چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 دانشجوی دکترا، گروه علوم‌زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم‌زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول واقع در شمال خاوری ایلام بررسی شده و با دیگر رخنمون های این واحد مقایسه گردید. واحد سنگ آهکی مطالعه شده 77 متر ضخامت داشته و متشکل از سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه می باشد. بر اساس محتوای فسیلی، چهار زون زیستی در این زبانه معرفی گردید که عبارتند از: 1-  جمع زیستی شماره 1 که معادل بخش های فوقانیZone Acarinina topilensis Partial می باشد. 2- Morozovelloides lehneri Partial Range Zone و3-Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone.  بر مبنای روزنبران شناور، سن لوتتین تا بارتونین برای بخش سنگ آهکی سازند پابده پیشنهاد می گردد که معادل سازند شهبازان می باشد.  ته نشینی این واحد سنگ آهکی معاصر با کاهش جهانی  دما و کاهش جهانی سطح آب دریاها بوده است. این در حالی است که  زبانه سنگ آهکی در قاعده سازند پابده  به سن ائوسن پیشین در جنوب پهنه های  لرستان و ایذه دارای رخساره کم عمق بوده و معادل گرم شدگی جهانی و بالا رفتن سطح جهانی آب دربا می باشد. اما در شمال فرو افتادگی دزفول  واحد سنگ آهکی سازند پابده درائوسن میانی دارای رخساره کم عمق بوده است. این اختلاف رخساره احتمالا متاثر از جنبش های تکتو نیکی مختلف در زون های پیش بوم لرستان  و فرو بار دزفول بوده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratigraphy of the Limestone Unit of Pabdeh Formation in Bankul section (Northeast Ilam), Lorestan Zone

نویسندگان [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam 1
  • H. R. Jafari Zadeh 2
  • M. Aleali 3
  • Z. Maleki 3
چکیده [English]

In the present study, the limestone unit of the Pabdeh Formation was investigated in Bankul  stratigraphic section in the northeast of Ilam and compared with other outcrops of this unit. The studied unit is 73m in thickness and formed by thin to medium -bedded limestone. According to the identified index microfossils, four biozones were recorded: 1) Assemblage Zone 1, which is equivalent to the upper part of Acarinina topilensis Partial Range Zone; 2) Morozovelloides lehneri Partial Range Zone; 3) Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone. As a result of this study and based on the identified planktonic foraminifera, the age of the middle part limestone of the Pabdeh Formation is Lutetian –Bartonian and correlated to the Shahbazan Formation. The sedimentation of this unit has been contemporary with global temperature decrease and eustatic sea level decrease. Meanwhile, the limestone unit at the base of the Pabdeh Formation in the Early Eocene age in the south of Lorestan has a shallow facies and is equivalent to global warming and rising eustatic water level. This was the same condition in Izeh zone. In the north of Dezful, there was the opposite of these conditions, so that in the Middle Eocene, the limestone unit of Pabdeh Formation had a shallow facies. This difference in facies has probably been influenced by various tectonic movements in the Lorestan foreland zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lutetian
  • Bartonian
  • Biostratigraphy
  • Lorestan
  • Pabdeh Formation