سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه‌نگاری و دیرینه شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد‌،

2 دانشیار، گروه زمین شناسی‌، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 مدیر گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

4 دکتری چینه‌نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

به منظور بررسی سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای زون‌بندی های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدوده تتیس، یک برش زیر سطحی واقع در میدان نفتی گچساران (چاه -۳۱۴) مورد مطالعه گرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، ۲۴۱ متر و لیتولوژی عمده آن شامل شیل آهکی، شیل، سنگ‌آهک رسی و سنگ آهک چرتی می‌باشد. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی به صورت ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند آسماری به صورت پیوسته می‌باشد. بررسی توزیع روزن‌داران شناور در برش زیرسطحی (گچساران ۳۱۴) به شناسایی ۵۲ گونه متعلق به ۲۱ جنس روزن‌داران‌ شناور و معرفی ۱۷زون زیستی بر اساس و یا معادل بیوزوناسیون جهانی وید و همکاران (۲۰۱۱) در ناحیة فروافتادگی دزفول منجر شده است. زون‌های زیستی شناسایی شده،۲ زون زیستی در پالئوسن،۱۳زون زیستی در ائوسن و ۲ زون زیستی در الیگوسن را شامل می‌شوند که با برخی از زون‌های زیستی ارائه شده در محدوده تتیس تطابق خوبی را نشان می‌دهند. بر اساس مجموعه روزن‌داران و زون‌های زیستی مرتبط با آنها، سن سازند پابده در منطقه مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین) – الیگوسن پیشین (روپلین) تعیین شده است. زون‌های زیستی شناسایی شده در این برش با برش‌های (تنگ حتی، یال شمالی تنگ پابده، چهارده و کوه لار) در پهنة ایذه حوضه زاگرس مقایسه شدند. مطالعات پتروگرافی و میکروسکوپی سازند پابده بیان‌گر آن است که رسوبات سازند در گروه میکروفاسیس‌های محیط دریای باز (Deep shelf) نهشته شده است، این ریز رخساره‌های سازند نشانه نهشت رسوبات سازند در یک پلاتفرم کربناته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy, Microfacies, and Biostratigraphy of the Pabdeh Formation based on planktonic foraminifera in the Gachsaran Oil Field (Dezful Embayment, South-West Iran)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sabokro 1
  • Mohammad Vahidinia 2
  • Mohammadhossein Adabi 3
  • Nasrin Hadavandkhani 4
1 Ph.D. Student in Stratigraphy and Paleontology, Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Petroleum and Sedimentary Basins, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 . Ph.D. in Stratigraphy and Paleontology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study lithostratigraphy, microfacies, and biostratigraphy of the Pabdeh Formation based on the new biozonation of planktonic foraminifera in the Tethys region, 1 subsurface section in well No. 314 of Gachsaran Oil Field has been studied.
The Pabdeh Formation with a thickness of 241m consists mainly of shale, calcareous shales, argillaceous limestones, and cherty limestones. The lower boundary of the Pabdeh Formation with the Gurpi Formation is unconformable and the upper boundary with the Asmari Formation is conformable.
Investigation of the stratigraphic distribution of these microfossils in the subsurface section (Gachsaran well No. 314) led to the identification of 52 genera and 21 species of planktonic foraminifera and 17 biozones based on equivalent to new biozone of (Wade et al, 2011) in the global biozonation in this region. These identified biozones include 2 biozones in the Paleocene, 13 biozones in the Eocene, and 2 biozones in the Oligocene in the studied and are well correlated with some biozones in the Tethys region. Based on the foraminiferal assemblages and their biozonation, the age of the Pabdeh Formation in well No. 314 of Gachsaran Oil Field is Middle Paleocene (Selandian) – Early Oligocene (Rupelian). Defined biozones are compared with the other sections presented in the Izeh Zone (Tange Hatti, north flank of Tange Pabdeh, Chahardeh, and Lar Mountains) in the Zagros Basin.
Petrography and microscopy studies of the Pabdeh Formation in section imply, these sediments are belonging to microfacies (Deep Shelf) and were deposited part of a carbonate platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pabdeh Formation
  • Biostratigraphy
  • Paleocene
  • Oligocene
  • Dezful embayment