پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند

3 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند

4 دانشیار گروه زمین‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، پالئواکولوژی سازند سروک در برش داریان در خاور شیراز (بخش زاگرس چین­خورده) مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت این برش 200 متر است و شامل سنگ­آهک­های توده­ای با رنگ خاکستری تیره در قسمت پایین و سنگ­آهک­های خاکستری مایل به کرم در بالا می­باشد. فرامینیفرهای شناسایی شده با توجه به ویژگی­های مورفولوژی و محیط زندگی در هشت گروه شکلی شامل دو گروه شکلی پلانکتونیک و شش گروه شکلی بنتونیک قرار داده شدند که در نهایت برای تفسیر عمق نسبی حوضه مورد استفاده قرار گرفتند. نحوه­ی پراکندگی و فراوانی فرامینیفرها در برش مورد نظر گویای تغییرات نسبی عمق در حوضه رسوبی می­باشد بطوریکه در بخش پایین توالی به دلیل فراوانی زیاد پلانکتون­ها و حضور بسیار کم بنتونیک­ها عمق حوضه رسوبی نسبتا زیاد بوده سپس با افزایش بنتونیک­ها و نبود پلانکتون­ها از عمق حوضه­ی رسوبی کاسته شده است، مجددا در میانه­ی برش با کمی افزایش در عمق و در نهایت در بخش بالایی برش با افزایش بنتونیک­ها و عدم حضور پلانکتون­ها عمق حوضه کم می­شود. به این ترتیب بخش میانی و انتهایی برش مورد مطالعه نسبت به بخش ابتدایی از ژرفای کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleoecology of the Sarvak formation based on foraminifera in Dariyan section, east of Shiraz, southwest Iran

نویسندگان [English]

  • S. Afrasiabian 1
  • M. Motamedalshariati 2
  • S. N. Raisossadat 3
  • M. Afghah 4
چکیده [English]

In this research the paleoecology of the Sarvak formation in Dariyan section east of Shiraz (folded Zagros) has been investigated. The Sarvak formation with 200 meters thickness is mainly composed of dark gray massive limestone in the lower part and light gray limestone in the upper part of the studied section. The identified foraminifera based on morphology and environmental conditions have been classified in eight morphogroups including 6 benthonic and 2 planktonic foraminifera morphogroups. These morphogroups have been used for interpretation of relative depth of the basin. Moreover, the variations in abundance and distribution of foraminifera in the studied section indicate some fluctuations of depth in the sedimentary basin. Thus, in the lower part of the section due to high abundance of planktonic foraminifera the depth of the basin is fairly high, then with high abundance of benthonic and decrease or absence of planktonic foraminifera depth have decreased. After that in the middle of the section the depth is a little increased and finally in the most of middle and upper parts of succession because of increasing the abundance of benthonic and lack of planktonic foraminifera depth of basin have been decreased. So, the depth of basin in middle and upper parts is shallower than the lower parts of studied section.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoecology
  • Foraminifera
  • Late Albian
  • Cenomanian
  • Zagros
  • Sarvak
احمدی، و.، خسـروتهرانی، خ. و افقه، م (1387) مـطالعه چینه­نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند کژدمی و سروک در شمال شرق شیراز، دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، ص 30-26.
احمدی، و. و مجدی، م (1388) مطالعه محیط­رسـوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند سروک در شمال شیراز (استان فارس)، نشریه رسوب و سنگ­رسوب،  شماره 5، ص 63-72.
اصغریان­رستمی، م.، قاسمی­نژاد، ا. و شفیعی، م) 1389) تعیین ژرفای دیرینه طبقات ماستریشتین پسین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی با استفاده از روزنبران پلانکتونیک و بنتـیک، مـجله علـوم­زمیـن، سال 27، شماره 78، ص 34-27.
افراسیابیان، س.، معتمدالشریعتی، م.، رئیس­السادات، س. ن.، افقه، م ( 1397) زیست­چینه­نگاری فرامینیفرهای سازند سروک، شمال­شرق شیراز. دوازدهمین همایش انجمن دیرینه­شناسی ایران. سازمان زمین­شناسی کشور، مدیریت شمال خاوری مشهد، ص 17-12.
