رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی توالی کرتاسه-پالئوسن در بلوک یزد، برش چاه‌ترش

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

گذر کرتاسه به پالئوسن در عمده قسمت‌های ایران مرکزی به علت عملکرد فاز کوهزایی لارامید به صورت نبود رسوبگذاری است و یا با رخساره تخریبی همراه است. در قسمت جنوبی بلوک یزد تنها رخنمون کوچکی از این رسوبات وجود دارد که به صورت آهک مارنی-ماسه‌ای فسیل‌دار رخنمون دارد. به دلیل اهمیت گذر کرتاسه-پالئوسن در ایران مرکزی، در این مطالعه توالی رسوبی بارمین-پالئوسن در بخش جنوبی بلوک یزد (برش چاه‌ترش) مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سنگ‌چینه‌ای این توالی، وجود رسوبات کربناته و آواری را در این برش چینه‌شناسی نشان می‌دهد. آنالیزهای رخساره‌ای منجر به شناسایی 15 رخساره رسوبی گردید که در چهار زیر محیط پهنه جزرومدی، لاگون، پشته سدی و ابتدای دریای باز تشکیل شده و در مجموع، بر روی یک رمپ کربناته کم‌عمق ته‌نشین شده‌اند. در این توالی رسوبی تعداد 4 سکانس رسوبی رده سوم شناسایی شده که توسط مرزهای نوع اول و دوم از یکدیگر تفکیک می‌شوند. مرز بین سکانس رسوبی اول و دوم، یکی از طولانی‌ترین ناپیوستگی‌های رسوبی (آپتین- مائس‌تریشتین) مربوط به خردقاره ایران مرکزی را ثبت کرده است. در مقابل، گذر بین مائس‌تریشتین-پالئوسن که در اغلب نواحی ایران مرکزی با ناپیوستگی رسوبی همراه است در این برش به صورت پیوسته و بدون وقفه رسوبگذاری ثبت شده است. این نتایج می‌تواند در بازسازی شرایط گذشته ایران مرکزی مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد گسل‌های ایران مرکزی در این قسمت را به خوبی مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentary Facies and Sequence Stratigraphy of Cretaceous-Paleocene Sequence in Yazd Block, Chahtorsh Section

نویسندگان [English]

  • S. M. A. Moosavizadeh 1
  • K. Rashidi 2
چکیده [English]

Transitional boundary of Cretaceous to Paleocene known as a hiatus due to laramid orogenic activities and is associated with detrital facies. There is an outcrop in the south part of the Yazd block which show continuity of sedimentation at the boundary of Maastrichtian to Paleocene. As a result of the importance of this boundary in Central Iran, the sedimentary sequence of Barremian-Paleocene was studied in the Yazd block, the Chahtorsh Section. Lithostratigraphic studied released the presence of carbonate and detrital sediments in this stratigraphic section. Facies analysis led to recognition of 15 sedimentary facies which deposited on a shallow carbonate ramp in four subenvironments, tidal flat, lagoon, shoal and shallow part of open marine. According to the four type 1 and 2 sequence boundary, four sedimentary sequences was divided in this section. The boundary between fist and second sequences recorded on of the longest discontinuity (Aptian- Maastrichtian) in Central Iran Semi continent while the Maastrichtian to Paleocene boundary, that is discontinue in most parts of Central Iran, is a continue boundary in this section. These results can be used in the paleoenvironmental reconstruction of Central Iran Semicontinent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequence stratigraphy
  • Facies
  • Paleocene
  • Yazd block
  • Chahtorsh
آقانباتی، ع (1383) زمین­شناسی ایران. انتـشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور 586 ص.   
بهروه‌ور، م.، رحیم‌پوربناب، ح. و جعفرزاده، ن (1399) ریزرخساره‌ها، محیط­رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج­فارس. نشریه رسوب‌شناسی کاربردی. دوره 8، جلد 15، ص 174-190.
جلیلیان، ع (1400) رخساره‌ها، محیط­رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسه میانی) در زاگرس مرکزی. رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 9، جلد 17، ص 64-49.
زهدی، ا، و ربانی، ج (1398) سازوکار تشکیل کنگلومراهای درون حوضه‌ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان، نشریه رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 7، جلد 14، ص 57-70.
