اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوبگذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئید های میوسن

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (استادیار). کرمان- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته- پژوهشکده علوم محیطی- گروه اکولوژی

2 عضو هیات علمی (دانشیار). کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده علوم- گروه زمین شناسی

10.22084/psj.2019.3407

چکیده

این مقاله، اهمیت مطالعه صدف های خارپوستان به خصوص کلیپ آستروئید ها، در تفسیر شرایط رسوبگذاری و محیط دیرینه ای دریایی و تا حدودی شرایط دیاژنزی را نشان می دهد. در بین انواع مختلفخارپوستان ، کلیپ آستروئید ها یکی از شاخص ترین نمونه هایی هستند که اهمیت فراوانی در تفسیر  شرایط رسوبی محیط های دریایی دیرینه و بالاخص در زمان الیگوسن و میوسن دارند. بر اساس فابریک رسوبی کلیپ آستروئید ها در نهشته های رسوبی کربناته، ماسه سنگی و کنگلومرایی (تجمعات روی هم انباشته شده صدف ها و میزان تراکم صدف ها در نهشته ها و جهت یافتگی صدف ها نسبت به سطوح لایه بندی)، مورفولوژی های گوناگون  صدف های کلیپ آستروئید ها و همچنین نوع و میزان شواهد تافونومی موجود بر روی صدف اکینوئید ها، موارد زیر قابل تعیین و تفسیر هستند: ۱-  نوع بسترهای رسوبی، ۲- میزان انرژی آب و شرایط هیدرودینامیکی، ۳- میزان جابجایی و حمل شدگی، ۴- میزان فرآیند های توفانی و غربالی، ۵-  وجود و شدت رخدادهای حمل و نقل مجدد، ۶- وجود همزمان منابع مختلف غذایی و دانه های رسوبی مختلف و  ۷- اعمال فشار طبقات فوقانی در رسوبات در طی دیاژنز بر اساس نوع و میزان شواهد تافونومی موجود بر روی صدف اکینوئید ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleosedimentological significance of echinoderms with emphasize on Miocene echinoids

نویسندگان [English]

  • A. H. Rahiminejad 1
  • H. Zand-Moghadam 2
چکیده [English]

This represents paleoenvironmental significance of echinoderms with emphasize on Miocene echinoids. Clypeasteroids, are one of the most typical echinoids which are very useful in interpretation of Oligocene and Miocene marine paleoenvironmental conditions. Based on different functional morphologies of clypeasteroid tests, sedimentary fabric (clusters, density and orientation of tests to the bedding surface) of echinoids in deposits (carbonates, sandstones and conglomerates) and taphonomic evidences on clypeasteroid tests, the following details can be evaluated: 1- type of substrates, 2- water energy and hydrodynamic conditions, 3- transportation and reworking, 4- events such as tempestites and winnowing, 5- availability and diversity of different nutrient sources and sedimentary grains and 6- sediment loading after final deposition of sediments and during diagenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinoid. Clypeasteroid. Paleontology. Sedimentology. Paleoenvironment

دوره 7، شماره 14
پاییز و زمستان 1398
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1399