نویسنده = مهدی حسین آبادی
ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 32-49

10.22084/psj.2016.1620

مهدی حسین آبادی؛ غلامرضا میراب شبستری؛ اسداله محبوبی؛ احمد معتمد