مجیدی‌فر، م. و وزیری، ح (1379) نقشه زمین‌شناسی 1:100000 بهادران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
موسوی‌زاده، م. ع (1398) بررسی روند تغییرات دمای دیرینه در نهشته‌های کربناته آپتین-آلبین در زون چین‌خورده-رانده زاگرس بر مبنای داده‌های ایزوتوپ اکسیژن. نشریه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی. جلد 35، شماره 1، ص 55-72.
Abu-Ali, R., El-Kammar, A., Zakaria, A., El-Shafeiy, M., Kuss, J  (2019) Paleo-environmental reconstructions of the upper cretaceous-Paleogene successions, Safaga, Egypt. Journal of African Earth Sciences, 149: 170-193.
Adachi, N., Ezaki, Y., Liu, J (2004) The origins of peloids immediately after the end-permian extinction, Guizhou Province, South China. Sedimentary Geology, 164: 161-178.
Aghaei, A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Heubeck, C., Nadjafi, M (2013) Facies analysis and sequence stratigraphy of an Upper Jurassic carbonate ramp in the Eastern Alborz range and Binalud Mountains, NE Iran. Facies, 59(4): 863-889.
Alsharhan, A. S., and Kendall, C. G. S. C (2003) Holocene coastal carbonates and evaporites of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues. Earth Science Review, 61: 191-243.
Bachmann, M., and Hirsch, F (2006) Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern Levant (Galilee and the Golan Heights): stratigraphy and second-order sea-level change. Cretaceous Research, 27(4): 487-512.
Bagheri, S., and Stampfli, G. M (2008) The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran: new geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics, 451(1-4): 123-155.
Barbier, M., Hamon, Y., Callot, J. P., Floquet, M., Daniel, J. M (2012) Sedimentary and diagenetic controls on the multiscale fracturing pattern of a carbonate reservoir: The Madison Formation (Sheep Mountain, Wyoming, USA). Marine and Petroleum Geology, 29(1): 50-67.
Bassi, D., and Nebelsick, J. H (2010) Components, facies and ramps: redefining Upper Oligocene shallow water carbonates using coralline red algae and larger foraminifera (Venetian area, northeast Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 295(1): 258-280.
Beik, I (2019). Geological setting and depositional environment of Late Cretaceous-Paleocene oil shales from Jordan. Ruhr-Universität Bochum.  
Berberian, M., and King, G (1981) Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of earth sciences, 18(2): 210-265.
Betzler, C., Pawellek, T., Abdullah, M., Kossler, A (2006) Facies and stratigraphic architecture of the Korallenoolith Formation in North Germany (Lauensteiner Pass, Ith Mountains). Sedimentary Geology, 194: 61-75.
Bover-Arnal, T., Salas, R., Moreno-Bedmar, J. A., Bitzer, K (2009) Sequence stratigraphy and architecture of a late Early–Middle Aptian carbonate platform succession from the western Maestrat Basin (Iberian Chain, Spain). Sedimentary Geology, 219(1): 280-301.
Brasier, A., Fallick, A., Prave, A., Melezhik, V., Lepland, A., Scientists, F. D (2011) Coastal sabkha dolomites and calcitised sulphates preserving the Lomagundi-Jatuli carbon isotope signal. Precambrian Research, 189(1-2): 193-211.
Burchette, T., and Wright, V (1992) Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary Geology, 79(1): 3-57.
Catuneanu, O (2006) Principle of Sequence Stratigraphy. Elsevier, New York,: 386.
Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J., Blum, M., Dalrymple, R., Eriksson, P., . . . Gibling, M (2009) Towards the standardization of sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews, 92(1): 1-33.
Catuneanu, O., Galloway, W. E., Kendall, C. G. S. C., Miall, A. D., Posamentier, H. W., Strasser, A., Tucker, M. A (2011) Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy, 44(3): 173-245.
Corda, L., and Brandano, M (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy. Sedimentary Geology, 161(1): 55-70.
Davoudzadeh, M., Lammerer, B., Weber-Diefenbach, K (1997) Paleogeography, stratigraphy, and tectonics of the tertiary of Iran. Neues Jahrbuch Fur Geologie Und Palaontologie Abhandlungen, 205: 33-67.
Dercourt, J., Zonenshain, L., Ricou, L.-E., Kazmin, V., Le Pichon, X., Knipper, A. and Lepvrier, C (1986) Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. Tectonophysics, 123(1-4): 241-315.
Dickson, J. A. D (1966) Carbonate Identification and geneis as revealed by staining. Journal of Sedinemntary Petrology, 36: 441-505.
