چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

بر اساس آنالیز رخساره‌ای و داده‌های رسوب‌شناسی صحرایی و ادغام آن با محاسبات آماری ، 5 میکروفاسیس (MF) و 2 رخساره‌سنگی (LF) در نهشته‌های سازند سازند سرگلو (ژوراسیک میانی) در زیر‌پهنه‌ لرستان شناسایی شده است. توالی رخساره‌ای شناسایی شده دلالت بر محیط رسوبی اینتراشلفی و بخش عمیق کف حوضه متشکل از کمربندهای رخساره‌ای حوضه/ شلف خارجی، شیب و شلف میانی است که به صورت دوره‌ای با جریانات طوفانی و توربیدایتی همراه بوده است. توالی رخساره‌ای رسوبی شناسایی شده نشان می‌دهد که در میان عوامل اصلی کنترل کننده رخساره‌ای، دو عامل میزان اکسیژن و جریانات داخل حوضه‌ای مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی نهشته‌های سازند سرگلو می‌باشند. مطالعه آماری بر روی توزیع آماری فراوانی اندازه و کج‌شدگی مرتبط با ریزرخساره‌های حاوی پوزیدونیا بخصوص ریزرخساره وکستون– پکستون دارای پوزیدونیا (MF-G) حاکی از شکل‌گیری سازند سرگلو در کمربندهای رخساره‌ای کم انرژی و عمیق (حوضه/ شلف خارجی)، پرانرژی و کم‌عمق شیب حوضه و شلف میانی می‌باشد. رخداد گسترده توالی‌های حاوی گونه‌های پوزیدونیا به میزان تأمین مواد مغذی و نرخ تأمین اکسیژن توسط جریانات دریایی مرتبط شده است. الگوی توزیع فراوانی پوزیدونیا در ریزرخساره وکستون – پکستون دارای پوزیدونیا منجر به تجزیه این ریزرخساره به چهار نوع زیررخساره (MF-G1, MF-G2, MF-G3, MF-G4) شده است که هریک از آن‌ها نشان‌دهنده الگوئی از کج‌شدگی‌های آماری ازلحاظ فراوانی اندازه پوزیدونیا و تغییر در جایگاه کمربندهای رخساره‌ای است. در این خصوص، کج‌شدگی چپگرد بیانگر شیب حوضه، کج‌شدگی راستگرد بیانگر شلف میانی، و کج‌شدگی بایمدال بیانگر حوضه/ شلف خارجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional environment farmework and and palaecological analysis of the Sargelu Formation (Middle Jurassic) in Hawraman area Kermanshah

نویسندگان [English]

  • M. Imani seginsara 1
  • A. Bayet-Goll 2
  • M. Daraei 2
  • M. Esanejad Kachavi olia 1
  • A. Zohdi 3
  • J. Rabbani 3
چکیده [English]

According to facies analysis and sedimentological data integrated with statistical analysis, five microfacies (MF) and two lithofacies (LF) are identified in the Sargelu Formation (Middle Jurassic), exposed in the Lurestan sub-basin. The facies associations indicate the presence of three sunenvironments including the basin / shelf, slope and middle shelf facies belts with pelagic/hemipelagic sedimentation, periodically influenced by depositions of turbidites and tempestites. The sequence of identified sedimentary facies shows that among the main factors controlling the facies character, two factors of oxygen content and intra-basinal flows are the most important ones affecting the deposits of the Sargelu Formation. Statistical investigation on the distribution of size and skewness of Posidonia-containing microfacies, especially Posidonia Wackestone – Packstone (MF-G) also confirms that the Sargelu Formation deposited in a low-energy basin–outer shelf setting and high energy slope and middle shelf facies belts. The widespread occurrence of intervals containing Posidonia species was linked to nutrient supply and oxygen supply by marine currents. Differences in the Posidonia distribution pattern in the Wackestone – Packstone microfacies (MF-G) led to the decomposition of this microfacies into four subfacies (MF-G1, MF-G2, MF-G3, MF-G4), which differ in the patterns of statistical skewness and the position of sub-facies along the depositional profile. In this regard, the left-skewed distribution points toward the slope, whereas the right-skewed distribution points to the middle shelf, and the bimodal-skewed distribution indicates the outer basin/shelf subenvironment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sargelu Formation
  • Middle Jurassic
  • Intra-Shelf basin
  • Posidonia