of the North Sea, UK. In: Fleet, A. J. and Boldy, S. A. R (Eds) (1999) Petroleum Geology of Northwest Europe. Proceedings of the 5th Conference, pp. 17-131.
Demicco, A. V. and Hardie, L. A (1994) Sedimentary structures and early diagenetic features of shallow marine carbonate deposits. Society for Sedimentary Geology Atlas, Series Number 1, 265 p.
Dunham, R. J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W. E. (Ed) Classification of carbonate rocks, AAPG Memoir, pp. 108–121.
Eberli, G. P., Anselmetti, F. S., Isern, A. R. and Delius, H (2010) Timing of changes in sea level and currents along the Miocene platforms of the Marion Plateau, Australia. In: Morgan, A. D., George, P. M., Harris, J. A., Kupecz, J. E. and Sarg, J. E (Eds) (2010) Cenozoic Carbonate Systems of Australasia. SEPM Special Publications, 95: 219–242.
Einsele, G (2000) Sedimentary Basins Evolution, Facies, and Sediment Budget. Springer, 628 p.
Erlich, R. N., Barrett, S. F. and Bai Ju, G (1990) Seismic and geologic characteristics of drowning events on carbonate platforms. American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, 74: 1523-1537.
Fakhari, M. D., Axen, G. J., Horton, B. K., Hassanzadeh, J. and Amini, A (2008) Revised age of proximal deposits in the Zagros foreland basin and implications for Cenozoic evolution of the high Zagros. Tectonophysics, 451: 170–185.
Fletcher, B. J., Brentnall, S. J., Anderson, C. W., Berner, R. A. and Beerling, D. J (2008) Atmosphoric Carbon dioxide linked with Mesozoic and early Cenozoic climate change. Nature Geoscience, 1: 43-48.
Flugel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks. 2nd Edition, Springer, 984 p.
Franceschi, M., Corso, J. D., Posenato, R., Roghi, G., Masetti, D. and Jenkyns, H. C (2014) Early Pliensbachian (Early Jurassic) C-isotope perturbation and the diffusion of the Lithiotis Fauna: insights from the western Tethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 410: 255-263.
Fraser, N. M (2001) Global Development of Early Jurassic Reefs: “Lithiotis” Bivalve Bioherms. AAPG Bulletin, 85(1): 115-129.
Fraser, N. M., Bottjer, D. J and Fischer, A. G (2004) Dissecting ‘‘Lithiotis’’ Bivalves: Implications for the Early Jurassic Reef Eclipse. SEPM Research Report, 51-67.
Ghazban, F (2007) Petroleum geology of the Persian Gulf. Tehran University Press, 707 p.
Godet, A (2013) Drowning unconformities: Palaeoenvironmental significance and involvement of global processes. Sedimentary Geology, 293: 45–66.
Golonka, J (2004) Plate tectonic evolution of the Southern Margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, 381(1): 235-273.
Golonka, J. and Kiessling, W (2002) Phanerozoic Time Scale and definition of time slices. SEPM, Special Publication No. 72, pp. 11-20.
Hakimi, M. H., Najaf, A. A., Abdula, R. A. and Mohialdeen, I. M. J (2017) Generation and expulsion history of oil-source rock (Middle Jurassic Sargelu Formation) in the Kurdistan of north Iraq, Zagros folded belt: Implications from 1D basin modeling study. Journal of Petroleum Science and Engineering. Doi: 10.1016/j.petrol.2017.11.013.
Hallam, A. and Wignall, P. B (1999) Mass extinctions and sea-level changes. Earth-Science Reviews, 48: 217-250.
Hallock, P. and Schlager, W (1986) Nutrient excess and the demise of coral reefs and carbonate platforms. Palaios, 1: 389–398.
Haq, B. U. and Al-Qahtani, A. M (2005) Phanerozoic cycles of sea-level change on the Arabian Platform. GeoArabia, 10(2): 127-160.
Harries, P. J., Kauffman, E. G. and Hansen, T (1996) Models for biotic survival following mass extinction. In: Hart, M. B (Ed) (1996) Biotic Recovery from Mass Extinction Events. Geological Society of London Special Publication No. 102, pp. 41–60.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. and Shabanian, E (2001) Progressive unconformities within an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains. Journal of Geological Society, 158: 969–981.
Husseini, M. I (1988) The Arabian Infracambrian extensional system. Tectonophysics, 148: 93–103.
Husseini, M. I (2000) Origin of the Arabian Plate structures: Amar Collission and Najd Rift. GeoArabia, 5(4): 527–542.
