دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب، اهواز

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این پژوهش برای شناسایی سن، شناسایی ریزرخساره­ها، محیط­های رسوبی و اجتماعات کربناته شمار 100 برش نازک میکروسکوپی از چاه A ( 5/275 متر ستبرا) و 150 برش نازک میکروسکوپی از چاه B ( 5/272 متر ستبرا) بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری مورد بررسی قرار گرفت. سنگ­شناسی چیره در این چاه­ها سنگ­آهک، سنگ­آهک دولومیتی، ماسه­سنگ و شیل­آهکی بوده و مرز بین دو سازند در این دو چاه بصورت تدریجی و پیوسته است. پس از بررسی برش­های نازک میکروسکوپی شمار 40 جنس و 57 گونه در چاه  Aو 42 جنس و 60 گونه در چاه B از فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتون شناسایی شد. بر پایه جنس و گونه­های شناسایی شده و پخش و پراکندگی عمودی فرامینیفرها، سه زون زیستی انباشتی به سن ائوسن پسین - شاتین معرفی شد.
1- Globigerina spp  - Hantkenina sp - Turborotalia cerroazulensis Assemblage zone
2- Lepidocyclina - operculina - Ditrupa Assemblage zone
3- Archaias hensoni - Archaias asmaricus - Miogypsinoides complanatus - Spiroclypeus blanckenhorni Assemblage zone.
بر پایه شناسایی آلوکم­ها، شمار 8 ریزرخساره در چاه A و 6 ریزرخساره در چاه B وابسته به محیط­های حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی (بخش­های دیستال و پروکسیمال)، شول و رمپ درونی (ریف کومه­ای و لاگون باز) شناسایی شدند. هم­چنین بر پایه شناسایی آلوکم­ها و ریزرخساره­ها شمار 4 اجتماع کربناته نانوفر، رودآلگال، فورآلگال و فورامول شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleontology and depositional environment of the upper part of the Pabdeh Formation and the lower part of the Asmari Formation in the A and B wells Marun oilfields, Northeast Ahwaz

نویسندگان [English]

  • M. Goodarzi 1
  • H. Amiribakhtiar 2
  • M. R. Noraeinejad 3
چکیده [English]

In this study, in order to determine the age, identification of the microfacies, sedimentary environments and carbonate associations 100 thin sections from the well A (275.5 m thick) and 150 thin sections from the well of well B (272.5 m thick) related to the upper part of the Pabdeh Formation and the lower part of the Asmari Formation were studied. The dominant lithologic units in studied wells are mainly limestone, dolomitic limestone, sandstone and calcareous shale and the contact between two formatios is continuous. After examination and study of thin sections, 40 genera and 57 species in well A and 42 genera and 60 species of benthic and planktonic foraminifera in well B were identified. Based on their distribution, three assemblage zones from Late Eocene - to Chattian have been introduced.
1-Globigerina spp  - Hantkenina sp - Turborotalia cerroazulensis Assemblage zone
2-Lepidocyclina - operculina - Ditrupa Assemblage zone
3-Archaias hensoni - Archaias asmaricus - Miogypsinoides complanatus - Spiroclypeus blanckenhorni Assemblage zone.
Based on the identification of allochems, 8 microfacies in well A and 6 microfacies in well B belong to basin, outer ramp, middle ramp (distal and proximal), shoal and inner ramp (patch reef, open lagoon) were identified. In addition four carbonate associations including nanofluor, Rhodalgal, foralgal and foramol were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthic foraminifera
  • Eocene
  • Oligocen
  • Depositional environment
  • Carbonate ramp
آقانباتی، ع (1385) زمین­ شناسی ایران، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
آورجانی، ش.، محبوبی، ا.، موسوی­حرمی، ر (1390) ریزرخساره، محیط­های رسوبی و چینه­نگاری سکانسی رسوبات اُلیگومیوسن (سازند آسماری) در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول مرکزی، فصلنامه زمین­شناسی ایران، 5 (19)، ص 45-60.
آورجانی، ش.، موسوی­حرمی، ر.، محبوبی، ا.، رحیم­پوربناب، ح.، امیری­بختیار، ح (1390) چینه­نگاری سکانسی و بررسی کیفیت مخزنی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول شمالی (میدان­های نفتی هفتکل، کوپال و مارون)، حوضه زاگرس، جنوب­غرب ایران، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 354 ص.
