دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال‌ شرق اهواز

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

10.22084/psj.2020.21450.1239

چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین سن، شناسایی ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و اجتماعات کربناته شمار 100 برش نازک میکروسکوپی از چاه A ( 275.5 متر ستبرا) و 150 برش نازک میکروسکوپی از چاه B ( 272.5 متر ستبرا) مربوط به بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری مورد مطالعه قرار گرفت. لیتولوژی غالب در این چاه‌ها عمدتا سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ و شیل آهکی بوده و مرز بین دو سازند در چاه‌های مورد مطالعه بصورت تدریجی و پیوسته می‌باشد. پس از بررسی و مطالعه برش‌های نازک میکروسکوپی تعداد 40 جنس و 57 گونه در چاه Aو 42 جنس و 60 گونه در چاه B، از فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتون شناسایی گردید. بر مبنای جنس و گونه‌های شناسایی شده و پخش و پراکندگی عمودی فرامینیفرها سه زون زیستی تجمعی به سن ائوسن پسین - شاتین معرفی گردید.
1- Globigerina spp - Hantkenina sp - Turborotalia cerroazulensis Assemblage zone
2- Lepidocyclina - operculina - Ditrupa Assemblage zone
3- Archaias hensoni - Archaias asmaricus - Miogypsinoides complanatus - Spiroclypeus blanckenhorni Assemblage zone.
بر مبنای شناسایی آلوکم‌ها، تعداد 8 ریز رخساره در چاه A و 6 ریز رخساره در چاه B متعلق به محیط‌های حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی (بخش‌های دیستال و پروکسیمال)، شول و رمپ درونی(ریف کومه‌ای و لاگون باز) شناسایی شدند. همچنین بر اساس شناسایی آلوکم‌ها و ریز رخساره‌ها تعداد 4 اجتماع کربناته نانوفر، رودآلگال، فورآلگال و فورامول شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleontology and depositional environment of the upper part of the Pabdeh Formation and the lower part of the Asmari Formation in the A and B wells Marun oilfields, Northeast Ahwaz.

نویسندگان [English]

  • M. Goodarzi 1
  • H. Amiribakhtiar 2
  • M. R. Noraeinejad 3
2 Associate professor, National Iranian South Oil Company (NISOC), Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, in order to determine the age, identification of the microfacies, sedimentary environments and carbonate associations 100 thin sections from the well A (275.5 m thick) and 150 thin sections from the well of well B (272.5 m thick) related to the upper part of the Pabdeh Formation and the lower part of the Asmari Formation were studied. The dominant lithologic units in studied wells are mainly limestone, dolomitic limestone, sandstone and calcareous shale and the contact between two formatios is continuous. After examination and study of thin sections, 40 genera and 57 species in well A and 42 genera and 60 species of benthic and planktonic foraminifera in well B were identified. Based on their distribution, three assemblage zones from Late Eocene - to Chattian have been introduced.
1- Globigerina spp - Hantkenina sp - Turborotalia cerroazulensis Assemblage zone
2- Lepidocyclina - operculina - Ditrupa Assemblage zone
4- Archaias hensoni - Archaias asmaricus - Miogypsinoides complanatus - Spiroclypeus blanckenhorni Assemblage zone.
Based on the identification of allochems, 8 microfacies in well A and 6 microfacies in well B belong to basin, outer ramp, middle ramp (distal and proximal), shoal and inner ramp (patch reef, open lagoon) were identified. In addition four carbonate associations including nanofluor, Rhodalgal, foralgal and foramol were identified.
Keywords: Benthic foraminifera, Eocene, Oligocen, Depositional environment, Carbonate ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthic foraminifera"
  • " Eocene"
  • " Oligocen"." Depositional environment"." Carbonate ramp