کلیدواژه‌ها = تصحیح تخلخل و تراوایی
تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

دوره 10، شماره 20، دی 1401

10.22084/psj.2022.26048.1346

سمیرا امین؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ مهدی امیرسرداری؛ فرج اله صابری