ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB ، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یکی از چاه های میدان نفتی مارون

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

3 دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

10.22084/psj.2020.21613.1238

چکیده

در این پژوهش تعداد 150 مقطع نازک میکروسکوپی جهت بررسی شرایط دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB - PB با مرز آشکوب‌ها در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون مطالعه شد. پس از شناسایی ریز رخساره‌ها و محیط‌های رسوبی، پارامترهای شوری، نور، مواد غذایی، عمق، انرژی هیدرودینامیکی، ماهیت کف بستر، دما، اکسیژن، همزیستی، تولید مثل و راهبردهای تغذیه‌ای بررسی شدند. سازند آسماری در چاه مورد مطالعه در شوری نرمال تا فوق شور، محدوده نوری الیگوفوتیک تا یوفوتیک و مواد غذایی در محدوده الیگوتروف تا یوتروف نهشته شده است. در بخش‌های عمیق انرژی هیدرودینامیکی پایین، بستر نرم و پایدار بوده و فرامینیفرها دارای پوسته نازک و کشیده و در بخش‌های کم عمق رمپ میانی (بخش پروکسیمال) و شول انرژی هیدرودینامیکی بالا، بستر سخت و ناپایدار بوده و فرامینفرهای هیالین عدسی و لنزی شکل با دیواره ضخیم و در محیط لاگون فرامینیفرهای پورسلانوز با دیواره ضخیم قرار دارند. حضور فراوان فرامینیفرهای کف‌زی بزرگ با جلبک‌های قرمز کورالیناسه‌آ و قطعاتی از مرجان‌ها نشانگر آب‌های گرم و محیط‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در زمان تشکیل سازند آسماری بوده است و فراوانی بالای فرامینیفرهای سطح زی نسبت به درون‌زی در چاه مورد مطالعه نشان دهنده یک محیط دریایی اکسیژن‌دار می‌باشد. همچنین در این پژوهش چهار اجتماع کربناته نانوفر، فورآلگال، رودآلگال و فوارمول شناسایی گردید. در نهایت پس از بررسی و شناسایی سطوح مرزی، چهار سطح مرزی مثبت(PB) و پنج سطح مرزی منفی(NB) شناسایی شد که بعضی از این سطوح مرزی با مرز آشکوب‌ها مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paleocasology, carbonate associations and investigation of NB, PB with Stages boundariesy Asmari Formation by using Cyclolog in one of the wells in Marun oilfieds.

نویسندگان [English]

  • M. Goodarzi 1
  • H. Amiribakhtia 2
  • M. R. Noraeinejad 3
  • Y. Ezampanah 4
چکیده [English]

In this research, in order to investigate Paleoecology, carbonate associations and determine PB-NB boundary surfaces with stage boundaries in one of the Marun oilfields 150 thin sections have been studied. Following the identification of the microfacies and sedimentary environments some paleoeological parameters such as salinity, light, nutrient, depth, hydrodynamic energy, the nature of substrate, temperature, oxygen, symbiotic, reproduction and nutrient strategy were analysed. In the studied well, the Asmari Formation successions have been deposited from normal to hypersaline, oligophotic to euphotic and oligotrophic to eutrophic conditions. Deep parts of the basin with low hydrodynamic energy, soft and stable substrate contain foraminifera with thin and elongate tests, the shallow parts of the middle ramp (proximal) and shoal with high hydrodynamic energy, hard and unstable substrate include thick-wall, lenticular hyaline benthic foraminifera and porcelaneous ones with thick walls are distributed in the lagoon facies belt. The high abundance of the large benthic foraminifera, coralinacea red algae and coral fragments indicate warm and tropical to subtropical environments during the deposition of the Asmari Formation. High proportion of the Epifaunal to Infaunal benthic foraminifera in the studied well suggest an oxygenated marine environment. In addition in this research 4 carbonate associations including Nanofer, Rhodalgal, Foralgal and Foramo were recognized. Finally, 4 positive boundary surfaces (PB) and 5 negative ones (NB) were introduced that some of them correlate well with stage boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marun oilfields"
  • " Asmari Formation"
  • " Paleoecology"
  • " Carbonate associations"
  • "Cyclolog