Insalaco, E., Skelton, P. W. and Palmer, T. J (Eds) (2000) Carbonate Platform Systems: Components and Interactions. The Geological Society of London, Special Publication No. 178, 231 p.
Jahani, S., Callot, J. P., Letouzey, J., Frizon de Lamotte, D (2009) The eastern termination of the Zagros fold-and-thrust belt, Iran: structures, evolution, and relationships between salt plugs, folding, and faulting. Tectonics, 28: 1-22.
James, G. A. and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. AAPG Bulletin, 49(12): 2182-2245.
Kent, P. E (1979) The Emergent Hormuz Salt Plugs of Southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 2: 117-144.
Konert, G., Afifi, A. M., Al-Hajri, S. A., Droste, H. J (2001) Paleozoic Stratigraphy and Hydrocarbon Habitat of the Arabian Plate. GeoArabia, 6: 407–442.
Koop, W. J. and Stoneley, R (1982) Subsidence history of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent, Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A, 305: 149–168.
Krobicki, M. and Golonka, J (2009) Palaeobiogeography of Early Jurassic Lithiotis-type bivalve buildups as recovery effect after Triassic/Jurassic mass extinction and their connections with Asian palaeogeography. Acta Geoscientica Sinica, 30(1): 30-33.
Kvale, E. P (2012) Tidal Constituents of Modern and Ancient Tidal Rhythmites: Criteria for Recognition and Analyses. In: Davis, J. R. A. and Dalrymple, R. W (Eds) (2012) Principles of Tidal Sedimentology. Spriger, pp. 1-17.
Lasemi, Y., Jahani, D., Amin-Rasouli, H. and Lasemi, Z (2012) Ancient Carbonate Tidalites. In: Davis, R. A. J. and Dalrymple, R. W. (Eds) (2012) Principles of Tidal Sedimentology. Spriger, pp. 567-607.
Lasemi, Y. and Jalilian, A. H (2010) The Middle Jurassic basinal deposits of the Surmeh Formation in the Central Zagros Mountains, southwest Iran: Facies, Stacking pattern and Controls. Carbonates and Evaporites, 25: 283-295.
Lee, C. W (1983) Bivalve mounds and reefs of the central High Atlas, Morocco. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 43: 153–168.
Leinfelder, R. R., Schmid, D. U., Nose, M. and Werner, W (2002) Jurassic Reef Patterns-The Expression of a Changing Globe. SEPM Special Publication, 72: 465–520.
Marino, M. and Santantonio, M (2010) Understanding geological record of carbonate platform drowning across rifted Tethyan margins: examples from the Lower Jurassic of the Apennines and Sicily (Italy). Sedimentary Geology, 225: 116–137.
Motamedi, H., Sherkati, S. and Sepehr, M (2012) Structural style variation and its impact on hydrocarbon traps in central Fars, southern Zagros folded belt, Iran. Journal of Structural Geology. 37: 124–133.
Murris, R. J (1980) Middle East: Stratigraphic evolution and oil habitat. AAPG Bulletin, 64(5): 597-618.
Mutti, M. and Hallock, P (2003) Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraints. International Journal of Earth Sciences, 92: 465–475.
Nasir, S., Al-Saad, H., Alsayigh, A. and Weidlich, O (2008) Geology and petrology of the Hormuz dolomite, Infra-Cambrian: Implications for the formation of the salt-cored Halul and Shraouh islands, Offshore, State of Qatar. Journal of Asian Earth Sciences, 33: 353–365.
Palfy, J., Smith, L. P. and Mortensen, J. K (2002) Dating the end-Triassic and Early Jurassic mass extinction, correlative large igneous provinces, and isotopic events. Geological Society of America Special Paper, 356: 523-532.
Piryaei, A., Reijmer, J. J. G., Van Buchem, F. S. P., Yazdi-Moghadam, M., Sadouni, J. and Danelian, T (2010) The influence of Late Cretaceous tectonic processes on sedimentation patterns along the northeastern Arabian plate margin (Fars Province, SW Iran). Geological Society, London, Special Publications 330, pp. 211–251.
Pirouz, M., Simpson, G., Bahroudi, A. and Azhdari, A (2011) Neogene sediments and modern depositional environments of the Zagros foreland basin system: Geological Magazine, Cambridge University Press, 148(5-6): 838-853.
Pratt, B. R., James, N. P. and Cowan, C. A (1992) Peritidal carbonates. In: Walker, R. G. and James, N. P (Eds) (1992). Facies models–response to sea level change. Geological Association of Canada, pp. 303–322.
Reading, H. G (Ed) (1996) Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell, 688 p.
Rettallack, G. J (2001) Soils of the past, An introduction to paleopedology. Blackwell Scientific, 404 p.
