تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در غرب شاهرود بر مبنای پالینومورف، فرامینیفرها و مطالعات میکروفاسیسی

نویسندگان

دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان

10.22084/psj.2020.20779.1230

چکیده

به منظور مطالعات پالینولوژیکی، سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان واقع در غرب شاهرود به ضخامت ۲۵۰ متر مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد ۲۹ نمونه برداشت گردید. سازند دلیچای در این برش از شیل، مارن و آهک شیلی تشکیل شده است که با یک ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند شمشک قرار می گیرد و در مرز بالایی خود به طور هم شیب و با گذر تدریجی توسط سنگ آهک های ستبر لایه سازند لار پوشیده می شود. جهت تعیین محیط دیرینه از داده های پالینولوژیکی (فراوانی و تنوع داینوسیست‌ها، نسبت داینوسیست‌های پروکسیمیت به کوریت)، مطالعات پالینوفاسیسی و فاکتورهای حفاظت از مواد ارگانیکی و فرامینیفرها استفاده شده است. در برش چینه شناسی پریخان، ۵ نوع پالینوفاسیس و ۵ نوع میکروفاسیس تفکیک شد که یک محیط بسیار کم عمق فلات قاره تا بخش‌های عمیق دریای باز را نشان می دهد. بالا بودن میزان مواد خشکی به دریایی و حضور مواد آمورف شفاف و فراوانی داینوسیست-های شاخصی چون Nannoceratopsis gracilis و حضور فرامینیفرهای بنتیکی همانند Ophthalmidium spp. ، Miliolids و Glomospira sp. و عدم حضور آمونیت ها موید یک محیط کم‌عمق (محیط لاگون) با شرایط احیایی در قسمت‌های ابتدایی از برش مورد مطالعه است. به تدریج به سمت بالای برش افزایش تنوع، فراوانی داینوسیست‌ها بویژه فرم‌های کوریت به همراه کاهش نسبت اسپور و پولن و فیتوکلاست‌ها، ظهور و فراوانی فرامینیفرهای پلانکتون Globuligerina spp. ، فراونی رادیولرها و دوکفه‌ای پلانکتون (Posidinia) بازگو کننده شرایط پیشروی و نهشته شدن در یک محیط دریایی باز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleoenviromental interpretation of the Dalichai Formation in Parikhan stratigraphic section, west of Shahroud based on palynological, foraminiferal and microfacies data

نویسندگان [English]

  • M. Naderiyan
  • E. Zarei
  • S. Yosefi
چکیده [English]

In order to determine the Dalichai Formation paleoenviroment, with measured thicknesses of 250 m at Parikhan section, west of Shahroud, 29 samples systematically were collected. The Dalichai Formation consisting of an alternation of bluish-gray marls and limestone, Disconformably overlies the Shemshak Formation and is followed gradually by the thick-beded limestones of the Lar Formation. Palynological (abundance and diversity of Dinocyst, proximate to chorat Dinocyst ratio ) and Palynofacies analysis and selective preservation of organic matter combined with microfacies and foraminifera have been performed on Dalichai Formation, west of Shahroud, in order to identify depositional paleoenvironments. Based on palynofacies and Microfacies studies, five palynofacies types (I, II, III, VI, IX) and five Microfacies types is a characteristic of proximal shelf settings to basin. A high percentage of terrestrial to marine palynomorphs, presence of fluorescent amorphous organic matter and proximate dinocysts such as Nannoceratopsis gracilis, Benthic foraminifera such as Ophthalmidium spp. , Miliolids. and Glomospira sp. and very low abundance of Ammonites are evidence of suboxic to anoxic condition in open marine lagoon in the lower part of Dalichai Formation. Abundance and species richness of marine palynomorph (mainly chorate dinocysts) and decrease in the brown wood and gradual upward increase in the planktonic foraminifera (Globuligerina spp. ) and high dominance of radiolar and posidonia generally indicate development offshore settings in the upper part of Dalichai Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoenviroment
  • Dalichai Formation
  • Palynology
  • microfacies
  • Foraminifera