آل­علی، س. م.، فیض­ نیا، س.، و قیوم­آبادی، ا. ا (1385) بررسی چینه­نگاری سکانسی سازند سروک در شمال غرب بهبهان (تنگ­ماغر)، بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، ص 85-80
تیموریان، ا.، وزیری­مقدم، ح، و امیری­بختیار، ح (1383) بررسی میکروفاسیس­ها و محیط­رسوبی سازند سروک در منطقه خوزستان، چاه آغاجاری 140، مجموعه مقالات هشتمین انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، ص 445-443.
احمدی­حیدری، ا.، وزیری­مقدم، ح.، صیرفیان، ع. و طاهری،. ع (1395) زیست­چینه­نگاری و چینه­نگاری سکانسی سازند سروک در تاقدیس فهلیان (جـنوب یاسوج). نشـریه زمین­شناسی نفت ایران، سال 6، شماره 11، ص 42-22.
خسروتهرانی، خ.، افقه، م. و رکنی، س (1386) بررسی میکروبایواستراتیگرافی سازند سروک در شمال­شرق ایران (مقطع کوه گدوان)، فـصلنامه علوم­زمـین، سـازمان زمین­شناسی کشور، شماره 1، ص 49-59.
دانشیان، ج. یونسی، ک. و معلمی، س. ع (1390) مطالعه محیط دیرینه الیگوستژینیدهای سازند سروک در برش تنگ چنارباشی، جنوب­شرق ایلام. مجله رخساره­های رسوبی، سال 4، شماره 2، ص 172-162.
رکنی، س (1385) مطالعه میکروبیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و محیط­رسوبی سازند سروک در شمال شـرق شـیراز، پایان­نامه کارشـناسی­ارشـد، گـــروه زمین­شناسی، دانشگاه تهران، 113 ص.
شفیعی، م.، قاسمی­نژاد، ا. و وزیری­مقدم، ح (1387) تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش الگو با استفاده از فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 34، شماره 4، ص 56-45.
صفدری ادیمی، ح. وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع. و صیرفیان، ع (1390). زیست­چینه­نگارى و دیرینه بوم­شناسى رسوبات آلبین بالایى- سنومانین در جنوب­غرب فیروزآباد. فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال 5، شماره 18، ص 62-53.
عزیزی، ر. صفری، ا. و وزیری­مقدم، ح (1394) زیست­چینه نگاری و دیرینه بوم­شناسی سازند تاربور در ناحیه سمیرم، جنوب­غرب اصفهان. نشریه رخساره­های رسوبی، سال 8، شماره 1، ص 106-85 .
عندلیبی، م. ج.، اویـسی، ب. و یوسـفی، ت (1376) نقشه زمین­شناسی ورقه­ی شیراز. مقیاس 100000/1، سازمان زمین­شناسی کشور.
غبیشاوی، ع. و رحمانی، ع (1385) چینه­نگاری سکانسی و محیط­رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمور، چاه شماره 14، گزارش شماره پ 5918، شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، ص 61-1.
فرامرزی، س.، رحیم­پوربناب، ح. و رنجبران، م (1397) بررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چـارچوب چینه‌­نگاری سکانسی مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب­غرب ایران، دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 12، ص 39-25.
کدخدائی ایلخچی، ر. و جـدیری­آقائی، ر (1397) تفـکیک زون­های مخزنی بخش بالایی سازند سروک با استفاده از لاگ انحراف سرعت در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج­فارس، دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 6 شماره 12، ص 103-111.
کاظم­زاده، م. ح.، قاسمی­نژاد، ا. و وزیری­مقدم، ح (1393) تعیین ژرفای دیرینه سازند سروک در چاه Az 354، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن­داران پلانکتونیک و بنتیک، مجله علوم زمین، شماره 94، ص 90-81
مطیعی، ه (1372) زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس. انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 536 ص.