اخزری، س.، صیرفیان، ع.، وزیری­مقدم، ح (1396) زیست چینه­نگاری و دیرینه بوم­شناسی سازند آسماری در شمال غرب روستای دریس، غرب استان فارس، نــشریه رخساره­های رسوبی، 10 (2)، ص 173 – 192.
اسماعیل­بیگ، م، ر (1376) چینه­شناسی و بیواستراتیگرافی سازندهای پابده و جهرم در جنوب شیراز. (منطقه زنجیران)، اولین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، 4 ص.
انصاری، ع.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری, ع. ا.، غبیشاوی، ع (1392) زیست­چینه­نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال­شرق دهدشت). نشریه علمی - پژوهشی دیرینه شناسی، 1(2): ص 121-136.
براری، م.، صـیرفیان، ع.، وزیری­مـقدم، ح (1396) زیست چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال خاوری گچساران)، تطابق زیست­چینه­ای، نشریه زمین­شناسی نفت ایران، 6 ، ص 49- 73.
بهاران، س.، بابازاده، ا.، پروانه­نژاد شیرازی، م.، بهرامی، م (1389) زیست­چینه­نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب­شرق شیراز) بر مبنای روزنداران پلانکتون، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، 26 (38)، ص 145- 158.
بهرامی­زاده سجادی، ح (1388) رخساره­های زیستی میکروسکوپی حوضه رسوبی زاگرس، پرمین- نئوژن، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، اداره مطالعات و تحقیقات زمین­شناسی ژئوشیمی، 622 ص.
ثبوت، م (1391) نانواستراتیگرافی مرز سازندهای گورپی پابده در برش تنگ دوراهک (جنوب تاقدیس کنگان)، شانزدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، 8 ص.
بینازاده، ط.، بینازاده، ع.، وفائی، ط (1396) ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سازند آسماری در برش دشتروم (جنوب یاسوج). فصلنامه علوم زمین، 27 (106)، ص 169 تا 178.
حسین­زاده، ر. ف (1387) بایواستراتیگرافی و سکانس استراتیگرافی سازند پابده در برش کاور، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 230.
ذبیحی زوارم، ف، وحیدی­نیا، م.، صادقی، ع.، امیری­بختیار، ح.، محبوبی، ا (1394) زیست­چینه­نگاری و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در تاقدیس­های چناره ماله کوه و میدان نفتی قلعه نار. پایان­نامه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، 277 ص.
رحیم­آبادی،م.، وزیری­مقدم، ح.، صیرفیان، ع.، ستوهیان، ف (1398) زیست­چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، 8 (16)، ص 1 – 25.
زارع، م.، وحیـدی­نیا، م.، مـحمـودی­قرایی، م. ح (1398) چینه­نگاری زیستی، ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و دیرینه- بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران، نشریه علمی پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، 7 (13). ص 102- 130.
صادقی، ع و هداوندخانی، نسرین (1389) زیست­چینه­نگاری سازند پابده در برش چینه­شناسی امامزاده - سلطان ابراهیم (شمال غرب ایذه)، فصلنامه زمین­شناسی ایران، 4 (15)، ص 81- 98.
طاهری، م.ر.، آورجانی، ش (1387) بازنگری زیست­چینه­نگاری سازند آسماری در میدان نفتی مارون (چاه شماره 281). مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران .
طاهری، م. ر، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع.ا.، غبیشاوی، ع (1394) ریزرخساره­ها و محیط­رسوبی سازند آسماری در زون ایذه (منطقه ایذه) حوضه رسوبی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت، 5 (10)، ص 20- 45.
غلام­پور موگهی، س.، وزیری­مقدم، ح.، صالحی، م.ع، ارزانی، ن.، آرمون، ا (1396) زیست­چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازندهای شهبازان و آسماری (گذر از ائوسن به الیگوسن) در نهشته­های کربناته شمال فروافتادگی دزفول حوضه رسوبی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، 7 (13)، ص 20 – 42.
