دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-142 (مقالات منتخب پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران) 
9. نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته

صفحه 97-108

10.22084/psj.2019.3496

بیژن یوسفی یگانه؛ سید محمدرضا امامی میبدی؛ صفورا یاسبلاغی شراهی؛ مصطفی صداقت نیا