ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان

نویسندگان

1 گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح‌الارضی الیگودرز، آنالیزهای پتروگرافی آلی و پیرولیز راک ایول برروی نمونه‌های سنگ منشأ انجام شد. بدین ترتیب تعداد 15 نمونه تحت مطالعات میکروسکوپ نور عبوری، انعکاسی و فلورسانس و همچنین تعداد 12 نمونه تحت پیرولیز راک ایول VI قرار گرفتند. در نور عبوری ماسرال‌های گروه مواد آلی آمورف و معادل آن‌ها در نور انعکاسی، بیتومینیت تشخیص داده شد، همچنین خصوصیات فلورسانسی نمونه‌ها پایین بوده که نشان‌دهنده حضور کروژن نوع II در سازند گرو است. با توجه به اینکه محیط ته‌نشست سازند گرو عمیق بوده است و ورود مواد آلی خشکی وجود نداشته لذا به‌دلیل عدم وجود ماسرال ویترینایت، استفاده از مقادیر انعکاس ویترینایت (VRo%) در ارزیابی بلوغ حرارتی مواد آلی میسر نشد. بنابراین، به‌منظور ارزیابی بلوغ حرارتی از پارامتر شاخص دگرسایی حرارتی (TAI) و انعکاس بیتومن جامد (BRo%) استفاده شد که غالباً بیانگر اوایل تا اواسط مرحله‌ی بلوغ حرارتی (پنجره نفتی) مواد آلی و کروژن نمونه‌ها در سازند گرو است. با توجه به پارامتر‌های به‌دست آمده از پیرولیز راک ایول و نمودار‌های مربوطه، کمیت مواد آلی نمونه‌های مدنظر در بازه‌ی خوب تا بسیار خوب قرار دارند که از نظر کیفیت، کروژن نوع II و II/III را نشان می‌دهند. همچنین مقدار شاخص پتانسیل منشأ (SPI) محاسبه شده در این برش برابر با m ton/m2 38/19 بوده که بیانگر شاخص پتانسیل منشأ بالای سازند گرو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of organic petrography and hydrocarbon potential of the Garau Formation in Aligudarz section, Lorestan

نویسندگان [English]

 • Saeed Shabrang 1
 • Ehsan Dehyadegari 2
 • Mohammadhossein Adabi 3
1 Department of Sedimentary Basin and Petroleum, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Sedimentary Basin and Petroleum, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Sedimentary Basin and Petroleum, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti
چکیده [English]

In order to evaluate the hydrocarbon potential of Garau Formation in Aligudarz section, organic petrography analysis and Rock Eval pyrolysis were performed on samples. In this research totally, 15 samples were studied by transmitted, reflected and fluorescence light and also 12 samples using Rock-Eval pyrolysis device. The existence of bituminite was detected in the transmitted light of amorphous organic matter group and their equivalent in reflected light. Also, the fluorescence of all samples was low, which indicates presence of type II kerogen in the Garau Formation. Since the paleo depositional environment of Garau Formation was pelagic (deep marine) with no terrestrial organic matter input so was no chances of existence of vitrinite macerals for reflectance analysis. Hence, in order to evaluate the thermal maturity, the parameter of thermal alteration index (TAI) and solid bitumen reflection (BRo%) were used, which indicate the early to middle stage of thermal maturity (oil window) of samples in the Garau Formation. According to the parameters obtained from Rock Eval pyrolysis and related diagrams, the quantity of organic matter in samples ranged from good to very good and in terms of quality, show type II and II / III kerogen. Finally, the calculated source potential index (SPI) in the studied section is 19.38 m ton / m2 which shows a high source potential index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Rock Eval pyrolysis"
 • "Organic petrography"
 • "Thermal maturation"
 • "Solid Bitumen reflection"
 • "Garau Formation"
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 خرداد 1401