نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

بهروز رفیعی؛ حبیب ملائی؛ حسن رمضان پور؛ حسن محسنی