Dunham, R. J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W. E. (Ed.), Classification of Carbonate Rocks. American Assocciation of Petroleum Geologists, Memoir, 1: 108-121.
Embry, A. F., and Klovan, J. E (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19(4): 730-781.
Flugel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application. Springer Verlag, Berlin: 984.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of palaeogene deposits in South Eastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211-238.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Taati, F (2010) Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan Anticline, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 37(3): 275-285.
Giraldo-Gómez, V. M., Mutterlose, J., Beik, I., Podlaha, O. G., Kolonic, S (2020) Oil shales from the K-Pg boundary interval of Jordan–Climate controlled archives of surface and bottom water conditions in a shelf setting. Marine and Petroleum Geology: 104724.
Grabau, A. W (1904) On the classification of sedimentary rocks. Amer. Assoc. Petrol. Geolo. Bull., 33: 228-247.
Hamid Vaziri, S., Fürsich, F. T., Kohansal-Ghadimvand, N (2012) Facies analysis and depositional environments of the Upper Cretaceous Sadr unit in the Nakhlak area, Central Iran. Revista mexicana de ciencias geológicas, 29(2): 384-397.
Haq, B. U., Hardenbol, J., Vail, P. R (1988) Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level change. Society of Economic Palaeontologists and Mineralogists Special Publication, 42: 71-108.
Heimhofer, U., Hochuli, P. A., Burla, S., Weissert, H (2007) New records of Early Cretaceous angiosperm pollen from Portuguese coastal deposits: implications for the timing of the early angiosperm radiation. Review of Palaeobotany and Palynology, 144(1-2): 39-76.
Hood, A., and Wallace, M (2012) Synsedimentary diagenesis in a Cryogenian reef complex: Ubiquitous marine dolomite precipitation. Sedimentary Geology, 255: 56-71.
Huck, S., Heimhofer, U., Rameil, N., Bodin, S., Immenhauser, A (2011) Strontium and carbon-isotope chronostratigraphy of Barremian–Aptian shoal-water carbonates: Northern Tethyan platform drowning predates OAE 1a. Earth and Planetary Science Letters, 304(3): 547-558.
Husinec, A., Velic, I., Fucek, L., Vlahovic, I., Maticec, D., Ostric, N., Korbar, T (2000) Mid Cretaceous orbitolinid (Foraminiferida) record from the islands of Cres and Losinj (Croatia) and its regional stratigraphic Correlation. Cretaceous Research, 21: 155-171.
Husseini, M. I (1989) Tectonic and deposition model of late Precambrian-Cambrian Arabian and adjoining plates. AApG Bulletin, 73(9): 1117-1131.
Immel, H., Seyed-Emami, K., Afshar-Harb, A (1997) Kreide-Ammoniten aus dem iranischen teil des Koppeh-Dagh (NE-Iran). Zitteliana, 21: 159-190.
Immenhauser, A., Christ, N., Amour, F., Mutti, M., Preston, R., Whitaker, F. F., . . . Agar, S. M (2012) Triassic Latemar cycle tops—subaerial exposure of platform carbonates under tropical arid climate. Sedimentary Geology, 265: 1-29.
Immenhauser, A., Hillgärtner, H., Sattler, U., Bertotti, G., Schoepfer, P., Homewood, P., Droste, H (2004) Barremian-lower Aptian Qishn Formation, Haushi-Huqf area, Oman: a new outcrop analogue for the Kharaib/Shu’aiba reservoirs. GeoArabia, 9(1): 153-194.
Immenhauser, A., Hillgärtner, H., Van Bentum, E (2005) Microbial‐foraminiferal episodes in the Early Aptian of the southern Tethyan margin: ecological significance and possible relation to oceanic anoxic event 1a. Sedimentology, 52(1): 77-99.
Irwin, M. L (1965) General  theory  of  epeiric  clear  water  sedimentation. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49: 445-459.
Jain, S., and Farouk, S (2017) Shallow water agglutinated foraminiferal response to Late Cretaceous–Early Paleocene sea-level changes in the Dakhla Oasis, Western Desert, Egypt. Cretaceous Research, 78: 240-257.
Kley, J., and Voigt, T (2008) Late Cretaceous intraplate thrusting in central Europe: Effect of Africa-Iberia-Europe convergence, not Alpine collision. Geology, 36(11): 839-842.
