رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خارک، بوشهر، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

سازند فهلیان در میدان نفتی اروند از تنوع سنگ شناسی کمی برخوردار است و در بخش های پایین سنگ آهک و در بخش های بالایی مخزن از سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده است. هدف از این پژوهش شناسایی ریزرخساره ها، محیط رسوبی، فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی این سازند است. مطالعه میکروسکپی تعداد 478 مقطع نازک تهیه شده از مغزه منجر به شناسایی 21 ریز رخساره شد که در 4 کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز برجای گذاشته شده اند. همچنین فرآیند های دیاژنزی میکریتی شدن، آشفتگی زیستی، نوشکلی، تراکم، انحلال، سیمانی شدن و جانشینی در این سازند مشهود است. پس از بررسی رخساره ها و عوارض دیاژنزی حاکم بر آنها، هشت گروه سنگی (Rock Type)پتروفیزیکی بر اساس کلاسهای پتروفیزیکی لوسیا معرفی شد. رخساره های گرینستون و رودستون به دلیل تأثیر فرآیندهای انحلالی دارای بالاترین کیفیت مخزنی، رخساره پکستون از کیفیت مخزنی خوب و رخساره وکستون از کیفیت مخزنی پایین تری برخوردار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies, diagenetic processes and their effect on petrophysical properties and reservoir quality of the Fahliyan Formation in Arvand Oil Field

نویسندگان [English]

  • F. Hashemi Ghandali 1
  • M. Aleali 1
  • V. A Sajadian 2
  • D. Jahani 3
چکیده [English]

The Fahliyan Formation in Arvand oil field has a low lithological diversity and including of limestone in the lower parts and dolostone in the upper parts of the reservoir. The goal of this study is determination of facies, depositional environment, diagenetic processes and their effect on the reservoir quality of this formation. Microscopic studies of 478 thin sections of cores led to the identification of 21 microfacies belong to 4 facies belts including tidal flat, lagoon, shoal and open marine. This study also revealed diagenetic processes including micritization, bioturbation, neomorphism, compaction, dissolution, cementation and replacement. In order to investigation of reservoir characterization, the effects of diagenetic processes and sedimentology used on the distribution of porosity and permeability. After studies of facies and diagenetic processes that affected these facies, eight petrophysical Rock Type, based on petrophysical classes of Lucia, were identified. Grainstone facies have the higher reservoir quality because of dissolution processes, packstone facies has good reservoir quality and the wackestone facies have lower reservoir quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fahliyan Formation
  • Arvand Oil Field
  • Depositional environment
  • Diagenesis
  • reservoir quality