ارزیابی توان هیدرو کربن زایی شیل و مارنهای بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران

نویسندگان

1 دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران

10.22084/psj.2020.21507.1236

چکیده

سازند داریان (سن آپسین) با سنگ شناسی بطور عمده آهکی بعنوان سازند مخرنی شناخته میشود. این سازند در منطقه دزفول جنوبی به سه بخش پایینی، میانی(زبانه کژدمی) و بالایی تقسیم میشود. سنگ شناسی بخش میانی شامل لایه های شیل، مارن و میان لایه های آهک رسی می باشد. ارزیابی توان تولید هیدروکربن این بخش برای اولین بار صورت می گیرد. در این مطالعه نتایج آنالیز راک ایول 67 نمونه از لایه های شـیلی و مارنـی بخش میانی سـازند داریـان از سه برش سطحی و نه چاه در ناحیه دزفول جنوبی به منظور تعیین نوع کروژن ، محتوای TOC و بلوغ حرارتی، مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مقادیر TOC بخش میانی داریان از 0.2 تا2.5 درصد وزنی با میانگین 1.1 درصد وزنی است. نتایج نشان می دهد بخش مرکزی و غربی ناحیه به پنجره نفت زایی رسیده است نمونه های مطالعه شده دارای کروژن تیپ II و III بوده و توان زایش هیدروکربور (پتانسیل متوسط تا عالی) را دارند. بررسی میزان بلوغ حرارتی نمونه‌ها با توجه به پارامتر Tmax در بخش میانی داریان حاکی از آنست که تقریبا تمامی نمونه‌ها وارد پنجره نفتی گردیده‌اند ارزیابی نمونه های مطالعه شده نشان میدهد که توان هیدرو کربن زایی لایه های شیلی و مارنی بخش میانی داریان ( زبانه کژدمی) در یک روند از شرق به غرب افزایش می یابد و این بخش بعنوان سنگ منشاء می تواند نقش مهمی در تغذیه هیدروکربنی افق های مخزنی بالاتر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrocarbon Source Rock Evaluation of the Middle Dariyan shale and marls, South Dezful, Zagros, IRAN

نویسندگان [English]

 • َA. Rostami 1
 • M. H. Adabi 1
 • A. Sadeghi 1
 • S. A. Moalemi 2
چکیده [English]

Dariyan Formation (Aptian) with a predominantly limestone lithology has always been important as a reservoir. The thickness of formation varies between 195 to 45 meters in the South Dezful area, and its middle part (Kazhdumi tongue), with layers of dark shale and marls containing planktonic foraminifera, varies between 100 meters and zero from East-West of the studied area. Many studies have been done on Reservoir properties of Dariyan Carbonates in Zagros basin but for the first time Hydrocarbon Source Rock Potential of the Middle part of Dariyan evaluated. The petroleum generating potential of middle Dariyan member was evaluated by different parameters including Tmax, TOC, S1, S2, HI, OI, and PI. According to these parameters, this member is thermally mature and reached to oil window. The Rock-Eval parameters suggest that the middle Dariyan can be considered as a source rock in this area which its potential increases in an East -West trend, and its contribution to the charge of the reservoirs recommended to be noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Dariyan Formation"
 • "kerogen type"
 • "Source Richness"
 • "Thermal Maturity"
 • "Source Quality"

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1399
صفحه 117-129
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1399