پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ابیرجند، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران

4 گروه زمین شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر، پالئواکولوژی سازند سروک در برش داریان در شمال ‌شرق شیراز (بخش زاگرس چین‌ خورده) مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت این برش 200 متر است و شامل سنگ آهک توده ای با رنگ خاکستری تیره در قسمت پایین و سنگ آهک خاکستری مایل به کرم در بالا می باشد.
فرامینیفرهای شناسایی شده با توجه به ویژگیهای مورفولوژی و محیط زندگی در هشت گروه شکلی شامل دو گروه شکلی پلانکتونیک و شش گروه شکلی بنتونیک قرارداده شدند که در نهایت برای تفسیر عمق نسبی حوضه مورد استفاده قرار گرفتند. نحوه ی پراکندگی و فراوانی فرامینیفرها در برش مورد نظر گویای تغییرات نسبی عمق درحوضه رسوبی می باشد بطوریکه در بخش پایین توالی به دلیل فراوانی زیاد پلانکتونها و حضور بسیار کم بنتونیک ها عمق حوضه رسوبی نسبتا زیاد بوده سپس با افزایش بنتونیک ها و نبود پلانکتونها عمق کم شده مجددا در میانه ی برش با کمی افزایش در عمق و در نهایت در بخش بالایی برش با افزایش بنتونیک ها و عدم حضور پلانکتونها عمق حوضه کم می شود. به این ترتیب بخش میانی و انتهایی برش مورد مطالعه نسبت به بخش ابتدایی از ژرفای کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleoecology of the Sarvak Formation based on foraminifera in Dariyan section, east of Shiraz, Southwest Iran

نویسندگان [English]

  • S. Afrasiabian 1
  • M. Motamedalshariati 2
  • S. N. Raisossadat 3
  • M. Afghah 4
چکیده [English]

Abstact
In this research Sarvak Formation from paleological point of view in Darian section, north east of Shiraz (folded Zagros) have been investigated. The Sarvak Formation with 200 meters thickness is mainly composed of dark gray massive limestone in the lower part and light gray in the upper part of the studied section. The identified foraminifera based on morphology and environmental conditions have been classified in eight morphogroups which consists of 6 benthonic and 2 planktonic foraminifera morphogroups. These morphogroups have been used for interpretation of relative depth of basin. Moreover, the change and differences in abundance and distribution of foraminifera in the studied section indicate some fluctuations of depth in sedimentary basin. Thus, in the lower part of section due to high abundance of planktonic foraminifera the depth of basin fairly is high, then with high abundance of benthonic and decrease or absence of planktonic foraminifera depth have decreased. After that in the middle of section the depth a little increased and finally in the most of middle and upper parts of succession because of increasing the abundance of benthonic and lack of planktonic foraminifera depth of basin have been decreased. So, the depth of basin in middle and upper parts to compare with the lower parts of studied section, could be suggested a shallow water environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paleoecology
  • Foraminifera
  • Cenomanian
  • Zagros
  • Sarvak formation