تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

توالی‌های کربناته بخش بالایی سازند سروک به سن سنومانین - تورونین که در بخش­های مختلف جنوب­باختری ایران و خلیج فارس نهشته شده­اند، یکی از مهم­ترین مخازن هیدروکربنی در جهان به­شمار می­روند. به منظور بررسی تاریخچه رسوب­گذاری و دیاژنزی سازند سروک در میدان­های هیدروکربوری واقع در بخش­ مرکزی و جنوبی فروافتادگی دزفول، مطالعه پتروگرافی بر روی مغزه­های حفاری و برش­های نازک میکروسکوپی تهیه­شده از این سازند در 6 چاه از 5 میدان انجام گردید. مطالعات رخساره­ای منجر به شناسایی 14 ریزرخساره رسوبی گردید. این ریزرخساره­ها در شش مجموعه رخساره­ای شامل حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی، لاگون دریای باز، پشته­های زیرآبی و لاگون محصورشده دسته­بندی شدند. بر این اساس، محیط رسوب­گذاری سازند سروک در میدان­های مطالعه­شده، رمپ کربناته هم­شیب پیشنهاد شده است. مهم­ترین فرایندهای دیاژنزی شناسایی­شده در این پژوهش شامل انحلال، سیمانی­شدن، دولومیتی­شدن، دولومیت­زدایی، سیلیسی شدن، نوشکلی، تراکم و شکستگی بوده که طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی، جوی (ائوژنتیک و تلوژنتیک) و دفنی کم­عمق تا عمیق ایجاد شده­اند. بررسی­های چینه­نگاری سکانسی منجر به شناسایی دو سکانس رسوبی رده سوم در بخش مورد مطالعه از سازند سروک (سنومانین - تورونین) گردید و ارتباط رخساره­ها و فرایندهای دیاژنزی با جایگاه­های سکانسی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional–diagenetic history and sequence stratigraphy of the Sarvak formation in hydrocarbon fields of the central and southern Dezful Embayment

نویسندگان [English]

  • J. Sobhani 1
  • H. Mehrabi 2
  • H. Rahimpour-Bonab 3
چکیده [English]

Cenomanian–Turonian carbonate sequences of the upper Sarvak Formation are among the most important hydrocarbon reservoirs of the Zagros area in SW Iran. Depositional and diagenesis histories were investigated using the petrographic studies of core samples and thin sections of this formation in 6 wells from 5 oilfields located in central and southern parts of the Dezful Embayment. Facies analysis has resulted in the recognition of 14 microfacies that are grouped into six facies associations (basin, outer ramp, middle ramp, open marine lagoon, shoal, and restricted lagoon), according to their facies characteristics and comparison to the standard microfacies models. A homoclinal ramp model was proposed as depositional setting of the Sarvak Formation. Important diagenetic alterations of this formation include dissolution, cementation, dolomitization, de-dolomitization, silicification, neomorphism, compaction, and fracturing. They represent a paragenetic sequence of marine, meteoric (eogenetic and telognetic), and shallow- to deep burial realms. Sequence stratigraphic interpretations resulted in the differentiation of two (third-order?) depositional sequences in the upper Sarvak Formation (mid Cenomanian – early Turonian). Finally, facies characteristics and diagenetic alterations are interpreted in a sequence stratigraphic framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak formation
  • Microfacies
  • Depositional model
  • Diagenetic history
  • Dezful Embayment
  • Sequence stratigraphy
اسعدی، ع.، هنرمند، ج.، رحمانی، ع.، رئیسی، ع. ر (1394) شناسایی و تفسیر رخساره­های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ­ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین میادین بزرگ نفتی جنوب­باختری ایران. دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 3، شماره 6، ص 119-103.
جدیری­آقایی، ر.، رحیم­پوربناب، ح.، توکلی، و.، کدخدائی ایلخچی، ر.، یوسف­پور، م. ر (1396) مطالعه واحدهای جریانی و رخساره­های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و تخمین ضخامت زون مخزنی در میدان­های سیری (خلیج فارس)، دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 9، ص 98-86.
