معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساختهای تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت‌های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کلوت های شهداد شامل مجموعه ای از تپه های طولی با روند شمال غربی-جنوب شرقی بوده که در شمال شهداد (شرق کرمان) و جنوب غرب بیابان لوت قرار دارند. توالی عمودی کلوتها عمدتاً از زوج لایه های ماسه ای و گلسنگی تشکیل شده که در یک محیط دریاچه ای موقت رسوبگذاری کرده اند. علاوه بر ساختهای رسوبی فیزیکی، در این مجموعه انواع ساختهای تغییر شکل یافته رسوبات نرم مشاهده می شود که تحت تاثیر فرایند مایع شدن و اغلب در دو مرحله مایع گونی و سیال شدن رسوبات تشکیل شده اند. از مهمترین ساختهای تغییر شکل یافته در زمان مایع گونی می توان به ساختهای وزنی و شعله ای، چین خوردگی ها و طبقات پیچیده و ساختهای تی پی اشاره کرد. در مرحله سیال شدن ساختهای توپی و بالشی و ساختهای فرار آب و تزریق رسوب تشکیل شده اند. برش های اتوکلاستی و ریزگسل ها نیز اندکی پس از سفت شدن رسوبات شکل گرفته اند. منشاء و عامل اصلی تشکیل این ساختها در دو دسته اندوژنیک (فرایندهای رسوبی و محیط رسوبی) و اگزوژنیک (حرکات ناشی از زمین لرزه) تقسیم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation and formation mechanism of soft-sediment deformation structures in the succession of Shahdad Kaluts, southwest of Lut desert

نویسنده [English]

  • Hoda Bavi 2
2 Ph.D Student, Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Shahdad Kaluts include a series of longitudinal dunes with a northwest-southeast trend that are located in the north of Shahdad (East of Kerman) and southwest of the Lut desert. The succession of Kaluts consists of hetrolithic layers of sand and mud sediments that deposited in a temporary lake environment. In addition to physical sedimentary structures, in this s successions, various soft-sediment deformation structures observed, which are formed under the influence of liquidization process in two stages of liquefaction and fluidization. One of the most important deformed structures during liquefaction stage are load and flam structures, folding and convolute bedding and tepee structures. In the fluidization stage, ball and pillow structures, water-escape and sediment-injection structures were formed. Autoclastic breccias and microfaults also formed shortly after consolidate of sediments. The triggers and main formation factors of these structures are divided into two categories: endogenic (sedimentary process and depositional setting) and exogenic (earthquake activity) triggers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft-sediment deformation structures
  • liquefaction
  • fluidization
  • Formation mechanism
  • Shahdad Kaluts