کریمی، ن (1391) زیست­چینه­نگاری سازند پابده در برش چینه­شناسی سلامت (جنوب­غرب شیراز) بر مبنای روزنداران پلانکتون، شـانزدهـمین هـمایش انـجمن زمین­شناسی ایران، 9 ص.
کلنات، ب.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع (1389) زیست­چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب­غرب فیروزآباد. رخساره­های رسوبی، 3(1)، ص71 -84.
کلنات، ب.، وزیری­مقدم، ح.، وحیدی­نیا، م (1393) مقایسه چینه­نگاری سکانسی و محیط­رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس. نشریه علمــی پژوهشی رخـساره­هـای رسـوبی، 7 (1)، ص 107 – 124.
گرمابی، ا. وزیری، س. ح (1386) میکروبیواستراتیگرافی سازند پابده در جاه سیری دنا- 1 در خلیج فارس، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، 8 ص.
کمالی­فر، ف.، آل­علی، س.م.، احمدی، و ف، میرزایی، ا (1398) زیست­چینه­نگاری، ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس داخلی و ساحلی)، نشریه علمی پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، 7 (13)، ص 57-76.
گودرزی، م.، وحیدی­نیا، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م.ر (1398) مطالعات چینه­شناسی و فسیل­شناسی بخش فوقانی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری با تاکید بر مرز بین دو سازند در میدان نفتی مارون با استفاده از مطالعات چینه­نگاری و نرم­افزار سیکلولاگ، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، 328 ص.
گودرزی، م.، وحیدی­نیا، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م.ر (1398) زیست­چینه­نگاری، ریزرخساره­ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یکی از چاه­های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی رخساره­های رسوبی، 12 (2) (در حال چاپ).
لرستانی، م.، کنگاریان، ع. ح.، صفری، ا.، نورا، م. ر (1397) محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی نهشته­های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فروافتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجد سلیمان (چاه 186)، استان خوزستان، فصلنامه علوم زمین، 28 (110)، ص 79 – 88.
مطیعی، ه (1372) چینه­شناسی زاگرس. از انتشارات طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، 536 ص.
منیبی، س، نظری سامانی، پ (1393) مطالعه و بازنگرى سنى زیست­چینه­اى سازند آسمارى در یکى از میادین جنوب غرب ایران. پژوهش شرکت نفت.
نجفی، ا (1377) میکروبایوستراتیگرافی پابده در شمال شرقی فروافتادگی دزفول و ارتباط چینه­ای سازندهای تله­زنگ، کشکان و شهبازان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت معلم، 120 ص.
نیسی، ع.، قادری، ع.، غبیشاوی، ع.، الله­کرم­پور دیل، م (1396) زیست­چینه­نگاری، بررسی ریزرخساره­ها و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری به کمک نرم­افزار سیکلولاگ در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس.  نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، 6 (12)، ص 22- 44.
وزیری­مقدم، ح.، عرب­پور، ص.ا.، صیرفیان، ع.، طاهری، ع. رحمانی، ع (1394) چینه­نگاری زیستی، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره 4 میدان لب سفید (شمال فروافتادگی دزفول، جنوب غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفید، شمال غرب دهدشت). نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، 5 (10)، ص 87 – 119.
هداوندخانی، ن.، صادقی، ع.، آدابی، م. ح.، طهماسبی سروستانی، ع. ر (1396) چینه­شناسی و ‌معرفی زون­های زیستی جدید‌ در ‌برش ‌تنگ‌حتی (زون ایذه)، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، 33 (67)، ص 1 – 18.
هداوندخانی، ن.، صادقی، ع.، آدابی، م . ح.، طهماسبی، ع. ر (1397) سنگ­چینه­نگاری و زیست­چینه­نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان)، فصلنامه علوم زمین، 27 (107)، ص 137 – 150.
Adams T. D., Bourgeois F (1967) Asmari biostratigraphy. Geol Explor Div, IOOC Rep 1074, Tehran (unpublished).