همتی­نسب، م.، قاسمی­نژاد، ا. و درویش­زاده، ب (1387) تعیین عمق دیرینه سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک به بنتیک، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 34، شماره 1، 17 ص.
Adams, T. D., Khalili, M. and Said, A. K (1967) Stratigraphic significance of some oligosteginid assemblages from Lurestan Province, northwest Iran. Micropaleontology, 13(1): 55-67.
Afghah, M. and Dehghanian, M. S (2007) Qualitative and quantitative study of the microfacies of the Sarvak formation in Kuh-e Khaneh-Kat and Kuh-e Shah-Neshin sections in Fars Province. Journal of Applied Geology, 3(1): 7-16.
Afghah, M. and Dookh, R (2014) Microbiostratigraphy of the Sarvak Foramtion in the east and north-east of Shiraz (Kuh-e-Siah and Kuh-e-Pichakan), SW of Iran. Journal of Science, Islamic Azad University, 24, 93: 5-19.
Afghah, M., Fadaei, H. M (2015) Biostratigraphy of Cenomanian succession in Zagros area (southwest of Iran), Geosciences Journal, 19: 257-271.
Afghah, M., Abtahiyan, A. R. and Saberi, A (2016) Foraminiferal biostratigraphy of Early Cretaceous (Hauterivian-Barremian) sediments of the Zagros basin (SW of Iran). Journal of African Earth Sciences, 121: 42-55.
Alegret, L. and Thomas, E (2001) Upper Cretaceous and lower Paleogene benthic foraminifera from northeastern Mexico. Micropaleontology, 47: 269-316.
Alegret, L., Molina, E. and Thomas, E (2003) Benthic foraminiferal turnover across the Cretaceous/ Paleogene boundary at Agost (southeastern Spain): paleoenvironmental inferences; Marine Micropaleontology, 48: 251-279.
Ando, A., Huber, B. T. and MacLeod, K. G (2010) Depth-habitat reorganization of planktonic foraminifera across the Albian/Cenomanian boundary. Paleobiology, 36 (3): 357–373.
Bolz, H (1977) Reappraisal of the biozonation of the Bangestan Group (Late Aptian-Early Campanian) of southwest Iran, Report 1252, Tehran, Iranian Offshore Oil Company.
Boudagher-Fadel, M. K (2008) Evolution and geological significance of larger benthic foraminifera. Developmets in Palaeontolgoy and Stratigraphy, 21. Elsevier, 540 p.
Boudagher-Fadel, M. K (2015) Biostratigraphic and geological significance of planktonic foraminifera. UCL Press, 306p.
Caron, M (1985) Cretaceous Planktic foraminifera. In: H. M., Bolli, J., Saunders and Perch-Nielsen, K., (Eds) Plankton stratigraphy, 1:17-86, Cambridge University.
Chamney, T. P (1976) Foraminiferal morphogroup symbol for paleoenvironmental interpretation of drill cutting samples: Arctic America, Albian continental margin. Maritime Sediments, Special Publication, 18: 585-624.
Chan, S. A., Kaminski, M. A., Al-Ramadan, Kh., Babalola, L. O (2017) Foraminiferal biofacies and depositional environments of the Burdigalian mixed carbonate and siliciclastic Dam Formation, Al-Lidam area, Eastern Province of Saudi Arabia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 469: 122-137.
Corliss, B. H (1985) Microhabits of benthic foraminifera within deep-sea sediments. Nature, 314: 435-438.
Corliss, B. H. and Chen, C (1988) Morphotype patterns of Norwegian Sea deep-sea benthic foraminifera and ecological implications. Geology, 16: 716-719.
Coccioni, R. and Galeotti, S (1993) Orbitally induced cycles in benthonic foraminiferal morphogroups and trophic structure distribution pattern from the late Albian “Amadeus Segment” (Central Italy). Journal of Micropalaeontology, 12 (2): 227- 239.
Fadhela, M. B., Layebb, M. and Ben Youssef, M. (2010) Upper Albian planktic foraminifera and radiolarian biostratigraphy (Nebeur – northern Tunisia). Comptes Rendus Palevol, 9: 73-81.
