ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

3 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

در این پژوهش براساس مطالعات پتروگرافی تعداد 12 ریزرخساره متعلق به محیط­های رمپ خارجی، رمپ میانی، شول و رمپ درونی شناسایی گردید و بر مبنای آن­ها پارامترهای دیرینه بوم­شناسی بررسی شدند. سازند آسماری در چاه مورد مطالعه در شوری عادی تا فوق شور، محدوده نوری الیگوفوتیک تا یوفوتیک و مواد غذایی در محدوده الیگوتروف تا یوتروف نهشته شده است. در بخش­های عمیق انرژی هیدرودینامیکی پایین، بستر نرم و پایدار بوده و فرامینیفرها دارای پوسته نازک و کشیده و در بخش­های کم عمق رمپ میانی (بخش نزدیک به منشا) و شول انرژی هیدرودینامیکی بالا، بستر سخت و ناپایدار بوده و فرامینفرهای هیالین عدسی و لنزی شکل با دیواره ضخیم و در محیط لاگون فرامینیفرهای پورسلانوز با دیواره ضخیم قرار دارند. حضور فراوان فرامینیفرهای کف­زی بزرگ با جلبک­های قرمز کورالیناسه­آ و قطعاتی از مرجان­ها نشانگر آب­های گرم و محیط­های گرمسیری و نیمه­گرمسیری در زمان تشکیل سازند آسماری بوده است و فراوانی بالای فرامینیفرهای سطح­زی نسبت به درون­زی در چاه مورد مطالعه نــشان­دهنده یک مـحیط دریایی اکـسیژن­دار می­باشد. هم­چنین در این پژوهش چهار اجتماع کربناته نانوفر، فورآلگال، رودآلگال و فوارمول شناسایی گردید. در نهایت پس از بررسی و شناسایی سطوح مرزی، چهار سطح مرزی مثبت (PB) و پنج سطح مرزی منفی(NB) شناسایی شد که بعضی از این سطوح مرزی با مرز آشکوب­ها مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies, paleocasology, carbonate associations and investigation of NB, PB with stages boundaries Asmari Formation by using cyclolog in a well in Marun oilfied

نویسندگان [English]

  • M. Goodarzi 1
  • H. Amiribakhtia 2
  • M. R. Noraeinejad 3
  • Y. Ezampanah 4
چکیده [English]

In this research based on the petrographic analysis 12 microfacies belonging to outer ramp, middle ramp, shoal and inner ramp were introduced, which led to recognition of some paleoeological parameters. In the studied well, the Asmari Formation sediments have been deposited from normal to hypersaline, oligophotic to euphotic and oligotrophic to eutrophic conditions. Deep parts of the basin with low hydrodynamic energy, soft and stable substrate contain foraminifera with thin and elongate tests; the shallow parts of the middle ramp (proximal) and shoal with high hydrodynamic energy, hard and unstable substrate including thick-wall,  lenticular hyaline benthic foraminifera and porcelaneous forams with thick walls are distributed in the lagoon facies belt. The high abundance of the large benthic foraminifera, coralinacea red algae and coral fragments indicate warm and tropical to subtropical environments during the deposition of the Asmari Formation. High proportion of the epifaunal to infaunal benthic foraminifera in the studied well suggest an oxygenated marine environment. In adition in this research 4 carbonate associations including Nanofer, Rhodalgal, Foralgal and Foramo were recognized. Finally, 4 positive- and 5 negative- boundary surfaces (PB and NB, respectively) were introduced; some of which are well correlated with stage boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marun oilfields
  • Asmari formation
  • paleoecology
  • microfacies
  • Cyclolog
آقانباتی، ع (1385) زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586.
آورجانی، ش.، محبوبی، ا.، موسوی­حرمی، ر (1390) ریزرخساره، محیط­های رسوبی و چینه­نگاری سکانسی رسوبات اُلیگومیوسن (سازند آسماری) در میدان نفتی کوپال، فروافتادگی دزفول مرکزی، فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال پنجم، شماره نوزدهم، ص 45-60.
آورجانی، ش.، موسوی­حرمی، ر.، محبوبی، ا.، رحیم­پوربناب، ح.، امیری­بختیار، ح (1390) چینه­نگاری سکانسی و بررسی کیفیت مخزنی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول شمالی (میدان­های نفتی هفتکل، کوپال و مارون)، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، خرداد 1394، 354 ص.