Akhzari, S., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2015) Oligocene ramp system (Asmari Formation) in the west of Fars province: Microfacies and sedimentary environment. National Conference on Novel Applied Researches, Urmia, 1: 60-61.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution.   American Journal of Science, 304: 1–20.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A. Vaziri-Moghaddam , H (2010) The Asmari.Formation, north of the Gachsaran (Dill anticline), southwest Iran: facies analysis, depositional environments and sequence stratigraphy: Carbonates and Evaporites, 25: 145-160.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A. Vaziri-Moghaddam , H (2012) Palaeoecology of the Oligocene-Miocene Asmari Formation in the Dill anticline, N. Jb. Geol. Palont. Abh, 10: 1-18.
Allahkarampour Dill, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A. Behdad (Ghabeishavi), A (2018) Oligo-Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, SW Iran: Marine and Petroleum Geology, 92: 437-461 .
Alsharhan, A.S., Kendall, C. G. S. C (2003) Holocene coastal carbonates and evaporites of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues. Earth-Science Rev. 61: 191–243.
Amirshahkarami, M (2008) Distribution of Miogypsinoides in the Zagros Basin, Southwest of Iran. Historical Biology, 20 (3): 175-184.
Amirshahkarami, M., Ghabishavi, A., Rahmani, A (2010)Biostratigraphy and paleoenvironment of the larger benthic foraminifera in wells sections of the Asmari Formation from the Rag-e-Safid Oil field, Zagros Basin, southwest Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 40: 63-48.
Bachmann, M. Hirsch, F (2006) Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern Levant (Galilee and Golan Heights): Stratigraphy and second-order sea-level change, Cretaceous Research, 27: 467-512.
Bassi, D., Hottinger, L., Nebelsick, J (2007) Larger foraminifera from the Upper Oligocene of the Venetian area, North-East Italy. Paleontology, 50: 845–868.
Berggren, W. A. Pearson, P. N (2005) A revised tropical and subtropical Paleogene planktonic foraminiferal zonation. J. Foramin.Res. 35: 279–298.
Beavington-Penney SJ, Wright VP, Woelkerling WJ (2004) Recognising macrophyte-vegetated environments in the rock record: a new criterion using ‘hooked’ forms of crustose coralline red algae. Sediment Geol, 166(1–2): 1–9.
Bolli, H. M., Loeblich, A. R., JR., Tappan, H (1957) Planktonic foraminiferal families Hantkeninidae, Orbulinidae, Globorotaliidae, and Globotruncanidae, in Loeblich, A. R., Jr., and collaborators, Studies in Foraminifera: United States National Museum Bulletin, 215: 3- 50.
Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Nielsen, K. P (1987) Plankton Stratigraphy: Cambridge University Press, New York, p. 1023.
Boudagher–Fadel, M. K (2008) Evolution and Geological Significance of Larger BenthicForaminifera, Developments in Paleontology and Stratigraphy, 21. Elsevier, Amsterdam, p 544.
Boudagher-Fadel, Marcelle K (2015) Biostratigraphic and geological significance of planktonic foraminifera, 22. Newnes, 320.
Boudagher–Fadel, M. K (2013) Biostratigraphic and Geological Significance of Planctonic Foraminifera, 21. Elsevier, Amsterdam, p. 544.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Cuffaro, M (2009) Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: The Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 274: 54-63.
Brandano, M., M. Morsili, G. Vannucci, M. Parente, F. Bosellini, and G. Mateu-Vicens (2010) Rhodolith-rich  lithofacies of the Porto Badisco Calcarenites (upper Chattian, Salento, southern Italy): Italy Journal Geoscience, 129 (1): 119-131.
Busk, H. G., and Mayo, H. T (1918) Some notes on the geology of the Persian Oilfields: Journal of the Institution of Petroleum Technologists, 5: 5-26.
Buxton, M. W. N., Pedley, H. M (1989) A standardized model for Thethyan Tertiary carbonate ramps, London. Journal of the Geological Society, 146: 746-748.
Cahuzac, B. & Poignant, A (1997) Essai de biozonation de l’Oligo-Miocène dans les bassins européens à l’aide des grands foraminifères.néritiques. Bulletin de la Société géologique de France, 168: 155–169.
Carannante, G., M. Esteban, J. D. Milliman, and L. Simon (1988) Carbonate lithofacies as paleolatitiude indicators: problems and limestone: Sediment. Geol, 60: 333-346.