Larson, R. L., and Erba, E (1999) Onset of the mid-Cretaceous greenhouse in the Barremian-Aptian: Igneous events and the biological, sedimentary, and geochemical responses. Paleoceanography, 14(6): 663-678.
Leckie, R. M., Bralower, T. J., Cashman, R (2002) Oceanic anoxic events and plankton evolution: Biotic response to tectonic forcing during the mid-Cretaceous. Paleoceanography, 17(3): 10-41.
Lindenberg, H., Gorler, K., Ibbeken, H (1983) Stratigraphy, structure and orogenetic evolution of the Sabzevar Zone in the area of Oryan, Khorasan, NE Iran.
Mancinelli, A (2006) Acroporella cairensis n. sp.(Dasycladales) from the Barremian of Monte Cairo (southern Latium, Italy). Facies, 52(3): 411-416.
Masse, J., Fenerci, M., Pernarcic, E (2003) Palaeobathymetric reconstruction of peritidal carbonates: Late Barremian, Urgonian, sequences of Provence (SE France). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 200(1): 65-81.
Maurer, F., van Buchem, F. S., Eberli, G. P., Pierson, B. J., Raven, M. J., Larsen, P. H., Vincent, B (2012) Late Aptian long‐lived glacio‐eustatic lowstand recorded on the Arabian Plate. Terra Nova, 25(2): 87-94. doi: doi: 10.1111/ter.12009
Medvedev, A. L., Lopatin, A.Y. and Masalkin, Y. V (2011) Comparative characteristics of the lithological composition of the incised valley fill and host sediments of the Vikulovo Formation, Kamenny Area, West Siberia. Lithol. Min. Resources, 46: 369-381.
Moosavizadeh, M. A., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Kavoosi, M. A., Schlagintweit, F (2015) Sequence stratigraphy and platform to basin margin facies transition of the Lower Cretaceous Dariyan Formation (northeastern Arabian Plate, Zagros fold-thrust belt, Iran). Bulletin of Geosciences, 90(1): 145-172.
Palma, R. M., López-Gómez, J., Piethé, R. D (2007) Oxfordian ramp system (La Manga Formation) in the Bardas Blancas area (Mendoza Province) Neuquén Basin, Argentina: Facies and depositional sequences. Sedimentary Geology, 195(3): 113-134.
Payros, A., and Pujalte, V (2008) Calciclastic submarine fans: An integrated overview. Earth-Science Reviews, 86(1): 203-246.
Penney, S. J., and Racey, A (2004) Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth-Science Reviews, 67(3): 219-265.
Perez-Lopez, A., and Perez-Valera, F (2012) Tempestite facies models for the epicontinental Triassic carbonates of the Betic Cordillera (southern Spain). Sedimentology, 59(2): 646-678.
Philip, J., and Floquet, M (2000) Late Cenomanian (94.7–93.5). In: Dercourt J, Gaetani M, Vrielynck B, Barrier E, Biju-Duval B, Brunet MF, Cadet JP, Crasquin S, Sandulescu M (eds) Atlas Peri-Tethys palaeogeographical maps. CCGM/CGMW, Paris. 129–136.
Piryaei, A., Reijmer, J., Borgomano, J., van Buchem, F (2011) Late Cretaceous tectonic and sedimentary evolution of the Bandar Abbas area, Fars region, southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(2): 157-180.
Pittet, B., Van Buchem, F. S. P., Hillgärtner, H., Razin, P., Grötsch, J., Droste, H (2002) Ecological succession, palaeoenvironmental change, and depositional sequences of Barremian–Aptian shallow‐water carbonates in northern Oman. Sedimentology, 49(3): 555-581.
Pomar, L (2001) Types of carbonate platforms: a genetic approach. Basin Research, 13(3): 313-334.
Read, J. F (1985) Carbonate platform facies models. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 69(1): 1-21.
Renema, W., and Troelstra, S (2001) Larger foraminifera distribution on a mesotrophic carbonate shelf in SW Sulawesi (Indonesia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 125-146.
Rodriguez-Lopez, J. P., Melendez, N., De Boer, P. L., Soria, A. R (2008) Aeolian sand sea development along the mid‐Cretaceous western Tethyan margin (Spain): erg sedimentology and palaeoclimate implications. Sedimentology, 55(5): 1253-1292.
Romero, J., Caus, E., Rosell, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin (NE Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 179(1): 43-56.
