بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

سازند ایلام یکی از سازندهای مخزنی مهم در حوضه زاگرس به شمار می رود. مطالعات رسوب شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی با هدف بازسازی تاریخچه رسوبگذاری، تحولات دیاژنزی و ایجاد یک چارچوب سکانسی و در نهایت، ارزیابی کیفیت مخزنی این سازند در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان انجام گرفته است. مطالعات رخساره ای منجر به شناسایی 4 ریز رخساره رسوبی گردید. این مجموعه رخساره ای حاکی از ته نشست سازند ایلام در بخش های بیرونی و حوضه ای پلاتفرم کربناته می باشد. فرآیندهای دیاژنزی مهم در این سازند شامل فشردگی (فیزیکی و شیمیایی)، سیمانی شدن، انحلال در مقیاس میکروسکوپی، جانشینی و کانی زایی درجا (پیریتی شدن، فسفاتی شدن، گلوکونیتی شدن) و شکستگی می باشند. انواع حفرات موجود در این سازند شامل حفرات اولیه (بین دانه ای و درون دانه ای) و با فراوانی بیشتر، حفرات ثانویه (حفره ای، قالبی و شکستگی) می باشند. دو سکانس رسوبی در سازند ایلام شناسایی گردیده و با نواحی مجاور تطابق داده شده است. تعداد ۵ رخساره الکتریکی و ۶ زون مخزنی در سازند ایلام تفکیک گردیده و ویژگی های زمین شناسی آن ها در چارچوب سکانس مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، کیفیت مخزنی سازند ایلام در نیمه بالایی خود (سکانس رسوبی شماره ۲) بیشتر از بخش پایینی است که دلیل اصلی آن غلبه رخساره های دانه غالب تر در این بخش به همراه اثراتی از انحلال های ثانویه در مقیاس میکروسکوپی است که منجر به ایجاد تخلخل های قالبی و حفره ای در رخساره های سازند ایلام گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional - diagenetic history and reservoir quality of the Ilam Formation in an oilfield in the Lurestan Province, West of Iran

نویسندگان [English]

  • E. Abaspour 1
  • H. Mehrabi 2
  • H. Rahimpour-Bonab 3
  • A. Zamannejad 4
چکیده [English]

The Ilam Formation is one of the important reservoir units in the Zagros area. Integrated sedimentological and petrophysical studies have been used to evaluate its depositional and diagenetic history, sequence stratigraphy and, finally, reservoir quality in an oilfield in the Lurestan area. Facies analysis has resulted in the recognition of 4 microfacies including pelagic mudstone/marl, planktonic foraminifera mudstone/wackestone, microbioclast wackestone to packstone, and oligosteginids planktonic foraminifera wackestone/packstone. Petrophysical logs of two wells A and B (Neutron, Sonic, Gamma-ray, and Resistivity( are used to define lithology, porosity and water saturation in the Ilam Fm. Clean to argillaceous limestone was the main lithology of the Ilam Fm. in studied wells. The formation has microscopic pores (up to 15%) as dominant pore types. Based on the MRGC method, 5 electrofacies have been defined and correlated with core-based microfacies. Finally, six integrated reservoir zones have been differentiated and correlated in a sequence stratigraphic framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Formation
  • Reservoir quality
  • Electrofacies
  • Reservoir zone
  • Lorestan