Corda, L., and M. Brandano (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy: Sed. Geol., 161: 55–70.
Cosovic, V. K., and A. Moro (2004) Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula): Facies, 50: 61-75.
Dunham, R (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in Ham, W. E., (ed.), Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir 1, Tulsa, 108–121.
Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K., Svana, T. A., Aqrawi, A. A. M., McArthur, J. M. and Thirlwall, M. F (2007) Strontium Isotope Stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene - Lower Miocene), Sw Iran, Journal of Petroleum Geology, 30(2): 107–128.
Embry, A. F. and Klovan, J. E (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Islands, Nortwest Territories: Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781.
Flugel. E (2004) Microfacies of carbonate rocks, analysis interpretation and application. BerlinHeidelberg, New York. Springer, 976 p.
Flugel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks, analysis, interpretation and application. Springer, Berlin, p. 976. 
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope depsits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211-238.
Hallock, P., Glenn, E. C (1986) Larger foraminifera: a tool for paleoenvironmental analysis of Cenozoic carbonates depositional facies. Palaios, 1: 44-64.
Hallock, P (1979) Trends in test shape with depth in large symbiont-bearing foraminifera: Journal of Foraminiferal Research, 9(1): 61-69.
Hallock, P (1998) Habitats of modern larger foraminifera: taxonomic, depth and regional comparisons: Conference abstract, Tertiary to Recent larger foraminifera- their depositional environments and importance as petroleum reservoirs (Kingston- upon- Thames), 13 p.
Hallock, P., Pomar, L (2008) Cenozoic evolution of larger benthic foraminifers: paleoceanographic evidence for changing habitats. In: Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium, pp. 16–20 Lauderdale, Florida.
 Hohenegger, J., Yordanova, E., Tatzreiter, Y (1999) Habitats of larger foraminifera on the upper reef slope of Sesko Island, Okinawa: Marine Micropaleontology, 36(2): 109–168.
Hohenegger, J., Yordanova, E., Hatta, A (2000) Remarks on West Pacific Nummulitidae (Foraminifera): Journal of Foraminiferal Research, 30(1): 3-28.
 Hottinger, L (1980) Répartition comparée des grands foraminifères de la mer Rouge et de l’Océan                     Indien: Annali dell’Università di Ferrara, 6: 35–51.
Hottinger, L (1983) Processes determining the distribution of larger foraminifera in space and time, in Meulenkamp, J.E. (ed.), Reconstruction of marine paleoenvironments: Utrecht Micropaleontological Bulletin, 30: 239–253.
Hottinger, L (1997) Shallow benthic foraminiferal assembelages as signals for depth of their deposition and their limitation: Bulletin de la Societé Géologique de France, 168(4): 491-505.
James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. AAPG Bulletin, 49: 2182 - 2245.
Kindler, P., and M. E. J. Wilson (2012) Carbonate grain association: their use and environmental significance, a Brien Review, Carbonate System during the Oligocene-Miocene Climatic Transition: Wiley-Blackwell, p. 35-47.
Lacassagne, R.M.A (1963) Asmari sedimentary environment. Unpublished Report of the Geological and Exploration Division, Iranian Oil offshore company, no.1041.
Laursen, G. V, Monibi, S., Allan, T. L., Pickard, N. A. H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Van Buchem, F. S. H., Moallemi, A., and Driullion, G (2009) The Asmari Formation revisited: Changed stratigraphic allocation and new biozonation, First international petroleum conference & exhibition, Shiraz, Iran.
Lees, A., A. T. Buller  (1972) Modern temperate water and warm water shelf carbonate sediments contrasted: Marine Geol, 13: M67–M73.
Lee, J., J (1990) Fine structure of rodophycean profyridium purpureum insitu in Peneroplis pertusus and P. asicularis. J Foram Res 20:162–169.
 Lees, G. M (1933) The reservoir rocks of Persian oil fields: American Association Petroleum Geology Bulletin, 17, (3): 229-240.
Loeblich, A.R., and Tappan, H (1980) Foraminiferal Genera and their Classification: Van Nostrand Reinhold Company, New York, p. 970.
Mosadegh, Z. K., Haig, D. W., Allan, T., Adabi, M. H., Sadeghi, A (2009) Salinity changes during Late Oligocene to Early Miocene Asmari Formation deposition, Zagros Mountains, Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 17-36.
