[ تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدا ن نفتی اروند]

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه آزاد زاهدان

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خارک

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان

4 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، زاهدان، ایران

5 بخش مطالعات زمین شناسی- شرکت نفت اروندان - اهواز

10.22084/psj.2020.20110.1221

چکیده

این تحقیق، به منظور بررسی فرایندهای دیاژنزی و تأثیر آن برکیفیت مخزنی سازند کربناته فهلیان، به سن کرتاسه پیشین در برش زیرسطحی چاه 1و2 میدان نفتی اروند واقع در دشت آبادان می‌باشد که بر پایه مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی انجام گرفته است و شامل 229 برش نازک و همچنین نگاه‌های چاه‌پیمایی می‌باشد. بررسی رویدادهای دیاژنزی نشان داد که سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، میکرایتی شدن، زیست آشفتگی، انحلال فشاری و تراکم، رایج‌ترین فرایندهای دیاژنزی موثر بر سازند فهلیان در میدان اروند می‌باشند. از میان فرایندهای یاد شده، سیمانی شدن و تراکمِ فیزیکی باعث از بین رفتن تخلخل، و انحلال و دولومیتی شدن موجب افزایش آن شده است. استیلولیتی شدن در پاره‌ای موارد به خاطر دولومیتی شدن و انحلال در امتداد آن باعث افزایش کیفیت مخزن و در پاره‌ای موارد به دلیل تمرکز بقایای انحلال، باعث ایجاد سدهای تراوایی شده است. در برش‌های نازک مطالعه شده، تخلخل‌های مشاهده شده از نوع قالبی، حفره‌ای بین دانه‌ای و شکستگی است. بر اساس مطالعات پتروفیزیکی مخزن مورد مطالعه، سازند فهلیان عمدتاً متشکل از آهک و مقادیر متغیری شیل و کانی‌های رسی از نوع ایلیت و مونت-موریلونیت می‌باشد که آهک نسبتاً متخلخل با تخلخل3-8 درصد و مقادیر حجم شیل کمتر از5 درصد و اشباع آب 10 تا 40 درصد و سیال موجود آب و نفت میباشد که میزان درصد اشباع آب بالاست. با توجه به عدم گسترش فرآیندهای دیاژنزی مؤثر در کیفیت مخزنی و حجم زیاد گل آهکی متأثر از محیط رسوبی، کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان اروند، پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

[The Effect of Diagenetic processes on reservoir quality in Fahliyan Formation in Arvand-field]

نویسندگان [English]

  • Abbass Dehkar 1
  • VALI AHMAD SAJJADIAN 2
  • Mohammad Reza Noora 3
  • kazem shaebani goorji 4
  • Abbass Ali Amraee 5
1 Zahedan Azad Universiy
2 Azad Khark University
3 Zahedan Azad University
4 Assistant Professor, geology department, islamic azad university of zahedan, Zahedan, Iran
5 Arvandan Oil Field - Ahvaz
چکیده [English]

This paper is intended to investigate the diagenetic processes and its effects on the reservoir quality of Fahlian carbonate formation in the early Cretaceous in the subsurface section of the well 1 and 2 of Arvand oil field located in Abadan plain, out based on full use of cores and 229 thin sections, well logging data, petrophysical testing data of two wells. Diagenetic events showed that cementation, dissolution, compaction, replacement, dolomitization, micratization, dissolution are the most common diagenetic processes affecting the Fahliyan Formation in Arvand Field. Among the processes mentioned above, cementation and physical compaction have caused porosity to disappear, and dissolution and dolomitization have increased it. Due to its dolomitization and dissolution along with it, the acetylation of the cell increases the quality of the reservoir, and in some cases, due to the concentration of the decomposition remains, it has caused permeability. In the thin sections studied, the observed porosity is of a type of membrane, intergranular cavity and fracture. Based on petrophysical studies of the studied reservoir, the Fahlian Formation is mainly composed of lime and variable amounts of shale and clay minerals of illite and montmorillonite type. Water saturation is 10 to 40 percent, and water and oil are fluid, with a high water saturation percentage. Due to the lack of expansion of the diagenetic processes affecting reservoir quality and the high volume of calcareous muds affected by sedimentary environment, the quality of reservoir of Fahliyan Formation in Arvand field has been low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fahliyan Formation
  • Diagenenesis
  • ArvandOil Field