ریز رخساره ­ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی، در منطقۀ فارس (حوضه زاگرس)

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 گروه زمین شناسی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، شیراز، ایران

3 گروه زمین شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، شیراز، ایران

10.22084/psj.2020.21521.1237

چکیده

به منظور مطالعات زیست چینه نگاری، ریز رخساره­ها و محیط رسوبی سازند گورپی در استان فارس و شمال غرب نورآباد ممسنی برش چینه شناسی مورگاه (در منتهی الیه غربی تاقدیس پسکهک) با 159 متر ضخامت مورد نمونه برداری قرار گرفت. در این برش سازند گورپی با 140 متر ضخامت به طور عمده از سنگ آهک­های رسی خاکستری رنگ و شیل تشکیل شده است. این سازند با ناپیوستگی فرسایشی آشکار که قلوه­های هماتیتی معرف آن است بر روی سنگ آهک­های ضخیم لایه سازند سروک قرار گرفته است و مرز بالایی آن با شیل­های ارغوانی رنگ قاعدۀ سازند پابده نیز ناپیوسته است. در مطالعات زیست چینه نگاری سازند گورپی ضمن تشخیص 46 گونه متعلق به 16 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونی 8 بایوزون شناسایی شده است. براساس بایوزون­های شناسایی شده سن سازند گورپی در برش مورگاه سانتونین-ماسترشتین پسین تعیین شده است. مرز کرتاسه/پالئوژن در این برش به دلیل نبود رسوبات انتهای ماسترشتین تا سلاندین غیر قابل بررسی می­باشد. همچنین براساس مطالعات پتروگرافی 3 ریز رخساره در نهشته­های این سازند شناسایی شد که در بخش عمیق یک پلاتفرم کربناته نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, sedimentary environments and Planktonic foraminifera biostratigraphy of the Gurpi Formation in Fars area (Zagros Basin)

نویسندگان [English]

  • y. ezampanah 1
  • R. Monsef 2
  • V. Amadi 3
چکیده [English]

In order to biostratigraphy of the Gurpi Formation in Fars province and northwest of  Nour Abad Mamasani the Murgah stratigraphic section with 159 m thickness (in the most western part of the Paskuhak anticline) has been sampled. In this section, the Gurpi Formation with 140 m thickness predominantly consist of grey argillaceous limestones and shale. This formation rests disconformably upon thick layered limestones with hematite nodules of the Sravak Formation and at the the top is also disconformably overlies by the Purple shale of the Pabdeh Formation. In the biostratigraphy study of the Gurpi Formation 46 species and 16 genera of planktonic foraminfera have been identified which is subdived into 8 biozens. Based on the identified biozones the age of the Gurpi Formation in the Murgah section is Santonian-Late Maastrichtian. Due to the a main hiatus which encompasses late Maastrichtian to Selandian, the K/Pg boundary in this section is not recorded. Furtermore based on petrographic studies 3 microfacies have been deposited in the open marine parts of a carbonate platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paskuhak
  • Zagros
  • K/Pg
  • Gurpi
  • Maastrichtian

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1399