فرامرزی، س.، رحیم­پوربناب، ح.، رنجبران، م (1397) پخش واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه­نگاری سکانسی در یکی از میدان­های نفتی دشت آبادان، جنوب­باختری ایران. دوفصلنامه رسوب­شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 12، ص 25-39.
Ahr, W (2008) Geology of Carbonate Reservoirs. John Wiley and Sons, Chichester, 296 p.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304: 1-20.
Alavi, M (2007) Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307: 1064-1095.
Alsharhan, A. S., and Kendall, C. G. S. C (1991) Cretaceous chronostratigraphy, unconformities and eustatic sealevel changes in the sediments of Abu Dhabi, United Arab Emirates. Cretaceous Research. 12(4): 379-401.
Alsharhan, A. S., and Nairn, A. E. M (1988) A review of the Cretaceous Formations in the Arabian Peninsula and the Gulf: Part II, Mid-Cretaceous (Wasia Group) Stratigraphy and Paleogeography. Journal of Petroleum Geology, 11: 89-112.
Alsharhan, A. S., and Nairn, A. E. M (1997) Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier, Netherlands, 843 p.
Aqrawi, A., Mahdi, T., Sherwani, G., Horbury, A (2010) Characterization of the Mid-Cretaceous Mishrif Reservoir of the southern Mesopotamian Basin, Iraq. In: American Association of Petroleum Geologists Conference and Exhibition, 7–10p.
Ashrafzadeh, A. R (1999) Paleohighs; their roles and importance in the Dezful embayment. NIOC Int. Report (no. 1919).
Bahroudi, A., and Koyi, H. A (2004) Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin. Marine and Petroleum Geology, 21: 1295-1310.
Beiranvand, B., Ahmadi, A., Sharafodin, M (2007) Mapping and classifying flow units in the upper part of the mid-Cretaceous sarvak formation (Western Dezful Embayment, SW Iran) based on a detemination of reservoir rock types. Journal of Petroleum Geology, 30: 16.
Bordenave, M. L., and Hegre, J. A (2005) The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful Embayment, Zagros Foldbelt, Iran. Journal of Petroleum Geology, 28(4): 339–368.
Dunham, R. J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 1: 108-121.
Embry, A. F., and Klovan, J. E (1971) A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island. Canadian Journal of Petroleum Geology, 19: 51.
Embry, A. F., and Johannessen, E. P (1992) T–R sequence stratigraphy, facies analysis and reservoir distribution in the uppermost Triassic–Lower Jurassic succession, western Sverdrup Basin, Arctic Canada. Norwegian Petroleum Society Special Publications, 2: 121-146.
Esrafili-Dizaji, B., Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Afshin, S., Kiani Harchegani, F., Shahverdi, N (2015) Characterization of rudist-dominated units as potential reservoirs in the middle Cretaceous Sarvak Formation, SW Iran. Facies, 61: 14.
Falcon, N. L (1961) Major earth-flexing in me Zagros Mountains of southwest Iran. Geological Society, London, 117: 367–376.
Flügel, E (2004) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application. Springer Verlag, New York, 976 p.
Flügel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, second ed. Springer, Berlin, 984 p.
James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 49: 2182–2245.
Glennie, K. W (2010) Structural and stratigraphic evolution of Abu Dhabi in the context of Arabia. Arabian Journal of Geosciences, 3: 331-349.
Hajikazemi, E., Al-Aasm, I. S., Coniglio, M (2010) Subaerial exposure and meteoric diagenesis of the Cenomanian-Turonian Upper Sarvak Formation, southwestern Iran. Geological Society, London,  Special Publication, 330: 253-272.
Hajikazemi, E., Al-Aasm, I. S., and Coniglio, M (2012) Chemostratigraphy of cenomanian-turonian carbonates of the sarvak formation, Southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 35: 187–206.
