پتروگرافی، محیط رسوبی و ارزیابی پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کیلورکریم در چهارچوب چینه نگاری سکانسی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران

چکیده

به منظور مطالعه پتروگرافی، محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ارزیابی پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کیلورکریم تعداد 5 چاه از این میدان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالعه 800 مقطع نازک تهیه شده از خرده‌های حفاری و مغزه‌ها تعداد 15 ریزرخساره کربناته شناسایی گردید که در یک رمپ کربناته هم‌شیب رسوب‌گذاری شده‌اند. فرایندهای دیاژنزی عمده که بر روی سازند آسماری تأثیرگذار بوده‌اند شامل میکرایتی شدن، دولومیتی شدن، انحلال، سیمانی شدن، فشردگی، پیریتی شدن، هماتیتی شدن و شکستگی هستند. فرایندهای دیاژنتیکی شناسایی شده محصول دیاژنز کم ژرفای دریایی و جوی تا عمیق هستند. مجموع مطالعات پتروگرافیکی و پتروفیزیکی نشان داد که می‌توان مخزن آسماری را در ناحیه مورد مطالعه به تعداد ۵ زون مخزنی تفکیک کرد که در میان زون‌های مخزنی معرفی شده تنها زون‌های شماره 1 و تا حدی زون شماره 4 پتانسیل مخزنی قابل قبولی از خود نشان می دهند. با توجه به تغییرات سنگ شناسی، تغییرات لاگ گاما، تغییرات عمودی ریزرخساره ها چینه نگاری سکانسی مخزن آسماری در چاه های شماره 1 و 5 از میدان مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تعداد 5 سکانس رسوبی درجه سوم تشخیص داده شد. به طور کلی سیستم تراکت تراز پیشرونده TST در توالی مورد مطالعه با افزایش کمی مقدار لاگ گاما در هر 5 سکانس مشخص می شود. سیستم تراکت تراز بالا HST در طول ضخامت مخزن در هر پنج سکانس رسوبی تفکیک شده با کاهش و یا ثابت ماندن مقادیر لاگ گاما مشخص می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography, sedimentary environment and reservoir potential assessment of Asmari Formation in Kilor Karim oil field in the framework of sequence stratigraphy

نویسنده [English]

  • REZA Mirzaee Mahmoodabadi
Department of Geology, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban, Iran
چکیده [English]

In order to study petrography, sedimentary environment, sequence stratigraphy and reservoir potential of Asmari Formation in Kilurkarim oil field, 5 wells from this field were analyzed. Based on the study of 800 thin sections prepared from cutting and cores, 15 carbonate microfacies were identified, which were deposited in a homoclinal carbonate ramp. Major diagenetic processes that have affected the Asmari Formation include, micritization, dolomitization, dissolution, cementation, compaction, pyritization, hematitation, and fracture. The identified diagenetic processes are the product of shallow to deep marine and meteoric diagenesis. The sum of petrographic and petrophysical studies showed that Asmari reservoir can be divided into 5 reservoir zones in the study area. Among the reservoir zones introduced, only zones No. 1 and to some extent zone No. 4 show acceptable reservoir potential. According to lithological changes, gamma log changes, vertical changes of microfacies, sequence stratigraphy of Asmari reservoir in wells No. 1 and 5 of the field was evaluated and 5 third order depositional sequences were detected. In general, the TST systems tract in the studied sequence is characterized by a slight increase in the amount of gamma log in every 5 sequences. The HST systems tract is characterized by the reduction or persistence of gamma log values along the reservoir thickness in all five separated depositional sequences. The important thing about this systems tract is the equivalence of this systems tract with the increase of reservoir potential along the reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sedimentary environment
  • Asmari Formation
  • Sequence Stratigraphy
  • Kilurkarim Oilfield
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401