توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم و فناوری‌‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سازند­های دالان وکنگان به سن پرمین پسین-تریاس پیشین یکی از مهم­ترین مخازن هیدروکربوری در خلیج فارس محسوب می­شوند. هدف از این پژوهش تحلیل ریزرخساره­های رسوبی، ارائه مدل رسوبی و بررسی چینه­نگاری سکانسی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در میادین نفتی بخش­های مرکزی و شرقی خلیج فارس بوده است. در توالی­های رسوبی چاه­های مذکور، با استفاده از مطالعه پتروگرافی3651 مقطع نازک میکروسکپی، پانزده ریزرخساره کربناته مربوط به زیرمحیط­های پهنه کشندی، لاگون، پشته­های سدی و دریای باز شناسایی شد. تحلیل ریزرخساره­های رسوبی، تغییرات جانبی و عمودی آن­ها، مقایسه با پرتو گاما و تطابق با محیط­های رسوبی دیرینه و عهد حاضر، مدل رسوبی رمپ کربناته با شیب ملایم را برای این توالی­های رسوبی پیشنهاد می­دهد. مقایسه درصد فراوانی رخساره­های میکروسکپی در میادین مورد مطالعه، بیانگر ته­نشست ریزرخساره­های چاه میدان بخش مرکزی خلیج فارس در حوضه­ی رسوبی کم عمق­­تر نسبت به چاه­های میادین شرقی است و جهت شیب دیرینه­ی حوضه­ی رسوبی را به سمت شمال شرق عمیق­تر نشان می­دهد. تعداد پنج سکانس رسوبی رده سوم برای سازند­های مذکور با استفاده از مدل پیشرونده-پسرونده ارائه شده است. سکانس­های UDS1,UDS2,UDS3 برای بخش بالایی سازند دالان و سکانس­های KGS1,KGS2 برای سازند کنگان در نظر گرفته شده است. سکانس­های مذکور شامل دسته­های رسوبی TST و HST هستند و سطوح چینه­ای مرز سکانسی و سطح حداکثر غرقابی در آن­ها مشخص شده است. مرزهای سکانسی بر اساس توالی­های رسوبی و ریزرخساره­هایی که بیانگر افت سطح نسبی آب دریا هستند مشخص شده­اند و سطح حداکثر غرقابی با توجه به عمیق­ترین ریزرخساره گسترش یافته در هر سکانس تعیین شده است. تطابق سکانس­های معرفی شده در چاه­های مورد مطالعه بیانگر تشکیل الگوی رسوبی کم­ عمق شونده به سمت بالا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description and correlation of facies and depositional sequences of Kangan and Dalan formations in Permian-Triassic carbonate ramp, central and eastern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • M. Shahkaram 1
  • M. Aleali 2
  • V. Tavakoli 3
  • Z. Maleki 2
چکیده [English]

The upper Permian–Lower Triassic Dalan and Kangan formations comprise two of the most important hydrocarbon reservoirs in the Persian Gulf. The goal of this study is to analyze sedimentary microfacies and establishing a conceptual depositional model and the sequence stratigraphy framework of the upper Dalan and the Kangan formations in central and eastern oil fields Persian Gulf. According to petrographical studies carried out on 3651 thin sections, fifteen carbonate microfacies associated with tidal flat, lagoon, shoals and open marine depositional settings were identified. Microfacies analysis and their vertical and lateral changes, gamma-ray response as well as comparison with the ancient and modern analogues suggest a gentle carbonate ramp as the depositional model for the studied successions. Comparison of the microfacies abundances in the studied oil fields revealed dominance of the shallower depositional setting in the central field studied well compared to those of the eastern oil fields which indicates a northeast-ward deepening paleo-dip of the sedimentary basin. Five third-order depositional sequences were established; three sequences labeled here as USD1, USD2 and USD3 in the upper Dalan Formation and two sequences in the Kangan Formation namely KGS1 and KSG2. The sequences comprise TST and HST system tracts, separated by sequence boundaries and maximum flooding surfaces. While the sequence boundaries were identified based on the sedimentary successions or microfacies indicative of relative sea level fall, the maximum flooding surfaces were recognized based on occurrence of deepest microfacies in the sequences. Correlation of the established sequences in the studied wells represents an overall shallowing upward depositional pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dalan Formation
  • Kangan formation
  • microfacies
  • Carbonate ramp
  • Sequence Stratigraphy