آورجانی، ش.، همت، م.، سبکرو، م.، صادقی، ر.، طاهری، م. ر (1391) توصیف مغزه­ها، چینه­نگاری زیستی، رخساره­ها و محیط­رسوبی، چینه­نگاری سکانسی و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی مارون، گزارش شماره پ- 7489. شرکت ملی نفت مناطق نفت­خیز جنوب، 85 ص، گزارش منتشر نشده.
ابطحی، ز.، صیرفیان، ع (1390) زیست­چینه­نگاری و اجزای اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ)، پژوهش­های دانش زمین، شماره 7، ص 78- 94.
اکبری، ن.، همت، م.، طاهری، م.، سبکرو، م.، صادقی، ر (1390) مطالعه بایواستراتیگرافی، ریزرخساره­ها، محیط رسوبی، و سکانس استراتیگرافی مخزن آسماری میدان نفتی بی­بی حکیمه گزارش شماره پ- 7421. شرکت ملی نفت مناطق نفت­خیز جنوب، 85 ص، گزارش منتشر نشده.
اخزری، س.، صیرفیان، ع.، وزیری­مقدم، ح (1396) زیست چینه­نگاری و دیرینه بوم­شناسی سازند آسماری در شمال غرب روستای دریس، غرب اسـتان فارس، نـشریه رخساره­های رسوبی، 10 (2)، ص 173 – 192.
انصاری، ع.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری, ع.ا.، غبیشاوی، ع (1392) زیست­چینه­نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت)، نشریه علمی - پژوهشی دیرینه­شناسی، 1(2)، ص 121-136.
براری، م.، صیرفـیان، ع.، وزیری­مـقدم، ح (1396) زیست چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازند آسماری در تاقدیس لار (شمال خاوری گچساران): تطابق زیست­چینه­ای نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال ششم، ص 49- 73.
بینازاده، ط.، بینازاده، ع.، وفائی، ط ( 1396) ریزرخساره­ها، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سازند آسماری در برش دشتروم (جنوب یاسوج). فصلنامه علوم زمین، سال 27، شماره 106، ص 169 تا 178.
حبیبی، ط ( 1395) تطابق زیست­چینه­نگاری و مجموعه­های فرامینیفری توالی­های الیگوسن در حوضه فارس. نشریه پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 65 ، شماره چهارم، ص 113- 134.
خوشنود، م.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع.ا.، صیرفیان، ع (1395) زیست­چینه­نگاری و محیط­رسوبی سازند آسماری در برش روستای دوان، شمال کازرون، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال ششم، شماره 12، ص 94- 112.
ذبیحی زوارم، ف، وحیدی­نیا، م.، صادقی، ع.، امیری­بختیار، ح.، محبوبی، ا (1394) زیست­چینه­نگاری و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در تاقدیس­های چناره ماله کوه و میدان نفتی قلعه نار. پایان­نامه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، 277 ص.
رحمانی، ع.، غبیشاوی، ع ( 1389) سکانس استراتیگرافی سازند آسماری در میدان نفتی لب سفید (جنوب غرب ایران)، چهاردهمین انجمن همایش زمین­شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه.
رحمانی، ع (1391) آشنایی با نرم­افزار سیکلولاگ و کاربردهای آن در صنعت نفت (مطالعات چینه­نگاری سکانسی)، مطالعـه مـوردی مخـزن آسماری میدان نفتی پارسی (چاه شماره 19): شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.
رحیم­آبادی،م.، وزیری­مقدم، ح.، صیرفیان، ع.، ستوهیان، ف (1398) زیست­چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازند آسماری در یال شمالی تاقدیس خامی (شمال گچساران)، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال هشتم، شماره 16، ص 1 – 25.
زارع، م.، وحیدی­نیا، م.، محمودی قرایی، م. ح ( 1398)  چینه­نگاری زیستی، ریزرخساره­ها، محیط­­رسـوبی و دیرینه- بوم­شناختی سازند آسماری در جنوب­غربی ایران، نشریه علمی پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 13، ص 102-130.
