زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، تهران،ایران

چکیده

جهت تعیین زیست زون ها، ریزرخساره ها و ارائه مدل رسوبی سازند قم برش چینه شناسی پشت دربند به ضخامت 330 متر واقع در شمال باختری همدان، ناحیه ساختاری سنندج سیرجان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مشاهدات میدانی، سازند قم از مجموعه سنگ آهک های متوسط، ضخیم لایه تا توده ای (عضو a) و تناوب سنگ آهک ماسه ای، ماسه سنگ و مارن سبز (عضو b) تشکیل شده است. براساس مطالعات دیرینه شناسی 17 جنس و 9 گونه از فرامینیفرهای بنتیک و سایر اجزای اسکلتی در برش پشت دربند شناسایی شده است و با توجه به توزیع چینه شناسی فرامینیفرا، بیوزون تجمعی Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa به سن الیگوسن برای سازند قم پیشنهاد می گردد. آنالیزرخساره ای شامل ویژگی های فونا، هندسه رخساره، فابریک و بافت رسوبی منجر به شناسایی هشت ریزرخساره مرتبط با چهار کمربند رخساره ای جزر و مدی، ریف، شیب قاره و دریای باز شده است. براساس حضور رخساره های ریفی از جمله باندستون مرجان، جلبک و بریوزوئر، مدل رسوبی سازند قم یک شلف باز پیشنهاد می شود. نمودار توزیع عمودی ریزرخساره ها حاکی از آن است که بدون درنظر گرفته پدیده فرسایش احتمالی، تغییرات رخساره ای در عضو a به صورت تدریجی اما در عضو b به صورت سریع، با پس نشینی و پیش نشینی رخساره ای سیستم آب عمیق و کم عمق همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, microfacies and sedimentary model of the Qom Formation in the Posht- Darband section, northwest of Hamadan

نویسنده [English]

  • Hamideh Noroozpour
Assistant Professor, Payame Noor University (PNU), Faculty of Science, Department of Geology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to determination of biozones, facies types and sedimentary model, the Posht Darband stratigraphic section of the Qom Formation with a thickness of 330 meters located in the northwest of Hamedan, structural zone of the Sanandaj- Sirjan, has been considered. On the basis of field observations, Qom Formation is composed of medium to thick-bedded limestone (Member a) and alternation of sandy limestone, sandstone and green marl (Member b). According to paleontological study, seventeen genera and nine species of benthic foraminifera and other skeletal components are introduced from the Posht Darband section and consequently, Lepidocyclina - Operculina - Ditrupa Assemblage zone has been recognized in the Qom Formation. Facies analysis (Variety in fauna features, fabrics, and sedimentary textures) has produced eight microfacies related to the four facies belts of tidal flat, reef, slope and open marine. Base on abundance in reef facies deposits including coral boundstone, algae and bryozoan, an open shelf is proposed for the Qom Formation. The vertical distribution column of the facies types (without considering the possible erosion phenomenon) suggests that the facies changes in member "a" are gradual, but in member "b" they were rapidly, with facies retrogradation and progradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facies
  • Qom Formation
  • Oligocene
  • Hamedan