رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توالی مورد مطالعه شامل بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی) در شمال نایین واقع در زون ایران مرکزی می‌باشد. این سازند به صورت نهشته‌های آواری و با ضخامت زیاد در طی فاز کوهزایی لارامید و فرسایش بلندی‌های حاصل از چین خوردگی و همزمان با فعالیت‌های آتشفشانی بعد از ائوسن تشکیل شده است. این توالی شامل 505 متر ماسه سنگ، کنگلومرا و سیلستون بوده که به 10 واحد چینه شناسی تفکیک شده است. در توالی مورد مطالعه رخساره‌های آواری شناسایی شده شامل سه دسته اصلی درشت، متوسط و ریزدانه و همچنین رخساره‌ی خاک دیرینه P می باشد.. رخساره درشت دانه شامل Gcm، Gh، Gp، Gci، Gmm و Gmg می‌باشد. رخساره دانه متوسط شامل Sh و Sm بوده و رخساره‌ی دانه ریز شامل Fl، Fsmو Fm می‌باشد. رخساره های شناسایی شده در توالی مورد مطالعه به چهار مجموعه رخساره آواری گروه بندی شده‌اند. همچنین عناصر ساختاری GB، SG، SB و OF شناسایی گردیده است. این عناصر ساختاری مربوط به یک محیط قاره‌ای از نوع رودخانه بریده بریده است. وجود محیط قاره‌ای در بخش پایینی سازند مذکور با مطالعات جغرافیای دیرینه هم خوانی دارد. مطالعه این توالی رسوبی علاوه بر این که برای اولین بار محیط رسوبی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، نتایج بدست آمده نیز اطلاعات مهمی را در رابطه با تکامل ژئودینامیکی ایران مرکزی در طول ائوسن میانی ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies and sedimentary environment of the lower Akhoreh Fm (Middle Eocene), Shurab section, north of Nain

نویسندگان [English]

  • M. Mallah 1
  • M. A. Salehi 2
  • M. Jafarzadeh 3
  • Z. Mazroei Sebdani 1
چکیده [English]

In this study, the lowermost part of Akhore Formation with Middle Eocene age at the Shurab section, in the north Naein, east Isfahan has been studied. In this research, a stratigraphic section with 505 meters thickness is measured and ten lithostratigraphic units differentiated and composed of a thin basal conglomerate followed by the alternation of mostly purple sandstones and shales.This succession covered the Naein Ophiolite Complex,. Lithofacies analysis led to the identification of six coarse-grained facies (Gcm, Gp, Gh, Gci, Gmg, Gmm), two medium-grained (Sm, Sh) and three fine-grained (Fl, Fm, Fsm) as well as pedogenic fearute (P). Lithofacies studies led to identification of five facies associations which have been deposited in the sub environments of Sediment Gravity flow (SG), Sandy-bedform (SB), Floodplain (OF), Gravel-bar (GB), Foreset macroforms (FM) for braided river. The study of this succession provides us with important information on the geodynamic evolution of central Iran during the Middle Eocene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facies
  • Depositional environment
  • Middle Eocene
  • Akhore Formation
  • Naein