صادقی، ر.، فروزنده، خ.، محمدی، م (1393) چینه­شناسی و محیط­رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب شرق یاسوج، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، سال سی و یکم، شماره پیاپی 58 ، شماره اول، بهار 93.
صدیقی، م (1387) چینه­نگاری زیستی و محیط­های رسوبی عضو C سازند قم در جنوب و جنوب شرق شهرستان قم، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان، 99 ص.
طاهـری، م. ر.، آورجـانی، ش ( 1387) بـازنگـری زیست چینه­نگاری سازند آسماری در میدان نفتی مارون (چاه شماره 281). مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
طاهری، م. ر، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع. ا.، غبیشاوی، ع (1394) ریزرخساره­ها و محیط­رسوبی سازند آسماری در زون ایذه (منطقه ایذه) حوضه رسوبی زاگرس، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال پنجم، شماره 10، ص 20- 45.
غبیشاوی، ع.، رحمانی، ع (1385) سکانس استراتیگرافی سازندهای سروک و ایلام در میدان نفتی آب تیمور(چاه شماره 14) گزارش شماره پ- 5918، شرکت ملی نفت مناطق نفت­خیز جنوب، 67 ص، گزارش منتشر نشده.
غبیشاوی، ع.، رحمانی، ع ( 1389) مطالعه محیط­رسوبی و سکانس استراتیگرافی مخزن بنگستان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 14) گزارش شماره پ- 6966، شرکت ملی نفت مناطق نفت­خیز جنوب، 42 ص، گزارش منتشر نشده.
غبیشاوی، ع.، شب افروز، ر. ا ( 1389) تطابق چینه­شناسی در چاه مورد مورد مطالعه مخزن بنگستان میدان نفتی گچساران بر اساس نرم­افزار Cyclolog، گزارش داخلی شرکت ملی نفت مناطق نفت­خیز جنوب، 13 ص، منتشر نشده.
غلام­پور موگهی، س.، وزیری­مقدم، ح.، صالحی، م.ع، ارزانی، ن.، آرمون، ا (1396) زیست­چینه­نگاری و ریزرخساره­های سازندهای شهبازان وآسماری (گذر از ائوسن به الیگوسن) در نهشته­های کربناته شمال فروافتادگی دزفول حوضه رسوبی زاگرس، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال هفتم ، شماره 13، ص 20 – 42.
فتحی میر، آ.، وحیدی­نیا، م.، امیری­بختیار، ح (1391) بایواستراتیگرافی سازند آسماری بر اسـاس روزن­داران کف­زی بزرگ (بزرگ شمال پل دختر). سی و یکمین گردهمایی علوم­زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
کلنات، ب.، وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع. ا (1389) زیست چینه­نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب­غرب فیروز آباد، رخساره­های رسوبی، شماره 3(1)، ص 71-84.
کلنات، ب.، وزیری­مقدم، ح.، وحیدی­نیا، م ( 1393) مقایسه چینه­نگاری سکانسی و محیط­رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوززستان و لرستان از حوضه زاگرس. نشریه علمی پژوهشی رخساره­های رسوبی، 7(1)، ص 107 – 124.
کمالی­فر، ف.، آل­علی، س.م.، احمدی، و.ف، میرزایی، ا (1398) زیست­چینه­نگاری، ریزرخساره­ها، محیط­ رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرهادر زون زاگرس (فارس داخلی و ساحلی)، نشریه علمی پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 13، ص 57-76.
گودرزی، م.، وحیدی­نیا، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م. ر (1398) مطالعات چینه­شناسی و فسیل­شناسی بخش فوقانی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری با تاکید بر مرز بین دو سازند در میدان نفتی مارون با استفاده از مطالعات چینه­نگاری و نرم­افزار سیکلولاگ، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، 328 ص.
گودرزی، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م. ر (1398) مقایسه مرز آشکوب­های بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه A میدان نفتی مارون با سطوح مرزی NB و PB با استفاده از نرم­افزار سیکلولاگ. پنجمین همایش انجمن رسوب­شناسی ایران، اسفند 1398، (در حال چاپ).
گودرزی، م.، وحیدی­نیا، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م. ر (1398) زیست­چینه­نگاری، ریزرخـساره­ها و محیط رسوب­گذاری سازند آسماری در یکی از چاه­های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی رخساره­های رسوبی، جلد 12، شماره 2، (در حال چاپ).
