ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه زمین شناسی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، شیراز

3 استادیار گروه زمین شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، شیراز

چکیده

به منظور مطالعات زیست­چینه­نگاری، ریزرخساره­ها و محیط­رسوبی سازند گورپی در استان فارس و شمال­باختر نورآباد ممسـنی برش چینه­شناسی مورگاه (در منتهی­الیه غربی تاقدیس پسکهک) با 159 متر ضخامت مورد نمونه­برداری قرار گرفت. در این برش سازند گورپی با 140 متر ضخامت به طور عمده از سنگ­آهک­های رسی خاکستری رنگ و شیل تشکیل شده است. این سازند با ناپیوستگی فرسایشی آشکار که قلوه­های هماتیتی معرف آن است بر روی سنگ­آهک­های ضخیم لایه سازند سروک قرار گرفته است و مرز بالایی آن با شیل­های ارغوانی رنگ قاعده سازند پابده نیز ناپیوسته است. در مطالعات زیست­چینه­نگاری سازند گورپی ضمن تشخیص 46 گونه متعلق به 16 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونی 8 بایوزون شناسایی شده است. براساس بایوزون­های شناسایی شده سن سازند گورپی در برش مورگاه سانتونین- ماستریشتین پسین تعیین شده است. مرز کرتاسه/پالئوژن در این برش به دلیل نبود رسوبات انتهای ماسترشتین تا سلاندین غیرقابل بررسی می­باشد. هم­چنین براساس مطالعات پتروگرافی 3 ریزرخساره در نهشته­های این سازند شناسایی شد که در بخش عمیق یک پلاتفرم کربناته نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, sedimentary environments and Planktonic foraminifera biostratigraphy of the Gurpi Formation in Fars area (Zagros basin)

نویسندگان [English]

  • y. ezampanah 1
  • R. Monsef 2
  • V. Amadi 3
چکیده [English]

