رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان

4 دانشگاه دامغان

10.22084/psj.2020.22448.1252

چکیده

رسوبات کربناته- آواری سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در ناحیه کهنگ به ضخامت 222 متر، از تناوب مادستون‌های ضخیم لایه و آهک‌های نازک لایه در بخش زیرین، سنگ آهک‌های نازک- متوسط لایه در بخش میانی، مادستون‌های ضخیم لایه با میان لایه‌های سنگ آهک در بخش بالایی و کنگلومرای توده‌ای ضخیم در انتهای توالی، تشکیل شده است. بررسی مشخصات سنگ شناسی، فرم هندسی، محتوای فسیلی و اثر فسیل‌ها در مطالعات صحرایی همراه با مشخصه‌های بافتی و محتوای میکروفسیلی در بررسی‌های آزمایشگاهی، امکان تفکیک 15 رخساره کربناته و یک رخساره سیلیسی- آواری را میسر نموده است. رخساره‌های کربناته در شش کمربند رخساره‌ای پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته‌های ماسه ای و ریف‌های کومه ای متعلق به رمپ درونی، رمپ میانی، شیب رمپ و رمپ عمیق قرار می گیرند. رخساره کنگلومرای توده‌ای در یک موقعیت بالای حاشیه ساحلی تا روی ساحل ته‌نشست یافته است. الگوهای رخساره‌ای مشاهده شده از جمله وجود رخساره‌ توربیدایتی مربوط به شکستگی در شیب حوضه (رخساره پکستون کرینویید‌دار) و قرار گیری آن در بین رخساره‌های رمپ عمیق (مادستون اسپیکول‌دار) نشانگر نهشته شدن این توالی کربناته- سیلیسی- آواری بر روی یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ با انتهای شیب دار است. تغییرات جانبی رخساره‌ای و ضخامت توالی‌های سازند مبارک در حوضه رسوبی البرز نشان دهنده یک روند عمیق شوندگی کلی از جنوب- جنوب غرب به شمال- شمال شرق در زمان ته نشینی سازند مبارک در کربونیفر زیرین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentary facies and depositional environment of the Mobarak Formation in the Kahang area, the Central Alborz

نویسندگان [English]

  • mahmoud sharafi 1
  • Hosein Mosaddegh 2
  • Aram Bayet-Goll 3
  • Leila Ahmadi 4
1 University of Hormozgan
2 Associate Professor, Faculty of Geology, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Department of Earth Sciences, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan
4 Damghan University
چکیده [English]

The Carbonate- Siliciclastic sediments of the Mobarak Formation (Lower Carboniferous) at the Kahang area with 222 m thick, is composed of thick-bedded shale and thin-bedded limestone in the lower part, thin-medium- bedded limestone in the middle part, thick-bedded shale intercalated with limestone in the upper part of sequence and thick, massive conglomerate at the uppermost of the section. Based on petrography, Geometry, macrofossil contents and trace fossil evidences (in the fieldwork observations), as well as microfossil and textural characteristics (in the laboratory studies), it's allowed to determination of 15 carbonate and one siliciclastic facies. These facies are deposited in six facies zones include Tidal flat, lagoon, shoal and patch reef in the inner ramp, middle ramp, ramp slope and deep ramp. The Massive conglomerate facies is deposited in an upper shoreface- onshore setting. Templates facies as slope break related turbidite facies (crinoid packstone), intercalated within deep ramp facies (spiculite mudstone) display this carbonate-siliciclastic sequence is deposited in a carbonate platform of distally steepened ramp. The lateral changes in the facies and thickness of the sedimentary successions of the Mobarak Fm. display a generally deepening trend from south-south western to the N-NE of the Alborz Basin during deposition of the Mobarak Fm. in Lower Carboniferous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz
  • Mobarak Formation
  • Turbidite
  • distally steepened ramp