Farmani, T., Ghasemi-Nejad, E., Beiranvand B. and Maleki-Porazmiani, S (2020) Biozonation, Paleobathymetry and paleoenvironmental study of the Gurpi Formation in southwestern Iran. Iranian Journal of Earth Sciences, 12 (1): 54-68.
Flügel, E (2004) Microfacies Analysis of Limestone, New York, Springer-Verlag, 633p.
Gräfe, K. U (2005) Late Cretaceous benthic foraminifers from the Basque–Cantabrian Basin, Northern Spain. Journal of Iberian Geology, 31: 277– 298.
Grimsdale, T. F. and Van Morkhoven, F. P. C. M (1955) The ratio between pelagic and benthonic foraminifera as a means of estimating depth of deposition of sedimentary rocks. Proceedings of 4th World Petroleum Congress, Section I/D4. p. 473-491.
Hallock, P (1985) Why are larger foraminifera large?. Paleobiology, 11(2): 195-208.
Hammer, O. and Harper, D (2005) Paleontological data analysis. Blackwell Publishing, Malden, p.1-351.
Haq, B. U (2014) Cretaceous eustasy revisited. Global and Planetary Change, 113: 44-58.
Hart, M. B. and Koutsoukos, E. A. M (2015) Paleoecology of Cretaceous foraminifera: Examples from the Atlantic Ocean and Gulf of Mexico region. Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, 65: 175–199.
Herguera, J. C. and Berger, W (1991) Paleoproductivity from benthic foraminifera abundance: Glacial to postglacial change in the west-equatorial Pacific. Geology, 19 (12): 1173-1176.
Holcova, K. and Slavik, L (2013) The morphogroups of small agglutinated foraminifera from the Devonian carbonate complex of the Prague Synform, (Barrandian area, Czech Republic), Palaeogeography, Palaeoclimalogy, Paleoecology, 386: 210-224.
Holbourn, A., Kuhnt, W. and Soeding, E (2001) Atlantic paleobathymetry, paleoproductivity and paleocirculation in the late Albian: the benthic foraminiferal record; Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 170: 171-196.
James, G. A. and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. AAPG Bulletin, 49(12):  2182-2245.
Jones, R. W. and Charnock, M. A (1985) Morphogroups of agglutinating Foraminifera, Their life positions and feeding habits and potential applicability in paleoecological studies. Revue de Paleobiologie, 4: 311-320.
Jorissen, F. J., Fontanier, C. and Thomas, E (2007) Paleoceanographical proxies based on deep-sea benthic foraminiferal assemblage characteristics. In: Hillaire-Marcel, C., de Vernal, A. (Eds.), Paleoceanography of the Late Cenozoic. v. 1: Methods in Late Cenozoic Paleoceanography. Elsevier, Amsterdam, 875p.
Jowett, D. M. S., Schröder-Adams, C. J., Leckie, D (2007) Sequences in the Sikanni Formation in the frontier Liard Basin of northwestern Canada evidence for high frequency late Albian relative sea-level changes. Cretaceous Research, 28: 665-695
Kaiho, K (1999) Effect of organic carbon flux and dissolved oxygen on the benthic foraminiferal oxygen index (BFOI). Marine Micropaleontology, 37: 67-76.
Kalantari, A (1976) Microbiostratigraphy of the Sarvestan area, southwestern Iran (No. 5). National Iranian Oil Company.
Kaminski, M. A. and Gradstein, F. M (2005) Atlas of Paleogene cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifera. 10: 1-547. Grzybowski Foundation.
Khalili, M (1976) The biostratigraphic synthesis of Bangestan Group in southwest Iran, Iranian Oil Operating Companies, Geological and Exploration Division, Report 1219, 76 p.
Keller, G. and Pardo, A (2004) Age and paleoenvironment of the Cenomanian–Turonian global stratotype section and point at Pueblo, Colorado. Marine Micropaleontology, 51: 95–128.
Kitazato, H (1984) Microhabitats of benthic foraminifera and their application to fossil assemblages. Benthos '83 2nd Int. Symp. Benthic Foraminifera Pau, 339–344, (April 1983).
