زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 گروه آموزشی زمین شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

4 شرکت ملی مناطق نقت‌خیز جنوب، اهواز

5 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

چکیده

در این تحقیق سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌آباد در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول به منظور تعیین سن، مطالعه و شناسایی ریز‌رخساره‌ها و محیط رسوبگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و شناسایی ریز‌رخساره‌ها و محیط رسوبی با استفاده از مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از مغزه و خرده حفاری در دو چاه از میدان مورد مطالعه صورت گرفته است. مرز زیرین و بالایی این سازند به ترتیب بصورت تدریجی با سازند‌ پابده و مشخص با سازند گچساران در نظر گرفته شده ‌‌است. با توجه به مطالعه زیست چینه‌نگاری صورت گرفته 4 زون تجمعی در سازند آسماری شناسایی گردید. زونLepidocyclina-Operculina-Ditrupa نشان‌ دهنده سن روپلین/شاتین، زون Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus بیانگر سن شاتین، زون Indeterminat معرف سن آکیتانین و زون Borelis melo curdica-Borelis melo melo نشان‌ دهنده سن بوردیگالین می‌باشد. با مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی 9 ریز‌رخساره مربوط به زیر محیط‌های پهنه جزرو مدی، لاگون و دریای باز در یک محیط رمپ کربناته با گسترش از رمپ داخلی تا خارجی شناسایی شدند. این مطالعه منجر به درک صحیح تر از وضعیت چینه-نگاری و محیط رسوبی این سازند مخزنی ‌گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and microfacies of the Asmari Formation in the Mansourabad Oilfield, southwest of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyede Atefe Mousavi 1
 • Hossein Vaziri-Moghaddam 2
 • Mohamad Ali Salehi 3
 • Ruhollah Shabafrooz 4
 • Kiarash Ghanavati 5
1 Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan
2 Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, IRAN
3 Isfahan university
4 National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
5 National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this research, the Asmari Formation in the Mansourabad Oilfield in the southern part of the Dezful Embayment has been studied in order to determine the age, study and identify microfacies and depositional environment. The biostratigraphy study was based on benthic foraminifera and recognition of microfacies and depositional environment carried on the thin sections prepared from core and cutting samples of two wells from the studied oilfield. The lower boundaries of this formation are conformable and gradually with the Pabdeh Formation, but sharp with the Gachsaran Formation, respectively. According to the study, four assemblage zones were identified in the Asmari Formation. Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa zone indicates the age of Rupelian/Chattian, Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus zone indicates the age of Chattian, Indeterminat zone indicates the age of Aquitanian, and Borelis melo curdica-Borelis melo melo zone indicates the age of Burdigalian. Based on petrographic analysis nine microfacies related to tidal flat, lagoon and open marine sub-environment were identified that were deposited on a carbonate ramp environment extended from inner to outer ramp. This study led to better understanding of the stratigraphy and depositional environment of this reservoir formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asmari Formation
 • Assemblage Zone
 • Carbonate ramp
 • Mansourabad Field
 • Dezful embayment
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401