کلیدواژه‌ها = فرامینیفرا
تعداد مقالات: 1
1. پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 97-113

10.22084/psj.2021.22381.1250

سمیرا افراسیابیان؛ مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مسیح افقه