Mutti, M., Hallock, P (2003) Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraint. Int J Earth Sci, 92: 465–475.
Nelson, C. s., S. L. Keane, and P. S. Head (1988) Non-tropical carbonate deposits of the modern New Zealand shelf: Sedimentology Geological, 160:71-96.
Permoli Silva, I. and Bolli, H. M (1973) Late Cretaceous to Eocene planktonic foraminifera and stratigraphy of Leg 15 sites in the Caribbean Sea, in Edgar, N. T., Saunders, J. B., and others, (eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, v. 15: U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 449-547.
Premoli Silva, I., Petrizzo, M.R (2006) Practical Manual of Eocene Planktonic Foraminifera.– International School on Planktonic Foraminifera, Universita degli Studi di Perugia, Universita degli Studi di Milano. Perugia, 248p.
Pomar, L (2001) a, Types of carbonate platforms: a genetic approach: Basin Research, 13: 313-334.
Pomar, L (2001) b, Ecological control at sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Island: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175(1): 249-272.
Pomar, L., Brandano, M., Westphal, H (2004) Environmental in feluencing skeletal grain sediment associations: a critical review of Miocence examples from the western Mediterranean. Sedimentology, 51: 627-651.
Pomar, L., Hallock, P (2007) Changes in coral-reef structure through the Miocene in the Mediterranean province: adaptive vs. environmental: Earth Seince, 35: 899-902.
Pomar, L., Hallock, P (2008) Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology: Earth Seince, 81: 134-169.
Pomar L, Mateu-Vicens G, Morsilli M, Brandano M (2014) Carbonate ramp evolution during the Late Oligocen (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol, 404:109–132.
Rahmani, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A. and Ghabeishavi, A (2009) A Model for the Paleoenvironmental Distribution of Larger Foraminifera of Oligocene–Miocene Carbonate Rocks at Khaviz Anticline, Zagros Basin, Sw Iran. Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, 21(3): 215–227.
Rahmani, A., Taheri, A., Vaziri-Moghaddam, H. and Ghabeishavi, A (2012) Biostratigraphy of the Asmari Formation at Khaviz and Bangestan Anticlines, Zagros Basin, Sw Iran, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 263(1): 1–16.
Renema, W., & Troelstra, S.R (2001) Larger foraminifera distribution on a mesotrophic carbonate shelf in SW Sulawesi (Indonesia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,175: 125-147.
Reuter, M., Piller, W. E., Harzhauser, M., Mandic, O., Berning, B., Rogl, F., Kroh, A., Aubry, M. P., Wielandt-Schuster, U., & Hamedani, A (2009) The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an Early Burdigalian restriction of Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways. International Journal of Earth Sciences, 98: 627-650.
Reichel, M (1936-1937) Etude surles alveolines. Soc. Paleout Suisse Mem, 57 - 59.
Richardson, R. K (1924) The geology and oil measures of southwest Persia, Journal Institute Petroleum Technology, 10: 256–283.
Romero, J., Caus, E., Rosell, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin (NE Spain): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 179(1): 43–56.
Roozpeykar, A. Moghaddam, I. M (2016) Sequence biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the Oligocene-early Miocene deposits of the Zagros Basin (Dehdasht area, South West Iran). Arabian Journal of Geosciences, 9(1): 77.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2010) Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence (Asmari Formation) in Fars sub basin, Zagros Mountains, southwest Iran, Facies, 57: 431–446.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H. and Mohammadi, E (2018) Biofacies, depositional model, and sequence stratigraphy of the Asmari Formation, Interior Fars sub-zone, Zagros Basin, SW Iran. Carbonates and Evaporites, 33(3): 489-507.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Ghabeishavi, A., Moussavi-Harami, R (2015) a. Depositional architecture and sequence stratigraphy of the oligo–miocene Asmari platform; Southeastern Izeh zone, Zagros Basin, Iran. Facies, 61 (1).
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Moussavi-Harami, R., Ghabeishavi, A., Al-Aasm, I.S (2015) b. Facies analysis and carbonate ramp evolution of oligomiocene Asmari formation in the gachsaran and bibi-hakimeh oilfields and the nearby mish anticline, Zagros Basin. Iran Neues Jahrb. für Geol. Paläontologie – Abh 276 (1): 121–146.