Kochhann, K. G. D., Koutsoukos, E. A. M., Fauth, G. and Sial, A. N (2013) Aptian-Albian planktic foraminifera from DSDP Site 364 (offshore Angola): Biostratigraphy, paleoecology and paleoceanographic significance. Journal of Foraminiferal Research, 43 (4): 443–463.
Koutsoukos, E. A. and Hart, M. B (1990) Cretaceous foraminiferal morphogroup distribution patterns, palaeocommunities and trophic structures: a case study from the Sergipe Basin, Brazil. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 81(3): 221-246.
Koutsoukos, E. A. M (1989) Mid- to Late Cretaceous Microbiostratigraphy, Palaeoecology and Palaeogeography of the Sergipe Basin, Northeastern Brazil: Ph.D. Thesis, Council for National Academic Awards, Polytechnic South West, Plymouth, 886 p.
Leckie, R. M (1987) Paleoecology of mid-Cretaceous planktonic foraminifera: a comparison of open ocean and epicontinental sea assemblages. Micropaleontology, 33 (2): 164-176.
Loeblich, A. R. and Tappan, H (1988) Foraminifera general and their classification. Van Nostrand Reinhold Company New York. 700 p., 847 pls.
Lopez-Horgue, M. A., Owen, H. G., Aranburu, A., Fernandez-Mendiola, A. and Garcia-Monde´ J (2009) Early late Albian (Cretaceous) of the central region of the Basque Cantabrian Basin, northern Spain: biostratigraphy based on ammonites and orbitolinids Cretaceous Research, 30: 385–400.
Lopes, F. M., Koutsoukos E. A. M., Kochhann, K. G. D., Savian J. F. and Fauth, G (2017) Benthic foraminiferal paleoecology and depositional patterns during the Albian at DSDP Site 327 (Falkland Plateau). Journal of South American Earth Sciences, 78: 126-133.
Lowery, Ch. M., Corbett, M. J., Leckie, R. M., Watkins, D., Romero, A. M., Pramudito, A (2014) Foraminiferal and nannofossil paleoecology and paleoceanography of the Cenomanian–Turonian Eagle Ford Shale of southern Texas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 413: 49-65.
Mitchell, S. F. and Carr, I. T (1998) Foraminiferal response to mid-Cenomanian (Upper Cretaceous) palaeoceanographic events in the Anglo-Paris Basin. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 137 (1-2): 103-125.
Motamedalshariati, M., Sadeghi, A., Vaziri Moghaddam H; and Moussavi-Harami, R (2017) Foraminiferal biozonation and morphogroups from shale member of the Aitamir Formation in Maraveh Tappeh section, northwest Koppeh-Dagh Basin. Geopersia, 22 (85): 225-236.
Murray, J. W (2006) Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press, New York, 426 p.
Murray, J. W., Alve, E., and Jones, B. W (2011) A new look at modern agglutinated benthic foraminiferal morphogroups: their value in palaeoecological interpretation, Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 309: 229–241.
Nagy, J., Finstad, E. K., Dypvik, H. and Bremer, M. G. A (2001) Response of foraminiferal faciesto trasgressive-regressive cycles in the Callovian of northest Scotland; Journal of Foraminiferal Research, 31: 324-349.
Nagendra, R., Kamalak Kannan, B. V., Sajith, C., Sen, G., Reddy, A. N., and Srinivasalu, S (2005) A record of foraminiferal assemblage in tsunami sediments along Nagappattinam coast, Tamil Nadu. Current Science, 89 (11): 1947-1952.
Omaña, L., Alencaster, G. and Buitrón, B. E (2016) Mid-early late Albian foraminiferal assemblage from the El Abra Formation in the El Madroño locality, eastern Valles–San Luis Potosí Platform, Mexico: Paleoenvironmental and paleobiogeographical significance. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 68 (3): 477-496.
Omaña, L., López-Doncel, R., Ramón, J. Torres, Alencaster, G., López-Caballero, I (2019) Mid–late Cenomanian larger benthic foraminifers from the El Abra Formation W Valles-San Luis Potosi Platform, central–eastern Mexico: Taxonomy, biostratigraphy and paleoenvironmental implications. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 71 (3): 691-725.
