شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده

توزیع انواع منافذ در سنگ مخزن از کنترل کننده­های اصلی حرکت سیال در مخزن می­باشد. از این رو تعیین نوع و اندازه منافذ نقش اساسی در ارزیابی­های مخزنی، بهینه­سازی تعداد چاه­ها در یک میدان و پیش­بینی هیدروکربن قابل بازیافت دارد. مخازن هیدروکربنی، به ویژه انواع کربناته، از نظر نوع منافذ و شعاع منفذی بسیار متنوع هستند. در این مطالعه انواع منافذ در سازند مختلط کربناته-آواری آسماری ابتدا با استفاده از داده نگارها شناسایی شده، سپس جهت اعتبار سنجی با منافذ تعیین شده از داده مغزه نیز انطباق داده شده است. برای تعیین نوع و اندازه منافذ با استفاده از داده نگارها، تکیه اصلی بر روی نگار انحراف سرعت بوده است. با استفاده از نگار انحراف سرعت و رفتار الاستیک سنگ­ها انواع منافذ در سازند مورد مطالعه به سه رده (انحراف مثبت، انحراف صفر و انحراف منفی) و هشت زیررده شامل درون دانه­ای یا درون فسیلی، قالبی یا انحلالی، تخلخل میکروسکوپی، بین­ذره­ای، بین­بلوری، بین­دانه­ای، تخلخل میکروسکوپی شیل و شکستگی رده­بندی شده­­اند. در این میدان هر دو بخش آواری و کربناته سازند مورد مطالعه دارای توانایی تولید بالایی می­باشند که برای تعیین کیفیت مخزنی آن­ها از واحدهای جریانی با توجه به پراکنش نوع منافذ استفاده شده است. در این مطالعه واحدهای جریانی با استفاده از روش شاخص زون جریان تعیین شده­اند. نتایج بدست آمده از این بررسی امکان تفکیک 3 واحد جریانی در بخش کربناته و 2 واحد جریانی در بخش آواری سازند آسماری را میسر ساخته است. هم­چنین در تعیین هر یک از واحدهای جریانی توزیع نوع منافذ نیز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه تولید از این میدان را تحت کنترل 4 نوع منفذ نشان می­دهد که توسط نگار انحراف سرعت در امتدادچاه قابل شناسایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of pore types and their related reservoir characteristics in the Asmari Formation, one of the Soughtwestern Iranian oilfield

نویسندگان [English]

  • S. Ghareh-cheloo 1
  • A. H. Amini 1
  • A. Kadkhodaie 2
  • V. Farajpour 3
چکیده [English]

Pore type distribution in reservoir rocks is the main factor controlling fluid flow in porous media. Therefore, determination of pore types in reservoir rocks leads to better prediction of the number of wells to be drilled in the field and to improved forecasts of recoverable hydrocarbon. Hydrocarbon reservoirs, especially carbonate rocks, have complex pore types and sizes. In this study, pore types of the Asmari formation are recognized with log data and are validated by core data. For determination of pore types from log data, a velocity deviation log method was used. Based on velocity deviation log and elastic properties, pore types were classified into three classes (positive, zero, and negative) and eight subclasses. They include intraparticle (intrafossil), moldic or vuggy, microporosity, interparticle, intercrystalline, intergranular, shale microporosity, and fracture porosities. In this field both carbonate and clastic intervals had high potential for production. To determine reservoir quality, hydraulic flow units along with their pore type’s spectrum were investigated. For this purpose, flow units were determined with the flow zone index method. Results of this study led to the determination of three flow units in the carbonate section, with two flow units in the clastic interval. Accordingly, pore type distribution was investigated in each individual flow unit. Finally, results of this study showed that the production in this field is controlled with four pore types that were recognized by the velocity deviation log along the well bore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pore types
  • velocity deviation log
  • Flow units
  • reservoir quality
  • Asmari Formation