رسوب شناسی و زمین شیمی رسوبات ساحلی خلیج پزم، جنوب خاوری ایران

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان چابهار و جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقى ایران می باشد. این محدوده، بخشی از منطقه زمین شناسی مکران است. در این تحقیق ابتدا، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. سپس در مطالعات میدانی و بازدیدهای میدانی با استفاده از دستگاه مغزه گیر اوگر (Euger) دو عدد مغزه رسوبی از رسوبات هولوسن در محدوده کم عمق ساحلی و زیر حد جزر و مدی در خلیج پزم تهیه گردید. نمونه های رسوبی بخش های مختلف مغزه رسوبی (22 نمونه)، مورد آنالیزهای رسوب شناسی و ژئوشیمیایی انجام گرفت. نتایج دانه بندی رسوبات نشان می دهد اندازه ذرات غالباً در حد رس تا سیلت و مقادیر کمتری ماسه و گراول می باشد که در برخی افق ها ذرات در اندازه ماسه و گراول مقادیر بیشتری نشان می دهد. ذرات گراولی عمدتاً مرتبط با خرده های اسکلتی بوده و میزان کربنات در رسوبات بین 17 تا 84 درصد متغیر است. فراوانی اکثر عناصر بویژه آلومنیوم، منیزیم، منگنز، کرم، باریم با تغییرات سطح آب دریا ارتباط معکوس و دو عنصر کلسیم و استرانسیوم که معرف رسوبات درون حوضه ای است، با تغییرات سطح آب دریا ارتباط مستقیم دارند. نتایج معادل سازی سن تقریبی توالی رسوبی نشان می دهد دو فاز مهم پیشروی و بالا آمدن سریع سطح آب دریا در محدوده زمانی از 2100 تا 2800 و نیز از 4900 تا 5800 سال قبل رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentology and geochemistry of coastal sediments of Pozm Bay, southeastern Iran

نویسنده [English]

  • Mohyeddin Ahrari-Roudi
Chabahar Maritime University
چکیده [English]

The study area is located in the northwest of Chabahar city and south of Sistan and Baluchestan province in the southeast of Iran. This area is part of Makran geological area. In this research, library and documentary studies were performed first. Then, in field studies and field visits, two sediment cores were prepared from Holocene sediments in the shallow coastal area and below the tidal limit in the Gulf of Pazm using the Euger core-catching device. Sedimentary samples from different parts of the sedimentary core (22 samples) were subjected to sedimentological and geochemical analyzes. The results of sediment granulation show that the particle size is often in the range of clay to silt and less amounts of sand and gravel, which in some horizons show particles in the size of sand and gravel. Gravel particles are mainly associated with skeletal fragments and the amount of carbonate in sediments varies between 17 and 84%. The abundance of most elements, especially aluminum, magnesium, manganese, cream, barium are inversely related to changes in sea level and the two elements of calcium and strontium, which represent sediments in the basin, are directly related to changes in sea level. The results of equating the approximate age of the sedimentary sequence show that two important phases of progress and rapid sea level rise occurred in the time range from 2100 to 2800 and also from 4900 to 5800 years ago.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oman sea
  • Pozm Bay
  • Geochemistry
  • Chabahar
  • Sediment Core
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 20 فروردین 1401