Rossetti, F., Nasrabady, M., Vignaroli, G., Theye, T., Gerdes, A., Razavi, M. H., Vaziri, H. M (2010) Early Cretaceous migmatitic mafic granulites from the Sabzevar range (NE Iran): implications for the closure of the Mesozoic peri‐Tethyan oceans in central Iran. Terra Nova, 22(1): 26-34.
Rubert, Y., Jati, M., Loisy, C., Cerepi, A., Foto, G., Muska, K (2012) Sedimentology of resedimented carbonates: Facies and geometrical characterisation of an upper Cretaceous calciturbidite system in Albania. Sedimentary Geology, 257: 63-77.
Sabbagh Bajestani, M., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., AL‐Aasm, I., Nadjafi, M (2017) Facies analysis and sequence stratigraphy of the Qal'eh Dokhtar Formation (Middle–Upper Jurassic) in the west of Boshrouyeh, East Central Iran. Acta Geologica Sinica‐English Edition, 91(5): 1797-1819.
Sahagian, D., Pinous, O., Olferiev, A., Zakharov, V (1996) Eustatic curve for the Middle Jurassic-Cretaceous based on Russian platform and Siberian stratigraphy: zonal resolution. american Assocciation of Petroleum Geologists Bulletin, 80: 1433-1458.
Sandullia, R., and Raspinib, A (2004) Regional to global correlation of lower Cretaceous (Hauterivian–Barremian) shallow-water carbonates of the southern Apennines (Italy) and Dinarides (Montenegro), southern Tethyan Margin Sedimentary Geology, 165: 117-153.
Schlagintweit, F., Rashidi, K (2019) Serrakielina chahtorshiana n. gen. et n. sp., and other (larger) benthic Foraminifera from Danian-Selandian carbonates of Mount Chah Torsh (Yazd Block, Central Iran) . Micropaleontology, 65(4): 305-338.
Schroeder, R., Van Buchem, F., Cherchi, A., Baghbani, D., Vincent, B., Immenhauser, A., Granier, B (2010) Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian – Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations. GeoArabia Special Publication, 4: 49-96.
Stampfli, G. M., and Borel, G (2002) A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters, 196(1-2): 17-33.
Tasli, K., Özer, E., Koç, H (2006) Benthic foraminifera assemblages of the Cretaceous platform carbonate succession in the Yavca area (Bolkar Mountains, S Turkey): biostratigraphy and paleoenvironments. Geobios, 39: 521-533.
Tirrul, R., Bell, I., Griffis, R., Camp, V (1983) The Sistan suture zone of eastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 94(1): 134-150.
van Buchem, F. S., Baghbani, D., Bulot, L. G., Caron, M., Gaumet, F., Hosseini, A., Vedrenne, V (2010) Barremian-Lower Albian sequence stratigraphy of southwest Iran (Gadvan, Dariyan and Kazhdumi formations) and its comparison with Oman, Qatar and the United Arab Emirates, Barremian–Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate. GeoArabia Special Publication, 4: 503-548.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran. Facies, 52(1): 41-51.
Wilmsen, M., Berensmeier, M., Fürsich, F. T., Majidifard, M. R., Schlagintweit, F. (2018) A Late Cretaceous epeiric carbonate platform: the Haftoman Formation of central Iran. Facies, 64(2): 1-24.
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Majidifard, M. R (2013) The Shah Kuh Formation, a latest Barremian – Early Aptian carbonate platform of Central Iran (Khur area, Yazd Block). Cretaceous Research, 39: 183-194. doi: 10.1016/j.cretres.2012.02.013
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Majidifard, M. R (2015) An overview of the Cretaceous stratigraphy and facies development of the Yazd Block, western Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 102: 73-91. doi: 10.1016/j.jseaes.2014.07.015
Wilson, J. L (1975) Carbonate Facies in Geologic History. Speringer, New York: 471.
Zachos, J. C., Dickens, G. R., Zeebe, R. E (2008) An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon-cycle dynamics. Nature, 451(7176): 279-283.
Zamannejad, A., Jahani, D., Lotfpour, M., Movahed, B (2013) Mixed evaporite/carbonate characteristics of the Triassic Kangan Formation, offshore area, Persian Gulf. Revista mexicana de ciencias geológicas, 30(3): 540-551.
Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Aghaei, A (2016) Lithofacies
and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern
Kopet-Dagh Basin, NE Iran. Journal of African Earth Sciences, 117: 48–61.