In order to study the biostratigraphy of the Gurpi Formation in Fars province and northwest of  Nour Abad Mamasani, the Murgah stratigraphic section with 159 m thickness (in the most western part of the Paskuhak anticline) has been sampled. In this section, the Gurpi Formation with 140 m thickness predominantly consists of grey argillaceous limestones and shale. This formation rests disconformably upon thick layered limestones with hematite nodules of the Sravak  Formation and also at the top, disconformably overlies on the Purple shale of the Pabdeh formation. In the biostratigraphic study of the Gurpi Formation, 46 species and 16 genera of planktonic foraminfera have been identified which is subdived into 8 biozens. Based on the identified biozones the age of the Gurpi Formation in the Murgah section is Santonian-Late Maastrichtian. Due to the main hiatus which encompasses Late Maastrichtian to Selandian, the K/Pg boundary in this section is not recorded. Furtermore based on petrographic studies 3 microfacies have been deposited in the open marine parts of a carbonate platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paskuhak
  • Zagros
  • K/Pg
  • Gurpi
  • Maastrichtian
ابراری، ن.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع. و صیرفیان، ع (1390) زیست­چینه­نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در جنوب­باختر منطقه فیروزآباد، فصلنامه زمین­شناسی ایران، دورۀ 5، شماره 17،ص 60-49.
احمدی، م.، وحیدی­نیا، م.، و عاشوری، ع (1391) پالئواکولوژی سازند آب­تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه­داغ، بر اساس روزن­داران پلانکتونیک و بنتیک، نشریۀ علمی پژوهشی رخساره­های رسوبی، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص 119-134.
اصغریان­رستمی، م (1391) مطالعه زیست­چینه­نگاری و جغرافیای دیرینه سازند گورپی در برش میش­خاص، جنوب خاور ایلام، با استفاده از روزن­بران، فصلنامۀ علوم زمین، دورۀ 22، شماره 85، ص 135-148.
بیرانوند، ب.، قاسمی­نژاد، ا (1392) بازسازی محیط­رسوبی سازند گورپی به کمک رخساره­های پالینولوژیکی و مقایسه آن با مطالعات صحرایی و ریزرخساره­های رسوبی در شمال­شرق ایذه، نشریه پژوهش­های چـینه­نگاری و رسوب­شناسی، دورۀ 50، شماره 1، ص 1-24.
حسینی­برزی، م.، هوشیار، م. و قلاوند، ه (1388) محیط رسوبی، کانی­های رسی و دیاژنز سازند گورپی در برش نمونه و میدان نفتی زیلایی (چاه­های شماره 5 و 8)، فصلنامه علوم­زمین، دورۀ 18، شمارۀ 72، ص 111-120.
رحیمی، س.، صادقی، ع. و پرتوآذر، م. ر (1393) زیست­چینه نگاری سازند گورپی در برش کوه­سفید، خاور رامهرمز، فصلنامۀ زمین­شناسی، دورۀ 24، شماره 94، ص 3-10.
رحیمی، س.، آشوری، ع. ر.، صادقی، ع. و قادری، ع (1397) زیست­چینه­نگاری سازند گورپی بر مبنای روزن­داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب­غرب ایران، نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، دورۀ 34، شماره 3، ص 37-52.
رفیعی، ب.، اربابی، م.، محسنی، ح. و بیاتی، م (1392) ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن­زایی سازند گورپی، ازگله، شـمال­غرب کرمانشـاه، مجله رسوب­شناسی کاربردی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 29-37.
شهریاری، س.، لطفعلی کنی، ا.، و امیری­بختیار، ح (1396) زیست­چینه­نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) بر اساس نانوفسیل­های آهکی، نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، دورۀ 33، شماره 3، ص 37-60.
صادقی، ع.، دارابی، ق (1394) بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون، نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، دورۀ 31، شماره 6، ص 19-36.
فریدونپور، م.، وزیری­مقدم، ح.، غبیشاوی، ع. و طاهری، ع (1394) چینه­نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه و مقایسه آن با برش­های تنگ بوالفارس و تاقدیس آغار، نشریۀ علمی پژوهشی رخساره­های رسوبی، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 83-106.
مطیعی، ه (1374) زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 537 ص.
مقدسی، ع.، وزیری­مقدم، ح.، صیـرفیان، ع (1396) سنگ چینه­نگاری، زیست­چینه­نگاری و طیف­سنجی پرتو گاما مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چینه­شناسی سطحی و چاه اکتشافی در ناحیۀ فارس ساحلی، کمربند چین­خورده و راندۀ زاگرس، مجله رسوب­شناسی کاربردی، دورۀ 5، شمارۀ 10، ص 97-126.
وزیری­مقدم، ح.، کاملی، ا.، قیامی، م.، و طاهری، ع (1385) مقایسه چینه­نگاری زیستی سازند گورپی در مقطع تیپ (شمال­غرب مسجد سلیمان) و سبزه­کوه (جنوب­غرب بروجن)، نشریۀ علوم زمین، دورۀ 6، شماره 34، ص 803-826.
Beiranvand, B. and  Ghasemi-Nejad, E (2013) High resolution planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation, K/Pg boundary of the Izeh Zone, SW Iran. Revista Brasileira de Paleontologia, 16: 5–26.
Beiranvand, B., Zaghbib-Turki, D. Ghasemi-Nejad, E (2014) Integrated biostratigraphy based on planktonic foraminifera and dinoflagellates across the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) transition at the Izeh section (SW Iran). Comptes Rendus Palevol, 13: 235–258.
