تفسیر ساختاری، دیاژنز و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی

نویسندگان

1 مدیر گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

2 مهندس مخزن

3 مدلساز

10.22084/psj.2020.22071.1245

چکیده

به منظور شناخت بهتر تغییرات سنگ‌شناختی، فابریک‌های رسوبی، دیاژنز و محیط رسوبی این بخش در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت. عمدۀ فابریک‌های رسوبی مورد مطالعه در این سازند تحت تاثیر فرآیند دیاژنز ناشی از تبدیل ژیپس به انیدریت بوده که از مهم‌ترین آن‌ها فابریک‌های الواری، انترولیتک و بافت‌های جریانی می‌باشند. مطالعات پتروگرافی مربوط به خرده‌های حفاری در این سازند حاکی از رخداد‌های دیاژنزی دولومیتی شدن و سیمانی شدن در این رسوبات می‌باشد. بر اساس مطالعات صحرایی و داده‌های چاه پیمایی آن‌چه در منطقه مورد مطالعه رخنمون یافته تاقدیسی برگشته بوده و تغییرات عمقی واحدهای مختلف حاکی از آن است که بخش 4 سازند گچساران هسته آن می‌باشد و این برگشتی ناشی از کوتاه شدگی صورت گرفته است. با توجه به آلوکم‌ها، بافت، ساخت و خصوصیات سنگ‌شناختی مورد مطالعه در رسوبات این سازند سه رخساره اصلی کربنات، تبخیری و شیلی در این سازند مطالعه شد که حاکی از رسوبگذاری آن‌ها در یک پلتفرم کربناته-تبخیری متشکل از کمربندهای رخساره‌ای جزرومدی (سبخا و کفه‌های نمکی) و لاگونی در زمان میوسن است. بر اساس مطالعات آنالیزهای ژئوشیمیایی، پراش پرتو ایکس و نیز مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی سه مرحلۀ سیلابی، تغلیظ و خشک شدگی در زمان تشکیل کانی‌های تبخیری در این سازند در زمان تشکیل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین روند تغییرات مقدار برم در طول ستون چینه‌شناسی حاکی از ورود و تبخیر متناوب آب دریا در زمان تشکیل تبخیری‌های سازند گچساران در زمان رسوبگذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural interpretation, diagenesis and depositional environment of the Gachsaran Formation along with member 1 in Gachsaran oil field, south Dezful Embayment

نویسندگان [English]

 • Mohsen Liaghat
 • Mohammadhossein Adabi 1
 • Mohammad Reza Nuraei Nedhad 2
 • Ehsan Eghbalpour 3
1 Head of sedimentary basin and petroleum department, faculty of earth sciences, Shahid beheshti university, tehran, iran
2 Reservoir engeneer
3 Modeler
چکیده [English]

The studied area is located in the Gachsaran oil field involving the Gachsaran member 1 with 55 m thickness and this paper is focused on lithology variations, depositional fabrics, diagenesis together with the depositional environment in the well x in Gachsaran oil field. The main sedimentary fabrics in a result of gypsum to anhydrite transformation occurred in this formation during diagenetic processes and lath fabrics, as well as flow fabrics, are considerable fabrics in this formation. Petrographic investigations in thin section cuttings revealed dolomitization and cementation as main diagenetic fabrics in these deposits. Based on field investigation along with well logging data, the studied area involved reversed anticline, and variations in units indicate member 4 as anticline core in result of other strata shortening. Three carbonates, evaporite, and shale facies are characterized based on their allochems, fabrics, texture, and lithology in the studied section. The studied facies represent a carbonate-evaporite platform involving tidal flat (with Sabkha and salt pan) and lagoon depositional environments during Miocene. Geochemical analysis, X-Ray-EDX, and SEM data revealed flooding, evaporative concentration, and desiccation stages in this formation during evaporites minerals deposition. The Br element variation along the stratigraphic column indicated water entrance and evaporation occurred during evaporite minerals deposition in this formation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gachsaran Fm
 • Dezful embayment
 • Caprock
 • Diagenesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1399