ژئوشیمی عناصر فرعی و کمیاب نهشته های سیلیسی-آواری قرمز کرتاسه تحتانی در شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین خاستگاه و سنگ منشأ

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

10.22084/psj.2019.3402

چکیده

مطالعه خاستگاه با هدف تعیین جایگاه زمین­ساختی، نوع سنگ منشأ و آب و هوای ناحیه منشأ به کمک بررسی­های آنالیز ژئوشیمیایی بر روی ماسه­سنگ­های کرتاسه زیرین در برش کوه بجاره در شمال شرق اصفهان انجام گرفته است. این مطالعات شامل آنالیز عناصرفرعی و نادرخاکی می­باشد که با نتایج حاصل از بررسی­های ژئوشیمیایی عناصر اصلی نمونه­های مشابه در مطالعات قبلی مقایسه گردیده است. مطالعات ژئوشیمیایی بر روی ماسه­سنگ­های کرتاسه­ی زیرین بیانگر قرارگیری داده­ها در محدوده تکتونیکی حاشیه قاره­ا­ی غیرفعال و جزایر قوسی قاره­ای می­باشد. هم­چنین از نظر بررسی نوع سنگ منشأ نشان­دهنده محدوده منشأ مخلوط اسیدی (فلسیک و آندزیتی) و بازی است. بررسی هوازدگی نهشته­های مورد مطالعه تایید کننده میزان هوازدگی بالا در ناحیه منشأ می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trace and rare earth elements geochemistry of the Lower Cretaceous siliciclastic red beds in north east Isfahan: Implication for provenance and source rocks

نویسندگان [English]

  • M. A. Salehi
  • Z. Mazroei Sebdani
چکیده [English]

Provenance studies has been done through geochemical analysis on the Lower Cretaceous siliciclastic red beds of the Kuh-e-Bejareh section in north east Isfahan in order to determine the tectonic setting, source rocks and palaeoclimate. This studies include analysis of trace and rare earth elements which have been compared with previous interpretation from major elements analysis of same samples. The geochemical investigation on the Lower Cretaceous siliciclastic red beds indicate that the data plots on passive continental margin (PM) and continental island arc (CIA) areas. Moreover, it is indicated that the source rocks shows felsic (felsic and andesitic) and mixed mafic rocks. Weathering analysis approved high intensity weathering of the source area for the studied succession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemistry
  • Lower Cretaceous
  • Provenance
  • Kuh-e-Bejareh section
  • Northest of Isfahan

دوره 7، شماره 14
پاییز و زمستان 1398
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1399