گودرزی، م.، امیری­بختیار، ح.، نورایی­نژاد، م. ر (1398) دیرینه­شناسی و محیط­های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه­های AوB میدان نفتی مارون، شمال­ شرق اهواز. نشریه علمی پژوهشی رسوب­شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 13، ص 184-208.
لرستانی، م.، کنگاریان، ع. ح.، صفری، ا. ا.، نورا، م. ر (1397) محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی نهشته­های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فروافتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجد سلیمان (چاه 186)، استان خوزستان، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و هشتم، شماره 110، ص 79 – 88.
محمدی، م.، امیری­بختیار، ح.، امرایی، ف (1394) زیست چینه­نگاری مقایسه­ای سازند آسماری در برش­هایی از تاقدیس­های ماله ­کوه و امیران بر پایه روزن­بران کف­زی ناحیه لرستان، حوضه زاگرس، ایران، فصلنامه علوم­زمین، سال 25، شماره 98، ص 191 تا 198.
مطیعی، ه (1372) چینه­شناسی زاگرس. از انتشارات طرح تدوین کتاب زمین­شناسی ایران، 536.
منیبی، س، نظری سامانی، پ ( 1393) مطالعه و بازنگرى سنى زیست­چینه­اى سازند آسمارى در یکى از میادین جنوب­غرب ایران. پژوهش شرکت نفت.
نظافت، ع.، وحیدی­نیا، م.، عاشوری، ع. ر (1389) چینه­نگاری زیستی و محیط رسوب­گذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 36، ص 128-119.
نیسی، ع.، قادری، ع.، غبیشاوی، ع.، الله­کرم­پور دیل، م (1396) زیست­چینه­نگاری، بررسی ریزرخساره­ها و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری به کمک نرم­افزار سیکلولاگ در میدان نفتی قلعه­نار، حوضه زاگرس، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال ششم، شماره 12، ص 22- 44.
وزیری­مقدم، ح.، طاهری، ع. ا، کیمیاگری، م (1388) فرامینیفرها، جنس­های شاخص و پالئواکولوژی. انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه اصفهان،  372 ص.
وزیری­مقدم، ح.، عرب­پور، ص.ا.، صیرفیان، ع.، طاهری، ع. ا، رحمانی، ع (1394) چینه­نگاری زیستی، محیط­رسوبی و چینه­نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره 4 میدان لب سفید (شمال فروافتادگی دزفول، جنوب­غرب لرستان) و تنگ لنده (کوه سفید، شمال غرب دهدشت)، نشریه علمی پژوهشی زمین­شناسی نفت ایران، سال پنجم شماره 10، ص 87 – 119.
Adams T. D., Bourgeois F (1967) Asmari biostratigraphy. Geol Explor Div, IOOC Rep 1074, Tehran (unpublished).
Akhzari, S., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2015) Oligocene ramp system (Asmari Formation) in the west of Fars province: Microfacies and sedimentary environment. National Conference on Novel Applied Researches, Urmia, 1: 60-61.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution.   American Journal of Science, 304: 1–20.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A. Vaziri-Moghaddam , H (2010) The Asmari.Formation, north of the Gachsaran (Dill anticline), southwest Iran: facies analysis, depositional environments and sequence stratigraphy: Carbonates and Evaporites, 25: 145-160.
Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A. Vaziri-Moghaddam , H (2012) Palaeoecology of the Oligocene-Miocene Asmari Formation in the Dill anticline, N. Jb. Geol. Palont. Abh, 10: 1-18.
Allahkarampour Dill, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A. Behdad (Ghabeishavi), A (2018) Oligo-Miocene carbonate platform evolution in the northern margin of the Asmari intra-shelf basin, SW Iran: Marine and Petroleum Geology, 92: 437- 461.
Alsharhan, A. S., Kendall, C. G. S. C (2003) Holocene coastal carbonates and evaporites of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues. Earth-Science Reviews. 61: 191–243.
Amirshahkarami, M (2008) Distribution of Miogypsinoides in the Zagros Basin, Southwest of Iran. Historical Biology, 20: 175-184.
Amirshahkarami, M., Ghabishavi, A., Rahmani, A (2010) Biostratigraphy and paleoenvironment of the larger benthic foraminifera in wells sections of the Asmari Formation from the Rag-e-Safid Oil field, Zagros Basin, southwest Iran, Stratigraphy and Sedimentology Researches, 40: 63-48.
Bachmann, M. Hirsch, F (2006) Lower Cretaceous carbonate platform of the eastern Levant (Galilee and Golan Heights): Stratigraphy and second-order sea-level change. Cretaceous Research, 27: 467-512.
Bassi, D., Hottinger, L., Nebelsick, J (2007) Larger foraminifera from the Upper Oligocene of the Venetian area, North-East Italy. Paleontology, 50: 845–868.
Bassi, D., and Nebelsick, J. H (2010) Components, facies and ramps: Redefining Upper Oligocene shallow water carbonates using coralline red algae and larger foraminifera (Venetian area, northeast Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 295: 258-280.
Beavington-Penney, S. J., and Racey, A (2004) Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth-Science Reviews, 67: 219-265.
Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Nielsen, K. P (1987) Plankton Stratigraphy: Cambridge University Press, New York, p. 1023.
Boudagher–Fadel, M. K (2008) Evolution and Geological Significance of Larger BenthicForaminifera, Developments in Paleontology and Stratigraphy, 21. Elsevier, Amsterdam, p. 544.
Boudagher-Fadel, Marcelle K (2015) Biostratigraphic and geological significance of planktonic foraminifera, 22. Newnes, 320.
Boudagher–Fadel, M. K (2013) Biostratigraphic and Geological Significance of Planctonic Foraminifera, 21. Elsevier, Amsterdam, p. 544.
Brandano, M., and Corda, L (2002) Nutrients, sea level and tectonics: constrains for the facies architecture of a Miocene carbonate ramp in central Italy. Terra Nova, 14: 257-262.
Brandano, M., Vannucci, G., Pomar, L., Obrador, A (2005) Rhodolith assemblages from the lower Tortonian carbonate ramp of Menorca (Spain): Environmental and paleoclimatic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 226: 307-323.
 Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M (2009) Facies analysis and paleoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limstone Formation), Malta. Sedimentology, 56: 1138-1158.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Cuffaro, M (2009) Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: The Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 274: 54-63.
Brandano, M., M. Morsili, G. Vannucci, M. Parente, F. Bosellini, and G. Mateu-Vicens (2010) Rhodolith-rich  lithofacies of the Porto Badisco Calcarenites (upper Chattian, Salento, southern Italy). Italy Journal Geoscience,  129: 119-131
Busk, H. G., and Mayo, H. T (1918) Some notes on the geology of the Persian Oilfields: Journal of the Institution of Petroleum Technologists, 5: 5-26.
Buxton, M. W. N., Pedley, H. M (1989) A standardized model for Thethyan Tertiary carbonate ramps, London. Journal of the Geological Society, 146: 746-748.
Cahuzac, B. & Poignant, A (1997) Essai de biozonation de l’Oligo-Miocène dans les bassins européens à l’aide des grands foraminifères.néritiques. Bulletin de la Société géologique de France, 168: 155–169.
Carannante, G., M. Esteban, J. D. Milliman, and L. Simon (1988) Carbonate lithofacies as paleolatitiude indicators: problems and limestone: Sedimentary Geology, 60: 333-346.
Corda, L., and M. Brandano (2003) Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp, Central Apennines, Italy: Sedimentary Geology, 161: 55–70.
Cosovic, V. K., and A. Moro (2004) Paleoenvironmental model for Eocene foraminiferal limestones of the Adriatic carbonate platform (Istrian Peninsula): Facies, 50:  61-75.
Cyclolog Version (2010) C User Guide (2010) Enres International Company.
De Jong, M., Smith, D., Djin Nio, S., Hardy, N (2006) Subsurface correlation of the Triassic of the UK southern central graben: new look at an old problem, 24: 103-109.
Dunham, R (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in Ham, W. E., (ed.), Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir 1, Tulsa, 108–121.
Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K., Svana, T. A., Aqrawi, A. A. M., McArthur, J. M. and Thirlwall, M. F (2007) Strontium Isotope Stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene - Lower Miocene), Sw Iran. Journal of Petroleum Geology, 30: 107–128.
Embry, A. F. and Klovan, J. E (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Islands, Nortwest Territories: Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19: 730-781.
Flugel, E (2004) Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin, 976 p.
Flugel, E (2010) Microfacies of carbonate rocks, analysis, interpretation and application. Springer, Berlin, p. 976. 
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequence in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211-238.
Hallock, P., Glenn, E. C (1986) Larger foraminifera: a tool for paleoenvironmental analysis of Cenozoic carbonates depositional facies. Palaios, 1: 44-64.
Hallock, P (1979) Trends in test shape with depth in large symbiont-bearing foraminifera: Journal of Foraminiferal Research, 9: 61-69.
Hallock, P (1998) Habitats of modern larger foraminifera: taxonomic, depth and regional comparisons: Conference abstract, Tertiary to Recent larger foraminifera- their depositional environments and importance as petroleum reservoirs (Kingston- upon- Thames), 13 p.
Hallock, P) 2000( Symbiont-bearing foraminifera: harbingers of global change?. Micropaleontology, 95-104.
Hallock, P., Pomar, L (2008) Cenozoic evolution of larger benthic foraminifers: paleoceanographic evidence for changing habitats. In: Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium, pp. 16–20 Lauderdale, Florida.
Heydari, E (2008) Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56-70.
 Hohenegger, J., Yordanova, E., Tatzreiter, Y (1999) Habitats of larger foraminifera on the upper reef slope of Sesko Island, Okinawa: Marine Micropaleontology, 36: 109–168.
Hohenegger, J., Yordanova, E., Hatta, A (2000) Remarks on West Pacific Nummulitidae (Foraminifera): Journal of Foraminiferal Research, 30: 3-28.
Hottinger, L (1980) Répartition comparée des grands foraminifères de la mer Rouge et de l’Océa Indien: Annali dell’Università di Ferrara, 6: 35–51.
Hottinger, L (1983) Processes determining the distribution of larger foraminifera in space and time, in Meulenkamp, J. E. (ed.), Reconstruction of marine paleoenvironments: Utrecht Micropaleontological Bulletin, 30: 239–253.
Hottinger, L (1997) Shallow benthic foraminiferal assembelages as signals for depth of their deposition and their limitation: Bulletin de la Societé Géologique de France, 168: 491-505.
James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. AAPG Bulletin, 49: 2182 - 2245.
Kindler, P., and M. E. J. Wilson (2012) Carbonate grain association: their use and environmental significance, a Brien Review, Carbonate System during the Oligocene-Miocene Climatic Transition: Wiley-Blackwell, p. 35-47.
Lacassagne, R. M. A (1963) Asmari sedimentary environment. Unpublished Report of the Geological and Exploration Division, Iranian Oil offshore company, no.1041.
Laursen, G. V, Monibi, S., Allan, T. L., Pickard, N. A. H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Van Buchem, F.S.H., Moallemi, A., and Driullion, G (2009) The Asmari Formation revisited: Changed stratigraphic allocation and new biozonation, First international petroleum conference & exhibition, Shiraz, Iran.
Lees, A., A. T. Buller  (1972) Modern temperate water and warm water shelf carbonate sediments contrasted: Marine Geol, 13: 67–73.
Lee (1975) Possibele influence of salinity and temperature on modern shelf carbonate sedimention, Mari. Geol, 19: 159 – 198.
Lee J. J (1990) Fine structure of rodophycean profyridium purpureum insitu in Peneroplis pertusus and P. asicularis. Journal of Foraminiferal Research, 20:162–169.
 Lees, G. M (1933) The reservoir rocks of Persian oil fields: American Association Petroleum Geology Bulletin, 17: 229-240.
Loeblich, A. R., and Tappan, H (1980) Foraminiferal Genera and their Classification: Van Nostrand Reinhold Company, New York, p. 970.
Leutenegger, S (1984) Symbiosis in benthic foraminifera; specificity and host adaptations. The Journal of Foraminiferal Research, 14: 16-35.
Mossadegh, Z. K., D. W. Haig, T. Allan, M. H. Adabi and A. Sadeghi, 2009, Salinity changes during Late Oligocene to Early Miocene Asmari Formation deposition, Zagros Mountains, Iran: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 272: 17-36.
Mutti, M., Hallock, P (2003) Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraint. Int J Earth Sci, 92: 465–475.
Nelson, C. S., S. L. Keane, and P. S. Head (1988) Non-tropical carbonate deposits of the modern New Zealand shelf: Sedimentology Geological, 160: 71-96.
Nouradini, M., Ashouri, A. R., Yazdi, M., & Rahiminejad, A. H (2019) Palaeoecology and distribution of upper Oligocene–lower Miocene foraminifera in the Qom Formation, the Bagher-Abad section, NE Isfahan, Central Iran. Carbonates and Evaporites, 34: 563-579.‏
Nio, S. D., Brouwer, J. H., Smith, D. G., De Jong, M. G., Bohm, A. R (2005) Spectral trend attribute analysis applications in the stratigraphic analysis of wireline logs: First Break, 23: 7175.
Nio, S. D., Bohm, A. R., Brouwer, J. H., De Jong, M.G., Smith, D.G (2006) Climate stratigraphy, principles and applications in subsurface correlation: EAGE Short Course Series, 1: 1-130. 
Pomar, L (2001 a) Types of carbonate platforms: a genetic approach: Basin Research, 13: 313-334.
Pomar, L (2001 b) Ecological control at sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Island: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 249-272.
Pomar, L., Brandano, M., Westphal, H (2004) Environmental in feluencing skeletal grain sediment associations: a critical review of Miocence examples from the western Mediterranean. Sedimentology, 51: 627-651.
Pomar, L., Hallock, P (2007) Changes in coral-reef structure through the Miocene in the Mediterranean province: adaptive vs. environmental: Earth Seince, 35: 899-902.
Pomar, L., Hallock, P (2008) Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology: Earth Seince, 81: 134-169.
Pomar L, Mateu-Vicens G, Morsilli M, Brandano M (2014) Carbonate ramp evolution during the Late Oligocen (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109–132.
Rahmani, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A. and Ghabeishavi, A (2009) A Model for the Paleoenvironmental Distribution of Larger Foraminifera of Oligocene–Miocene Carbonate Rocks at Khaviz Anticline, Zagros Basin, Sw Iran. Historical Biology, An International Journal of Paleobiology, 21: 215–227.
Rahmani, A., Taheri, A., Vaziri-Moghaddam, H. and Ghabeishavi, A (2012) Biostratigraphy of the Asmari Formation at Khaviz and Bangestan Anticlines, Zagros Basin, SW Iran, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 263: 1–16.
Renema, W., & Troelstra, S. R (2001) Larger foraminifera distribution on a mesotrophic carbonate shelf in SW Sulawesi (Indonesia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 125-147.
Renema, W (2006) Large benthic foraminifera from the deep photic zone of a mixed siliciclastic-carbonate shelf off East Kalimantan, Indonesia. Marine Micropaleontology, 58(2): 73-82.
Reuter, M., Piller, W. E., Harzhauser, M., Mandic, O., Berning, B., Rogl, F., Kroh, A., Aubry, M.P., Wielandt-Schuster, U.,  Hamedani, A (2009) The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an Early Burdigalian restriction of Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways. International Journal of Earth Sciences, 98: 627-650.
Reichel, M (1936-1937) Etude surles alveolines. Soc. Paleout Suisse Mem, 57 - 59.
Richardson, R. K (1924) The geology and oil measures of southwest Persia, Journal Institute Petroleum Technology, 10: 256–283.
Romero, J., Caus, E., Rosell, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late Middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin (NE Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 179: 43–56.
Roozpeykar, A. Moghaddam, I. M (2016) Sequence biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the Oligocene-early Miocene deposits of the Zagros Basin (Dehdasht area, South West Iran). Arabian Journal of Geosciences, 9: 77.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2010) Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence (Asmari Formation) in Fars sub basin, Zagros Mountains, southwest Iran Facies, 57: 431–446.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H. and Mohammadi, E (2018) Biofacies, depositional model, and sequence stratigraphy of the Asmari Formation, Interior Fars sub-zone, Zagros Basin, SW Iran. Carbonates and Evaporites, 33(3): 489-507.
