بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، داشنگاه آزاد واحد شیراز

2 دانشکده علوم. دانشگاه آزاد واحد شیراز

3 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد شیراز

4 پیام نور

چکیده

رخنمون توالی سازند سروک دو تاقدیس خارتو و رشتالو در جنوب شرقی زاگرس ازلحاظ زیست چینه نگاری، محیط رسوبی دیرینه و چینه نگاری سکانسی مورد مطالعه قرارگرفته است. شش بیوزون در بازه زمانی آلبین میانی تا سنومانین بالایی در سازند سروک در گستره مورد مطالعه تعیین گردید. بر اساس مشاهدات صحرائی سه واحد سنگ چینه نگاری در هر دو برش قابل تمایز می‌باشد. پنج مجموعه رخساره‌ای در ده ریز رخساره در چهار کمربند محیط رسوبی در برش‌های موردمطالعه شناسایی شد. توالی کربناته سازند سروک در منطقه در یک رمپ (شامل بخش‌های رمپ داخلی، میانی و بیرونی)، شامل کمربندهای لاگونی، سدی، جلو سدی و دریای باز، نهشته شده است. فرایندهای تکتونیکی و موقعیت حوضه رسوبی و میزان ورود با منشأ خارج از حوضه در روی محیط رسوبی سازند سروک در گستره مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است. سه سکانس درجه سوم در سازند شناسایی‌شده است که به‌طرف بالا عمق حوضه کاسته شده است. به‌طور که تنوع فرامینیفر در محیط سازند سروک در برش رشتالو بیشتر بوده در صورتیکه تنوع فسیلی در برش خارتو کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, facies and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation in the Rashtalu and Khartu sections Sub-coastal Fars, Zagros, Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Parnian 1
  • Hamzeh Saroei 3
  • Mohammad Bahrami 4
1 Geology Dpartement,, slamic azad shiraz university
2 Geology departement, slamic azad Shiraz university
3 Dipardement Geology, Slamic azad Shiraz university
4 geology, payamnoor shiraz
چکیده [English]

The outcrops of the Sarvak Formation of the Khartu and Rashtalu anticline in southeastern Zagros have been studied of biostratigraphy, paleoenvironment and sequence stratigraphy. Six biozones were identified in Sarvask Formation in studied area (Middle Albian to Upper Cenomanian). Based on field observations, three stratigraphic units can be distinguished in both sections. Five facies were identified in ten microfacies in four facies belts. Carbonate sequence of the Sarvak Formation in the sections in a ramp (inner, middle and outer ramp) that includes lagoon, barrier, front barrier and open marine belts. Tectonic processes and the location of the sedimentary basin and the rate of entry from outside the basin on the ramp have been affected. Three third-order sequences have been identified, which have decreased to the upper basin depth. So that the diversity of habitats in the environment of Sarvak Formation was higher in Rashtalu section, while the fossil diversity in Khartu section was less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folded Zagros
  • Biostratigraphy
  • facies
  • Sequence Stratigraphy