دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 1-177 
بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

صفحه 55-67

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد