تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس

نویسندگان

دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

10.22084/psj.2019.3405

چکیده

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مغزه­های حفاری، مقاطع نازک میکروسکوپی و تلفیق آن­ها با لاگ های پتروفیزیکی و داده های تخلخل–تراوایی، گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در سازندهای دالان بالایی و کنگان در یکی از چاه های میدان پارس جنوبی مشخص گردیده­اند. هدف این مطالعه، بررسی ارتباطات موجود بین این مفاهیم با جایگاه های سکانسی (سکانس ها و سیستم تراکت­ها) در مخازن مورد اشاره می باشد. گونه­های سنگی مخزنی بر اساس مطالعات پتروگرافی خصوصیات رخساره ای (بافت رسوبی)، فرآیند­های دیاژنزی، و نوع حفرات غالب تعیین گردیده اند. تعداد ۸ واحد جریانی هیدرولیکی با استفاده از مفهوم نشانگر زون جریان تعیین شده است. رخساره های الکتریکی بر مبنای لاگ های نوترون، صوتی، چگالی و مقاومت با استفاده از روش خوشه بندی تعیین گردیده و با رخساره های مغزه (گونه های سنگی) مطابقت داده شده اند. در نهایت، گونه های سنگی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی تعیین شده در چارچوب سکانس های رسوبی مورد بررسی قرار گرفته، ارتباطات آن ها تشریح شده و توزیع آن­ها در درون مخزن مشخص گردیده است. در نتیجه، رخساره های دانه غالب (پکستون/ گرینستون) مربوط به زیرمحیط شول با تخلخل بین دانه ای بالا و اثرات دیاژنزی افزاینده کیفیت مخزنی (انحلال و دولومیتی شدن) که سبب ایجاد حفرات انحلالی، قالبی و بین بلوری در آن­ها شده اند، بهترین واحدهای مخزنی این توالی ها را در سکانس رسوبی واحد K4، بخش میانی واحد K2 و بخش میانی واحد K1 تشکیل داده اند. از سوی دیگر، رخساره های انیدریتی بالای جزرومدی، رخساره های گل غالب (مادستون/ وکستون) پهنه جزرومدی، لاگون و دریای باز همراه با رخساره های دانه غالب سیمانی شده و فشرده شده، افق های غیر مخزنی را در سیستم تراکت پیشرونده سکانس های K3 و K2 و بخش پایینی سیستم تراکت پیشرونده و سیستم تراکت پسرونده سکانس K1 ایجاد نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated reservoir rock-typing, hydraulic flow units and electrofacies determination in sequence stratigraphic framework of the Permian–Triassic reservoirs in the central Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • H. Mehrabi
 • M. H. Dahaghin
 • Yasaman Ahmadi
چکیده [English]

This study presents reservoir rock-types, hydraulic flow units and electrofacies of the upper Dalan and Kangan formations in a well from the South Pars Field. To achieve these goals, drilled core data and thin section petrography are integrated with petrophysical logs and porosity–permeability data. The main target of this study was to elaborate on the relationships between the reservoir rock-types, flow units and electrofacies with depositional sequences and systems tracts. Petrographic analysis of facies characteristics (depositional textures), diagenetic alterations and dominant pore types are integrated to define the petrographic rock-types. Eight hydraulic flow units are recognized using the values of flow zone indicator. Neutron, sonic, density and resistivity logs are clustered to define the electrofacies. Finally, all rock-types, flow units and electrofacies are correlated in a sequence stratigraphic framework. Consequently, grain-dominated facies of shoal setting with dominant interparticle pores as well as dissolution molds and vugs provide the best reservoir units in the K4, and middle parts of K2 and K1 sequences. On the other hand, anhydritic facies of supratidal and mud-dominated facies of intertidal, lagoon and open marine settings along with compacted and cemented grain-supported facies form the non-reservoir intervals in the transgressive systems tracts of K2, K3, early TST and RST of K1 sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • reservoir rock type
 • Hydraulic Flow Unit
 • Electrofacies
 • depositional sequence
 • upper Dalan and Kangan formations

دوره 7، شماره 14
پاییز و زمستان 1398
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1399