مطالعه چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون، جنوب غرب ایران (زاگرس)

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارمند دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

به منظور انجام مطالعات چینه نگاری و دیرینه محیطی برروی سازند گورپی، رسوبات این سازند در چاهی در میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب ایران بر اساس نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه سازند گورپی از 10 واحد سنگی متشکل از مارن، مارن آهکی، آهک و آهک شیلی تشکیل شده است. همچنین مطالعه چینه نگاری زیستی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی منجر به تشخیص 22 جنس و 43 گونه شد. براساس گونه‌های شاخص شناسایی شده‌، زیست‌زون‌های‌ Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14), Calculites ovalis Zone (CC19/ UC15aTP),Ceratolithoides aculeus Zone (CC20/ UC15bTP), Quadrum sissinghii Zone (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum Zone (CC22/ UC15dTP - UC15eTP‌), Tranolithus phacelosus Zone (CC23/ ‌UC16-UC17), Reinhardtites levis Zone (CC24/ UC18), Arkhangelsiella cymbiformis Zone (CC25/ UC19- UC20aTP- UC20bTP), Nephrolithus frequens Zone (CC26/ UC20c, dTP) تشخیص داده شد. بر اساس زیست ‌زون‌های به دست آمده، بازه زمانی سازند گورپی در چاه مورد مطالعه از سانتونین پسین/کامپانین پیشین تا اواخر ماستریشتین پسین پیشنهاد می‌شود. مطالعه دیرینه محیطی بیانگر آن است که عمق حوضه برای رسوب‌گذاری سازند گورپی در سانتونین پسین افزایش یافت. بدنبال آن رسوب‌گذاری سازند گورپی تا ماستریشتین پسین ادامه داشته، طوری که آخرین رویداد زیستی مربوط به سازند گورپی حادثه زیستی Micula prinsii در این سازند است. سپس در اواخر ماستریشن پسین با پایین آمدن سطح دریا، رسوب‌گذاری این سازند در این میدان نفتی به اتمام رسید که بدنبال آن سازند پابده با یک وقفه رسوبی بر روی سازند گورپی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy and biostratigraphy of Gurpi Formation in one of the borehole of Marun Oilfield, southwest of Iran (Zagros)

نویسندگان [English]

  • saeedeh senemari 1
  • Farah Jalili 2
  • marzieh notghimoghaddam 3
1 هیئت علمی
2 University of Birjand
3 payame noor university of Birjand
چکیده [English]

In order to conduct stratigraphic and paleoenvironmental studies in the Gurpi Formation, the sediments of this formation in a borehole in the Marun Oilfield located in southwestern Iran based on calcareous nannofossils were studied. In this study, Gurpi Formation consists of 10 rock units consisting of marl, marly limestone, limestone and shaly limestone. Also, the study of biostratigraphy based on calcareous nannofossils led to the identification of 22 genera and 43 species. Based on distribution of the index species have been recognized biozones, including Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14), Calculites ovalis Zone (CC19/ UC15aTP),Ceratolithoides aculeus (CC20/ UC15bTP), Quadrum sissinghii (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum (CC22/ UC15dTP - UC15eTP‌), Tranolithus phacelosus (CC23/ ‌UC16-UC17), Reinhardtites levis (CC24/ UC18), Arkhangelsiella cymbiformis (CC25/ UC19- UC20aTP- UC20bTP), Nephrolithus frequens (CC26/ UC20c, dTP)‌, that corresponding to UC13- UC20dTP. According to the identified bio-zones, the age of the Gurpi Formation in this section is late Santonian/early Campanian to latest Maastrichtian. The paleoenvironmental study indicates that the basin depth has increased for the deposition of the Gurpi Formation in the Late Santonian. Following this, the deposition of the Gurpi Formation continued until the Late Maastrichtian, so that the last bio-event related to the Gurpi Formation is the first occurrence of Micula prinsii in this formation. Then, at the end of the Last Maastrichtian, with the drop of sea level, the deposition of this formation in this oil field was completed, which followed by the Pabdeh Formation with a sedimentary gap on the Gurpi Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stratigraphy
  • Biozone
  • Calcareous nannofossil
  • Gurpi
  • Marun Oilfield