Riding, R (2002) Structure and composition of organic reefs and carbonate mud mounds: concepts and categories. Earth-Science Reviews, 58: 163–231.
Sattler, U., Immenhauser, A., Schlager, W. and Zampetti, V (2009) Drowning history of a Miocene carbonate platform (Zhujiang Formation, South China Sea). Sedimentary Geology, 219: 318–331.
Schlager, W (1981) The paradox of drowned reefs and carbonate platforms. Geological Society of America Bulletin, 92: 197–211.
Schlager, W (1989) Drowning unconformities on carbonate platforms. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special publication, 44: 15-25.
Schlager, W (1999) Scaling of sedimentation rates and drowning of reefs and carbonate platforms. Geology, 27: 183–186.
Schlager, W (2003) Benthic carbonate factories of the Phanerozoic. International Journal of Earth Sciences, 92: 445–464.
Schlager, W. and Camber, O (1986) Submarine slope angles, drowning unconformities, an self-erosion of limestone escarpments. Geology, 14: 762-765.
Scholle, P. A., Bebout, D. G. and Moore, C. H (Eds) (1983) Carbonate depositional environments. AAPG Memoir 33, 708 p.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W (2004) Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 21: 829–843.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W (2005) Role of the Kazerun Fault in the formation and deformation of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Tectonics, 24 (5): 1-15.
Setudehnia, A (1978) The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent area. Journal of Petroleum Geology, 1(1): 3-42.
Seyed-Emami, K (2003) Triassic in Iran. Fcies, 48: 91-106.
Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davies, R. B., Hall, S. H., Heward, H. P., Horbory, A. D. and Simons, M. D (2001) Arabian plate sequence stratigraphy. GeoArabia, Gulf Petrolink, Bahrain, 370 p.
Sherkati, S., Molinaro, M., Frizon de Lamotte, D. and Letouzey, J (2005) Detachment folding in the Central and Eastern Zagros fold-belt (Iran): salt mobility, multiple detachments and late basement control. Journal of Structural Geology, 27: 1680–1696.
Shinn, E. A (1983) Tidal Flat Environment. In: Scholle, P. A., Bebout, D. G. and Moore, C. H (Eds) (1983) Carbonate depositional environments. AAPG Memoir, 33: 171-210.
Snidero, M., Muñoza, J. A., Carrera, N., Butillé, M., Mencos, J., Motamedi, H., Piryaei, A. and Sàbat, F (2019) Temporal evolution of the Darmadan salt diapir, eastern Fars region, Iran. Tectonophysics, 76: 115–130.
Stampfli, G. M. and Borel, G. D (2002) A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and resorted synthetic oceanic isochrones. Earth and Planetary Science Letters, 196: 17–33.
Szabo, F. and Kheradpir, A (1978) Permian and Triassic stratigraphy, Zagros basin, south-west Iran. Journal of Petroleum Geology, 1(2): 57-82.
Tessier, B. and Reynaud, J. Y (Eds) (2016). Contributions to Modern and Ancient Tidal Sedimentology: Proceedings of the Tidalites 2012 Conference.International Association of Sedimentologists. John Wiley and Sons, Ltd. 349 p.
Tucker, M. E., Wilson, J. L., Crevello, P. D., Sarg, J. R. and Read, J. F (Eds) (1990) Carbonate Platforms: Facies, Sequences and Evolution. The International Association of Sedimentologists, Special publication, No. 9, 328 p.
Walker, R. G. and James, N. P (Eds) (1992) Facies models response to sea level change. Geological Association of Canada, 409 p.
Webster, J. M., Wallace, L., Silver, E., Applegate, B., Potts, D., Braga, J. C., Riker-Coleman, K. and Gallup, C (2004) Drowned carbonate platforms in the Huon Gulf, Papua New Guinea. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 5(11): 1-31.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian oil consortium agreement area. Iranian Oil Operating Companies, Report No. 1082, 89 p.
Wilson, M. E (2000) Tectonic and volcanic influences on the development and diachronous termination of a tertiary tropical carbonate platform. Journal of Sedimentary Researches, 70: 310–324.
Yang, C. S. and Nio, S. D (1993) Application of high-resolution sequence stratigraphy to the Upper Rotliegend in the Netherlands offshore. AAPG Memoir, 58: 285-316.
Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A. and Bavi, H (2013) Comparison of Tidalites in Siliciclastic, Carbonate, and Mixed Siliciclastic-Carbonate Systems: Examples from Cambrian and Devonian Deposits of East-Central Iran. Hindawi Publishing Corporation, Article ID 534761, pp. 1-21.
Ziegler, M. A (2001) Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6: 445–504.