Postuma, J. A (1971) Manual of planktonic foraminifera. Elsevier Publishing Company, 420 p.
Premoli Silva, I. and Verga, D (2004) Practical manual of Cretaceous planktonic foraminifera. International School on planktonic foraminifera, 3 course, Cretaceous. Universities of Perugia and Milan, Perguia, 283 pp.
Price, G. D. and Hart, M. B (2002) Isotopic evidence for early to mid-Cretaceous ocean temperature variability. Mar. Micropaleontology, 46: 45–58.
Ruckheim, S., Bornemann, A. and Mutterlose, J (2006) Planktic foraminifera from the mid-Cretaceous (Barremian–Early Albian) of the North Sea Basin: Palaeoecological and palaeoceanographic implications. Marine Micropaleontology, 58(2): 83-102.
Schröder -Adams, C. J., Leckie, D. A., Bloch, J., Craig, J., McIntyre, D. J. and Adams, P. J (1996) Paleoenvironmental changes in the Cretaceous (Albian to Turonian) Colorado Group of western Canada: microfossil, sedimentological and geochemical evidence. Cretaceous Research, 17(3): 311-365.
Schroeder, R., van Buchem, F. S., Cherchi, A., Baghbani, D., Vincent, B., Immenhauser, A. and Granier, B (2010) Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian–Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations. GeoArabia Special Publication, 4(1): 49-96.
Sen Gupta, B. K (2002) Foraminifera in marginal marine environments. In: (Ed. Barun K. Sen Gupta) Modern Foraminifera, 141-160, Kluwer Academic Publishers.
Shahin, A. and Elbaz, Sh (2013) Foraminiferal biostratigraphy, paleoenvironment and paleobiogeography of Cenomanian - Lower Turonian shallow marine carbonate platform in west central Sinai, Egypt. Micropaleontology, 59 (2–3): 249–283.
Severin, K. P (1983) Test morphology of benthic Foraminifera as a discriminator of biofacies. Mar. Micropaleontol., 8: 65-76.
Simmons, M. D., Whittaker, J. E. and Jones, R. W (2000) Orbitolinids from Cretaceous sediments of the Middle East–a revision of the FRS Henson and Associates Collection. In Proceedings of the 5th International Workshop on Agglutinated Foraminifera, 7: 411-437.
Sliter, W. V. and Baker, R. A (1972) Cretaceous bathymetric distribution of benthic foraminifera. Journal of Foraminiferal Research, 4: 167-183.
Sliter, W. V. and Premoli-Silva, I (1984) Autochthonous and displaced (allochthonous) Cretaceous benthic foraminifers from Deep Sea Drilling Project Leg 77, sites 535, 536, 537, 538, and 540, Gulf of Mexico: In: Buffler, R.T., Schlager, W., and Scientific Party, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 77: 593-627.
Toksvad, T. and Hansen, H. J (1983) A study of calcareous cement in agglutinated foraminifera. In Workshop on Arenaceous Foraminifera, 1: 159-169.
Van der Zwaan, G. J., Jorissen, F. J. and De Stigter, H. C (1990) The depth-dependency of planktonic/benthic foraminiferal ratios; constraints and applications; Marine Geology, 95: 1-16.
Van der Zwaan, G. J., Duijnstee, I. A. P., Den Dulk, M., Ernst, S. R., Jannink, N.T. and Kouwenhoven, T.J (1999) Benthic foraminifers: proxies or problems?: a review of paleocological concepts. Earth-Science Reviews, 46(1-4): 213-236.
Wright, R. G (1977) Planktonic-Benthonic ratio in foraminifera as Paleobathymetric Tool-Quantitative-Evaluation. Bulletin-American Association of Petroleum Geologists, 61: 842-842.
Xiaoqiao, W., Peiji, C. Mingjian, W )2011( The Cretaceous system in China. Acta Geologica Sinica (English Edition), 81 (6): 957-983.