Seyrafian, A., Hamedani, A (1998) Microfacies and depositional environment of the Upper Asmari Formation (Burdigalian), North-Central Zagros Basin, Iran: NeuesJahrbuch fur Geologie and Palaontologie –Abhandlungenv, 210 (2): 129-141.
Seyrafian, A (2000) Microfacies and depositional environments of the Asmari Formation, at Dehdes area (Acorrelation across Central Zagros Basin). Carbonates Evaporites, 15: 2248.
Seyrafian, A. and Mojikhalifeh, A (2005) Biostratigraphy of the Late Paleogene-Early Neogene Succession, North-Central Border of Persian Gulf, Iran, Carbonates and Evaporites, 20(1): 91–97.
Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H., Arzani, N., Taheri, A (2011) Facies analysis of the Asmari Formation in central and north-central Zagros basin, southwest Iran. Biostratigraphy paleoecology and diagenesis. Rev. Mex. ciencias Geol, 28: 439–458.
Shinn, E (1983) Tidal flats, in Scholle, P.A., Bebout, D. G., Moore, C.H. (eds.), Carbonate Depositional Environments: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 33: 171–210.
Sooltanian, N., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2011) Biostratigraphy and paleo-ecological implications in microfacies of the Asmari Formation (Oligocene), Naura anticline (Interior Fars of the Zagros Basin), Iran. Carbonates and Evaporites, 26(2): 167-180.
 Taheri, M.r., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Ghabeishavi, A (2017) Biostratigraphy and paleoecology of the oligo-miocene Asmari formation in the Izeh zone (Zagros Basin, SW Iran). Bol. Soc. Geol. Mex. 69 (1): 59–85.
 Tesovic, B, Gusic I, Jelaska V, Buckovic D (2001) Stratigraphy and microfacies of the Upper Cretaceous Pucisca ormation, Island of Brac, Croatia. Cretac Res, 22: 591–613.
Tomasovych, A (2004) Microfacies and depositional environment of an Upper Triassic intra-platform carbonate basin: the Fatric Unit of West Carpathians (Slovakia). Facies, 50: 77–105.
Thomas, A. N (1948) The Asmari limestone of southwest Iran; Anglo-Iranian Oil Company Report, 706 p, unpublished.
van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., and Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329: 219-263.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M. Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran: Facies, 52(1): 41-51.
Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., Motiei, H (2010) Oligo-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros basin, Iran: Microfacies, paleoenvironment and depositional sequence: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 27(1): 56–71.
Wade, B. S., Berggren, W. A. and Plike, H (2011) Review and revision of Cenozoic tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and calibration to the Geomagnetic Polarity and Astronomical Time Scale. Earth-Science Reviews. 104: 111-142.
Warren, J (2000) Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations, Earth-Science Reviews, 52: 1–81.
Wilson, J. L (1975) Carbonate facies in geological history: Springer, Berlin, p. 471.
Wilson, M. E. J., Vecsei, A (2005) The apparent paradox of abundant foramol facies in low latitudes: their environmental significance and effect on platform development. Earth-Science Reviews, 69: 133-168.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian oil Consortium Agreement Area (I.O.O.C), Unpublished Report no. p. 1082, 88.
Zabihi Zoeram, F., Vahidinia, M., Mahboubi, A., & Amiri Bakhtiar, H (2013) Facies analysis and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the northern area of Dezful Embayment, south-west Iran. Studia UBB Geologia, 58(1): 45 – 56.
Zabihi Zoeram, F., Vahidinia, M., Sadeghi, A., Mahboubi, A., & Amiri Bakhtiar, H (2015) Larger benthic foraminifera: a tool for biostrtigraphy, facies analysis and paleoenvironmental interpretations of the OligoMiocene carbonates, NW Central Zagros Basin, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8: 2: 931-949.
Zamagni J, Kosˇir A, Mutti M (2009) The first microbialite-coral mounds in the Cenozoic (Uppermost Paleocene) from the Northern Tethys (Slovenia): environmentally-triggered phase shifts preceding the PETM? Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol, 274: 1–17.