تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل‌سازی چینه‌ای رو به جلو

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

2 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

10.22084/psj.2019.3401

چکیده

سازند آسماری به عنوان یکی از مهم­ترین مخازن نفتی، توالی ضخیمی از سنگ­های کربناته -تخریبی با سن الیگوس - میوسن در جنوب غربی ایران می­باشد. در این مطالعه به منظور تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری از روش مدل­سازی چینه­ای رو به جلو استفاده شده است. بر این اساس 8 میدان نفتی شامل یادآوران، آزادگان، جفیر، سوسنگرد، خرمشهر، دارخوین، امید و منصوری در حوضه رسوبی زاگرس انتخاب شده است. از نرم­افزار Dionisos Flow برای تعیین هندسه ساختاری حوضه رسوبی سازند آسماری در میادین مورد مطالعه استفاده شد. چاه­های مورد مطالعه در هر یک از میادین ذکر شده از 3 تا 5 سکانس رسوبی تشکیل شده­اند. شناسایی سکانس­های تشکیل دهنده چاه­ها در واحد زمان به عنوان مبنای کار قرار گرفته است. نتایج داده­های چینه شناسی سکانسی، داده­های لاگ گاما و مطالعات محیط رسوبی از مهم­ترین پارامتر­های ورودی به نرم­افزار جهت مدل­سازی می­باشد. مطالعه حاضر نشان می­دهد که ساختار هندسی حوضه رسوبی سازند آسماری در میادین مورد مطالعه تحت کنترل پارامترهایی هم­چون عمق دیرینه، فرآیندهای تکتونیکی (بالا آمدگی و پایین افتادگی کف حوضه)، تغییرات جهانی سطح آب دریا و میزان فضای لازم برای تجمع رسوبات بوده است. ساختار هندسی حوضه رسوبی سازند آسماری در طی الیگوسن - میوسن در نواحی مورد مطالعه دارای ساختار هندسی پیشرونده با ماهیت پلکانی و تجمعی به سمت حوضه پیش­بینی گردیده است.
The Asmari Formation as one of the most important oil reservoirs, is a thick sequence of carbonate – terrigenous rocks with Oligocene – Miocene age in southwestern Iran. In order to determine the structural geometry of the Asmari Formation, the stratigraphic forward modelling method has been used in this study. So, 8 oilfields, including Yadanaran, Omid, Jufeyr, Sunsangerd, Khorramshahr, Mansuri, Dorquain and Azadegan have been selected in the Zagros sedimentary basin. Dionisos Flow Software has been used to determine the structural geometry of the sedimentary basin of Asmari Formation studied fields. The studied wells in each of the mentioned oilfields are composed of three to five sedimentary sequences. Identifying each of the sequences that make up the wells per unit of time is the basis of the work. The results of sequence stratigraphic, gamma log and sedimentary environment data are the most important input parameters to the software for modelling. The present study shows that the geometric structure of the sedimentary basin of Asmari Formation in the studied fields has been controlled by parameters such as bathymetry, tectonic processes (rising and falling of the basin floor), global changes in sea level and accommodation space. The geometric structure of the sedimentary basin of Asmari Formation during the Oligocene – Miocene in the studied area predicted as a progressive geometric structure with a gradual and cumulative nature towards the basin.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the structural geometry of Asmari Formation and examining the process of its changes in the Zagros sedimentary basin using stratigraphy forward modeling method

نویسندگان [English]

 • E. Asadi Mehmandosti 1
 • S. A. Moallemi 2
 • J. Daneshian 1
 • S. Lashgari 1
چکیده [English]

The Asmari Formation as one of the most important oil reservoirs, is a thick sequence of carbonate – terrigenous rocks with Oligocene – Miocene age in southwestern Iran. In order to determine the structural geometry of the Asmari Formation, the stratigraphic forward modelling method has been used in this study. So, 8 oilfields, including Yadanaran, Omid, Jufeyr, Sunsangerd, Khorramshahr, Mansuri, Dorquain and Azadegan have been selected in the Zagros sedimentary basin. Dionisos Flow Software has been used to determine the structural geometry of the sedimentary basin of Asmari Formation studied fields. The studied wells in each of the mentioned oilfields are composed of three to five sedimentary sequences. Identifying each of the sequences that make up the wells per unit of time is the basis of the work. The results of sequence stratigraphic, gamma log and sedimentary environment data are the most important input parameters to the software for modelling. The present study shows that the geometric structure of the sedimentary basin of Asmari Formation in the studied fields has been controlled by parameters such as bathymetry, tectonic processes (rising and falling of the basin floor), global changes in sea level and accommodation space. The geometric structure of the sedimentary basin of Asmari Formation during the Oligocene – Miocene in the studied area predicted as a progressive geometric structure with a gradual and cumulative nature towards the basin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asmari Formation
 • Subsidence
 • Geometric Structure
 • Dionisos Flow Software
 • Modeling
 • Zagros

دوره 7، شماره 14
پاییز و زمستان 1398
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1399