زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانشگاه پیام نور

4 سازمان زمین شناسی کشور تهران ایران

چکیده

سازند آسماری توالی ضخیم کربناته‌ای در حوضه فورلند زاگرس است که در زمان الیگو- میوسن نهشته شده است. به منظور انجام مطالعات زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و تفسیر محیط رسوبی، برش مخملکوه از پهنه لرستان واقع در غرب زاگرس مورد بررسی قرار گرفت. برش مخملکوه دارای 85 متر ضخامت است که از تناوبی از سنگ آهک‌های ضخیم لایه با میان لایه‌هایی از سنگ آهک نازک لایه تشکیل شده است. بر اساس مطالعات زیست چینه نگاری‌، 12 جنس وابسته به 7 خانواده از روزنبران کف‌زی و پلانکتونیک در برش مورد مطالعه شناسایی شد. در این برش، دو تجمع فسیلی و 12 ریزرخساره بر اساس الگوهای پراکندگی روزن‌داران با سن روپلین-آکیتانین تشخیص داده شد. تجمعات فونی با زون‌های استاندارد جهانی تطابق داده شده است. مطالعه ریزرخساره‌ها‌ی موجود نشان دهنده دو کمربند رسوبی شامل لاگون و دریای باز در برش مورد مطالعه است. زیرمحیط‌های رسوبی سازند آسماری قابل تطابق با بخش‌های رمپ داخلی، میانی و خارجی هستند که تحت شرایط مزوفوتیک، الیگوفوتیک و آفوتیک در یک رمپ هموکلینال نهشته شده-اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, Microfacies and palaeoecology of the Asmari Formation in Makhmal Kuh section, Lurestan Province, western Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad rajabi 1
  • saeedeh senemari 2
  • mahnaz parvaneh Nejad Shirazi 3
  • maryamnaz bahrammaneshtehrani 4
1 Azad University of Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 هیئت علمی
3 Payame Noor University, P.O. BOX 19395-3697 Tehran, IRAN
4 Geological survey of Iran, Head of Control and assessment center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Asmari Formation is a thick carbonate sequence in the Zagros Foreland Basin that was deposited during the Oligo–Miocene. In order to conduct biostratigraphic studies, microfacies and to interpret the depositional environment, the Makhmal Kuh section in the Lurestan province located in west of Zagros was investigated. The section is 85 m thick, consisting of alternating layers of thick limestone interbedded with thin-layer limestone. Based on biostratigraphic studies, 12 genera belonging to 7 families of foraminifera were identified in the studied section. In this section, two fossil assemblages and 12 microfacies were identified based on the Rupelian-Aquitanian foraminifera distribution patterns. The fauna assemblages conform to the world standard zones. The study of microfacies indicates two different sedimentary sub-environments including lagoon and open sea in the studied section. These depositional sub‌-environments of the Asmari Formation are compatible with the inner, middle and outer ramp parts, formed under a Mesophotic, Oligophotic and Aphotic conditions in a homoclinal ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqutanian
  • Rupelian
  • sedimentary environment
  • Zagros
  • Asmari