ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامل بدلند شبه کارستی در این منطقه

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته دکترای زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شیراز

10.22084/psj.2020.3547

چکیده

هدف این مطالعه تعیین ویژگی­های  رسوب شناختی  پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل بدلندهای شبه کارستی، و نیز، نحوه پیدایش و تکوین این بدلندها است. بدین منظور ترکیب بافتی، کانی شناختی و مشخصات شیمیایی شاملESP, SAR, EC و  pHرسوبات این پلایا تعیین گردید.  این موارد نشان دادند که رسوبات پلایا لوم مستعد به فرسایش می­باشند. با توجه به شواهد صحرائی، پر شدن چاله تکتونیکی بوجود آورنده این پلایا از رسوب باعث سرریز شدن جریان­های سطحی و حفر گالی هائی در سطح پلایا شد.  در اثر آن، رسوبات زهکش شدند و به علت کاهش حجم شکاف­هائی در آنها بوجود آمد. نفوذ جریان­های سطحی بداخل این  شکاف­ها و فرسایش متعاقب آن موجب توسعه شبکه پایپ و بد لند شبه کارستی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentological characteristics of south Golbaf, Kerman, playa and its role on the appearance and evolution of pseudokarstic badlands in this playa

نویسندگان [English]

  • A. Abbasnejad 1
  • B. Abbasnejad 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the characteristics of sediments laid down in South Golbaf playa and their influence on the formation of pseudokarstic bodlands in this area, as well as to investigate development of these badlands. For this purpose, textural, mineralogical and chemical (pH, EC, ESP and SAR) characteristics of the sediments were determined. These data revealed that the deposits are mainly comprised of erodible loams (mudrocks). According to field evidence, filling of the tectonic depression with sediments led to overflowing of surficial runoff as well as creation of gullies on the surface of playa. These events caused drainage and contraction of sediments and the appearance of fissures. The entry of runoff into these fissures and the consequent erosion led to creation of pseudokarstic badland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golbaf depression
  • Playa
  • Badland
  • Ground subsidence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1399