نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات های کرتاسه زیرین )سازندهای تفت و آبکوه( - معدن مهدی آباد یزد

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار دانشکده زمین‌شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سنگ‌های کربناتی کرتاسه زیرین (سازند‌های تفت و آبکوه) در جنوب یزد میزبان کانسارهای سرب، روی و باریت هستند. فرایندهای دیاژنزی بعد از رسوبگذاری در این کربنات‌ها عامل تشکیل این کانسارها شده‌اند. عمده فرایندهای اصلی دیاژنزی تاثیرگذار بر این رسوبات شامل فشردگی، بِرِشی شدن، نئومورفیسم، سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن و جانشینی است. فرایندهای دولومیتی شدن و جانشینی باعث تشکیل کانسار سرب، روی و باریت شده‌اند. سیالات گرمابی از طریق مجاری حاصل از گسل‌های فعال و نرمال، شرایط تشکیل این کانسار‌ها را در سنگ‌های کربناتی ناحیه فراهم نموده است. تشکیل کانسار طی دو مرحله مزوژنز و تلوژنز روی داده است. در مرحله مزوژنز و در شرایط دفنی ابتدا دولومیت و پس از ورود سیالات هیدروترمالی و تامین عناصر لازم، در اثر جانشینی کانسارهای سولفیدی تشکیل شده است. در مرحله تلوژنز، بخشی از کانسارهای سولفیدی تشکیل شده مجدداً تحت تاثیر سیالات متئوریک قرار گرفته و منجر به تشکیل کانسارهای اکسیدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of diagenesis in the formation of lead, zinc and barite ore deposits in Lower Cretaceous carbonates (Taft and Abkouh formations) - Mehdiabad mine of Yazd

نویسندگان [English]

  • M. Safaei 1
  • A. Mahboubi 2
  • S. Modabberi 3
  • S. R. Moussavi-Harami 2
چکیده [English]

Lower Cretaceous carbonate rocks (Taft and Abkouh formations) in the south of Yazd host lead, zinc and barite ore deposits. Diagenetic processes after deposition in these carbonates have caused the formation of these deposits. The main diagenetic processes affecting these sediments include compaction, brecciation, neomorphism, cementation, dissolution, dolomitization and replacement. The dolomitization and replacement process has led to the formation of lead, zinc and barite ore deposits. Hydrothermal fluids through the active and normal faults have provided the conditions for the formation of these deposits in the carbonate rocks of this area. The formation of the ore deposit occurred during two stages of mesogenesis and telogenesis. In the mesogenesis stage and in the burial conditions, first dolomite is formed and after the entry of hydrothermal fluids and supply of necessary elements, the replacement has created sulfide minerals. During the telogenesis stage, some parts of the formed sulfide deposits are re-exposed to meteoric fluids, leading to the formation of oxide ore deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lower Cretaceous carbonates
  • Mehdiabad mine
  • Diagenetic processes
  • Dolomitization
  • Lead and Zinc mineralization