تاریخچه پس از رسوبگذاری نهشته‌های سازند آسماری با استفاده از داده های پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژن در برشهای حیدرآباد و رباط نمکی، شمال خرم آباد

نویسنده

دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده

در نواحی شمالی خرم‌آباد سازند آسماری به سن الیگوسن انتهایی-میوسن آغازین رخنمون یافته است. در این مطالعه از داده های پتروگرافی و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و کربن برای درک بهتر شرایط پس از رسوبگذاری استفاده شده است. مطالعه سیمان‌های تشکیل شده در حفرات و شکستگی‌های سنگ‌های کربناته نشان می‌دهد که گاهی تفاوت‌هایی در محتوای ایزوتوپی اکسیژن و کربن بخش‌های حاشیه‌ای و مرکزی سیمان‌ها دیده می‌شود. فرآیندهای دیاژنیتیک متعددی نظیر سیمانی‌شدن کلسیتی (سیمان هم‌محور، سیمان رورشدی، سیمان موزاییک اسپار، سیمان بلوکی و سیمان گرانولار)، سیمان اکسیدآهن، پیریتی‌شدن، دولومیتی‌شدن محدود، میکرایتی‌شدن، آشفتگی زیستی، شکستگی‌ها و پرشدگی‌ها و انحلال، نئومورفیسم افزایشی، تراکم فیزیکی و شیمایی (استیلولیت و استیلوموتل) سنگ‌های آهکی سازند آسماری را در ناحیه مورد ارزیابی تحت تأثیر خود قرار داده است. برخی از این فرآیندها در چندین محیط دیاژنتیک ممکن است رخ دهند که امکان تفکیک دقیق آنها صرفا با مطالعه ی پتروگرافی ممکن نیست. بنابراین از ابزارهای کاتدلومینسانس و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و کربن برای تفکیک و ردیابی هر یک از فازهای دیاژنتیک استفاده شده است. سیمان های تشکیل شده در بخش های مختلف سنگ آهک با لومینسانس های متفاوت مورد آنالیز ایزوتوپی قرار گرفته است. در نهایت با ادغام داده های پتروگرافی، کاتدلومینسانس و ایزوتوپی محیط های دیاژنتیک مختلف نظیر دریایی، متئوریک اولیه، دفنی، بالاآمدگی و متئوریک ثانویه شناسایی گردید و توالی پاراژنتیکی توالی‌های الیگومیوسن در منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. امید است با استفاده از این اطلاعات بتوان چشم انداز دقیق تری از شرایط پس از رسوبگذاری حوضه رسوبی ترسیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post-depositional history of Asmari Formation using petrographic as well as carbon and oxygen isotopes date in Hyderabad and Robat Namaki sections, north of Khorramabad

چکیده [English]

In northern region of Khorramabad city in Lurestan province, Asmari Formation is mainly composed of limestone with some interbeds of marl. The studied Formation, is late Oligocene-Early Miocene in age. In this study, petrographic studies as well as stable isotopes of oxygen and carbon have been used to make an understanding of after sedimentation conditions. We also have identified and distinguished some evidence from each diagenetic stage. Consideration of the cements, which have been deposited in cavities and fractures of carbonate rocks shows that sometimes there are differences in the isotopic oxygen content and carbon content of the edge and central parts. However, these changes in many cases are slight. Numerous diagenetic processes such as calcite cementation (syntaxial overgrowth cement, isopachous fibrous, spar mosaic cement, blocky cement, and granular cement), iron oxide cement, pyrite, limited dolomitization, micritiization, bioturbation, fractures and fillings and dissolution, incremental neomorphism, physical and chemical compaction (stylolite and stilomotel) have been affected the limestone successions of Asmari Formation in the study area. Some of these processes may occur in several diagenetic environments. In order to differentiate them, we have used cathodoluminescence and isotope study techniques. We have been utilized the oxygen and carbon stable isotopes track each diagenetic phase. In this study, we have used cathodoluminescence images to make a map for isotopic analysis. Finally, by integrating petrographic, cathoduminescence, and isotopic data, different diagenetic environments have been identified and distinguished. We hope this information make a more accurate picture of after sedimentation conditions of the sedimentary Basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagenesis
  • Asmari
  • Cathodoluminescence
  • Stable isotope
  • Khorramabad
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1401