Darabi, Gh. and Sadeghi, A (2017) Biostratigraphy and Paleoecology of the Gurpi Formation in Marun Oil Field, Zagros Basin, SW Iran. Geopersia, 7: 169–198.
Darabi, Gh., Maghfouri Moghaddam, I., Sadeghi, A. Yusefi, B (2017) Planktonic foraminifera and sea-level changes in the Upper Cretaceous of the Gurpi Formation, Lorestan Basin, SW Iran. Journal of African Earth Sciences, 138: 201-218.
Darvishzad, B., Ghasemi-Nejad, E., Ghourchaei, S., Keller, G (2007) Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and Faunal Turnover across the Cretaceous-Tertiary Boundary in Southwestern Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 18: 139–149.
Dunham, R. J  (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. Memoir    American Association of Petroleum Geologists 1, 108-121.
Esmaeilbeig, M. R (2018) Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Santonian–Maastrictian) by using Globotruncanidae, Zagros Mountains, Iran. Carbonates Evaporites, 33: 133–142.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope: empirical models based on microfacies analysis of Paloogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 155: 211–238.
Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A. Taati, F (2010) Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 37: 275–285.
Ghasemi-Nejad, E., Hobbi, M. H. Schiøler, P (2006) Dinoflagellate and foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation (Upper Santonian–upper Maastrichtian), Zagros Mountains, Iran. Cretaceous Research, 27: 828–835.
Jones, R. W. and Racey, A (1994) Cenozoic Stratigraphy of the Arabian Peninsula and Gulf. In M. Simmons (Ed.), Micropalaeontology and hydrocarbon exploration in the Middle East. Chapman and Hall, p.273-303.
Olsson, R. K., Hemleben, C., Berggren, W. A. Huber, B. T (1999) Atlas of Paleocene planktonic foraminifera. Smithsonian Contribution to Paleobiology, 85, 225p.
Petrizzo, M. R., Falzoni, F., Premoli Silva, I (2011) Identification of the base of the lower-to-middle Campanian Globotruncana ventricosa Zone: comments on reliability and global correlations. Cretaceous Research, 32: 387–405.
Premoli Silva, I., Rettori, R. Verga, D (2003) Practical manual of Paleocene and Eocene planktonic foraminifera: International School on Planktonic Foraminifera, Perugia, 152 p.
Premoli Silva, I. and Verga, D (2004) Practical manual of Cretaceous planktonic Foraminifera, Course 3. In: Verga, D., Rettroi, R. (Eds.), International School of Planktonic Foraminifera. Universities of Perugia and Milano. Tripografiadi di Pontefecino, Perugia, 283 pp.
Razmjooei, M. J., Thibault, N., Kani, A., Mahanipour, A., Boussaha, M. Korte, C (2014) Coniacian–Maastrichtian calcareous nannofossil biostratigraphy and carbon-isotope stratigraphy in the Zagros Basin (Iran): consequences for the correlation of Late Cretaceous Stage Boundaries between the Tethyan and Boreal realms. Newsletters on Stratigraphy, 47: 183–209.
Razmjooei, M. I., Thibault, N., Kani, A., Dinarès-Turell, J., Pucéat, E., Shahriari, S., Radmacher, W., Jamali, A. M., Ullmann, C. V., Voigt, S. Cocquerez, T (2018) Integrated bio- and carbon-isotope stratigraphy of the Upper Cretaceous Gurpi Formation (Iran): A new reference for the eastern Tethys and its implications for large-scale correlation of stage boundaries. Cretaceous Research, 91: 312-340.
Razmjooei, M. I., Thibault, N., Kani, Ullmann, C. V., Jamali, A. M (2020) Santonian-Maastrichtian carbon-isotope stratigraphy and calcareous nannofossil biostratigraphy of the Zagros Basin: Long-range correlation, similarities and differences of carbon-isotope trends at global scale. Global and Planetary Change, 184: 103075.
Robaszynski, F. and Caron, M (Coordinators) (1979a) Atlas de foraminifères planctoniques du Crétacé Moyen (Mer Boréale et Téthys). Cahiers de Micropaléontologie, 1: 1–185.
Robaszynski, F. and Caron, M (Coordinators) (1979b) Atlas de foraminifères planctoniques) du Crétacé Moyen (Mer Boréale et Téthys). Cahiers de Micropaléontologie, 2: 1–181.
Vaziri-Moghaddam, H (2002) Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi formations based on planktonic foraminifera in SE of Shiraz, Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 13(4): 339-356.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian consortium-agreement area. Iranian Oil Operating Companies Report 1082. Unpublished.
Zarei, E. and Ghasemi-Nejad, E (2014) Sedimentary and organic facies investigation of the Gurpi Formation (Campanian–Paleocene) in south west of Zagros, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 7: 4265–4278.