نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 68-92

10.22084/psj.2020.22071.1245

محسن لیاقت؛ محمدحسین آدابی؛ محمد رضا نورائی نژاد؛ احسان اقبال پور