ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی

نویسندگان

گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

10.22084/psj.2020.21381.1235

چکیده

میدان نفتی مارون در بخش میانی پهنه زاگرس چینخورده، در فرو‌افتادگی دزفول قرار دارد. در این مطالعه با بهره‌گیری از داده‌های زیرسطحی و نر‌م افزار ژئولاگ، زون‌های این تاقدیس مخزنی از لحاظ لیتولوژیکی تعیین شد. در تعیین زون‌های ، فاکتورهایی مانند تخلخل و حجم شیل مدنظر قرار گرفت. بررسی‌های پتروفیزیکی با استفاده از کراس پلات‌های مختلف نشان می‌دهد که در این مخزن لیتولوژی غالب کربناته است. بر‌اساس آنالیز داده‌های چاه‌پیمایی و با استفاده از کراس پلات نوترون- چگالی، سازند آسماری از نظر تخلخل از وضعیت مناسبی به ویژه در بخش‌های بالایی سازند برخوردار بوده که به همین جهت بخش‌های فوقاننی ن از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار است. همچنین صحت ارزیابی انجام شده با تخلخل محاسبه شده از مغزه از تطابق قابل قبولی برخوردار بود. در مطالعه حاضر میانگین حجم شیل بر اساس لاگ CGR برابر 25.33 درصد است که از این مقدار، بیشترین میزان حجم شیل در قسمت تحتانی سازند متمرکز است. از آنجا که هر توالی رسوبی می‌تواند از یک یا چند زون سنگی ب تشکیل شود، لذا 5 زون سنگی‌ A, B, C, D, E در چاه مورد مطالعه شناسایی شد که در زون‌بندی توالی‌ رسوبی سنگ مخزن آسماری جای گرفتند. در این مطالعه، زون A مربوط به قسمت فوقانی و زون E متعلق به قسمت تحتانی از توالی آسماری است. تحلیل داده‌های در دسترس، تخلخل مناسب در کل سازند و میزان حجم شیل پایین خصوصاً در زون‌های A, B, C, D‌ بیانگر آن است که تقریباً کل سازند در میدان مارون از استعداد مخزنی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Asmari Formation reservoir characteristics in one of the Marun oilfield boreholes in the north Dezful embayment

نویسندگان [English]

 • Z. Karami
 • S. Senemari
 • B. Maleki
چکیده [English]

The Marun oilfield is located in the middle part of the folded Zagros structural zone, in the Dezful embayment. In this study, the segmented zones of this reservoir anticline were determined lithologically using subsurface and Geolog software. In determining reservoir zones factors such as types of porosity and shale volume were considered. Petrophysical studies using neutron-density, neutron-sonic, density- sonic and M-N cross plots show that carbonate is the dominant lithology in this reservoir. Based on well log data analysis and using neutron-density cross plot, the Asmari Formation is in good porosity especially in the upper part. For this reason, these parts have better reservoir quality than the lower part. Also, the accuracy of the evaluation performed in the borehole studied is in accordance with the core porosity. In the present study, the average shale volume based on the CGR log is 25.33%, of which the largest amount of shale is concentrated in the lower part of the formation. Since each sedimentary sequence can be composed of one or more lithological zones with their own lithological and petrophysical characteristics, so in the present study 5 zones were identified in the studied borehole. In this study, zone A corresponds to the upper part and zone E belongs to the lower part of the Asmari Formation . Analysis of available data, appropriate porosity in the whole Formation and low shale volume, especially in zones A, to D indicate that almost all of the Formation in the Marun oilfield has a suitable reservoir potential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asmari Formation
 • Saturation
 • porosity
 • Dezful embayment
 • Lithological zone

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1399
صفحه 160-172
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1399