Seyrafian, A., Hamedani, A (1998) Microfacies and depositional environment of the Upper Asmari Formation (Burdigalian), North-Central Zagros Basin, Iran: NeuesJahrbuch fur Geologie and Palaontologie –Abhandlungenv, 210: 129-141.
Seyrafian, A (2000) Microfacies and depositional environments of the Asmari Formation, at Dehdes area (Acorrelation across Central Zagros Basin). Carbonates Evaporites, 15: 2248.
Seyrafian, A. and Mojikhalifeh, A (2005) Biostratigraphy of the Late Paleogene-Early Neogene Succession, North-Central Border of Persian Gulf, Iran, Carbonates and Evaporites, 20: 91–97.
Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H., Arzani, N., Taheri, A (2011) Facies analysis of the Asmari Formation in central and north-central Zagros basin, southwest Iran. Biostratigraphy paleoecology and diagenesis. Rev. Mex. ciencias Geol, 28: 439–458.
Schuster, F., and U. Wielandt (1999) Oligocene and Miocene coral founas from Iran: palaeoecology and palaeobiogeography: Journal of Earth Science, 88: 571-581.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Ghabeishavi, A., Moussavi-Harami, R (2015) a. Depositional architecture and sequence stratigraphy of the oligo–miocene Asmari platform; Southeastern Izeh zone, Zagros Basin, Iran. Facies 61 (1).
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Moussavi-Harami, R., Ghabeishavi, A., Al-Aasm, I.S (2015 b). Facies analysis and carbonate ramp evolution of oligomiocene Asmari formation in the gachsaran and bibi-hakimeh oilfields and the nearby mish anticline, Zagros Basin. Iran Neues Jahrb. für Geol. Paläontologie – Abh, 276:- 121–146.
Shinn, E (1983) Tidal flats, in Scholle, P. A., Bebout, D. G., Moore, C.H. (eds.), Carbonate Depositional Environments: American Association of Petroleum Geologists Memoir, 33: 171–210.
Sooltanian, N., Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H (2011) Biostratigraphy and paleo-ecological implications in microfacies of the Asmari Formation (Oligocene), Naura anticline (Interior Fars of the Zagros Basin), Iran. Carbonates and Evaporites, 26: 167-180.
Taheri, M. R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Ghabeishavi, A (2017) Biostratigraphy and paleoecology of the oligo-miocene Asmari formation in the Izeh zone (Zagros Basin, SW Iran). Bol. Soc. Geol. Mex, 69:  59–85.
 Tesovic B, Gusic I, Jelaska V, Buckovic D (2001) Stratigraphy and microfacies of the Upper Cretaceous Pucisca ormation, Island of Brac, Croatia. Cretaceous Research, 22: 591 – 613.
Tomasovych, A (2004) Microfacies and depositional environment of an Upper Triassic intra-platform carbonate basin: the Fatric Unit of West Carpathians (Slovakia). Facies, 50: 77–105.
Thomas, A. N (1948) The Asmari limestone of southwest Iran; Anglo-Iranian Oil Company Report, 706 p, unpublished.
Triantaphyllou, M. V., Koukousioura, O., Dimiza, M. D. (2009). The presence of the Indo-Pacific symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera in Greek coastal ecosystems (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 10: 73-86.
van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monibi, S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329: 219-263.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M. Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran: Facies, 52: 41-51.
Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., Motiei, H (2010) Oligo-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros basin, Iran: Microfacies, paleoenvironment and depositional sequence. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 27: 56–71.
Warren, J  (2000) Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations, Earth-Science Reviews, 52: 1–81.
Wilson, J. L ( 1975) Carbonate facies in geological history: Springer, Berlin, p. 471.
Wynd, J. G (1965) Biofacies of the Iranian oil Consortium Agreement Area (I.O.O.C), Unpublished Report no. p. 1082, 88.
Wilson, M. E. J., and A. Vecsei (2005) The apparent paradox of abundant foramol facies in low latitudes, their invironmental significance and effect on platform development: Earth-Science Reviews, 69: 133-168.
Zabihi Zoeram, F., Vahidinia, M., Sadeghi, A., Mahboubi, A., & Amiri Bakhtiar, H (2015) Larger benthic foraminifera: a tool for biostrtigraphy, facies analysis and paleoenvironmental interpretations of the OligoMiocene carbonates, NW Central Zagros Basin, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8: 931-949.