Hajikazemi, E., Al-Aasm, I. S., and Coniglio, M (2017) Diagenetic history and reservoir properties of the Cenomanian-Turonian carbonates in southwestern Iran and the Persian Gulf. Marine and Petroleum Geology, 88: 845-857.
Harris, P. M., Frost, S. H., Seiglie, G. A., Schneidermann, N (1984) Regional unconformities and depositional cycles, Cretaceous of the Arabian Peninsula. In Interregional Unconformities and Hydrocarbon Accumulation. American Association of Petroleum Geologists Memoir, 36: 67–80.
Hay, W. W (2008) Evolving ideas about the Cretaceous climate and ocean circulation. Cretaceous Research, 29: 725–753.
Heydari, E (2008) Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56–70.
Hollis, C (2011) Diagenetic controls on reservoir properties of carbonate successions within the Albian-Turonian of the Arabian Plate. Petroleum Geoscience, 17: 223–241.
Huber, B. T., Norris, R. D., MacLeod, K. G (2002) Deep-sea paleotemperature record of extreme warmth during the Cretaceous. Geology, 30: 123–126.
Immenhauser, A., Creusen, A., Esteban, M., Vonhof, H. B (2000) Recognition and interpretation of polygenic discontinuity surfaces in the Middle Cretaceous Shu’aiba, Nahr Umr, and Natih formations of northern Oman. GeoArabia, 5: 299–322.
James, N. P., and Choquette, P. W (1984) Diagenesis of  limestones - the meteoric diagenetic environment. Geoscience Canada, 11: 161–194.
Keller, G., Adatte, T., Berner, Z., Chellai, E. H., Stueben, D (2008) Oceanic events and biotic effects of the Cenomanian-Turonian anoxic event, Tarfaya Basin, Morocco. Cretaceous Research, 29: 976–994.
Keller, G (2008) Cretaceous climate, volcanism, impacts, and biotic effects. Cretaceous Research, 29: 754–771.
Koop, W., and Stoneley, R (1982) Subsidence History of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent. Philosophical Transactions, Royal Society of  London, 305: 149-168.
Lucia, F. J (2007), Carbonate reservoir characterization, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 341 p.
Mahdi, T. A., and Aqrawi, A. A. M (2014) Sequence stratigraphic analysis of the mid-cretaceous Mishrif Formation, southern Mesopotamian Basin, Iraq. Journal of Petroleum Geology, 37(3): 287-312.
McQuillan, H (1991) The role of basement tectonics in the control of sedimentary facies, structural patterns Diagenesis. Reprint Series Volume 1 of the International Association of Sedimentologists. 312p.
Mehrabi, H., and Rahimpour-Bonab, H (2014) Paleoclimate and tectonic controls on the depositional and diagenetic history of the Cenomanian-early Turonian carbonate reservoirs, Dezful Embayment, SW Iran. Facies, 60: 147-167.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Hajikazemi, E., and Jamalian, A (2015) Controls on depositional facies in Upper Cretaceous carbonate reservoirs in the Zagros area and the Persian Gulf, Iran. Facies, 61(4): 1-24.
Middletone, G. V (1973) Johhanes Walther΄s law of correlation of  facies, Bull. Geol. Soc. of America, 84: 979–988p.
Moore, C. H (2001) Carbonate reservoirs porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic framework. Elsevier, Amsterdam, 444 p.
Motamedi, H., Sepehr, M., Sherkati, S., Pourkermani, M (2011) Multi-phase hormuz salt diapirism in the southern Zagros, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(1) :29–44.
Motiei, H. (1993) Stratigraphy of Zagros. Geological Survey of Iran Publication (in Persian), 536p.
Murris, R. J (1980) Middle East: stratigraphic evolution and oil habitat. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 64: 597–618.
Nazar-Aghaei, A (1986) Effects of Cenomanian–Turonian unconformity on upper Sarvak carbonates in Rag-e-Safid oilfield and surrounding areas located on Hendyjan paleohigh. National Iranian Oil Company internal report, No 4006, 40 pp.
Omidvar, M., Mehrabi, H., Sajjadi, F., Bahramizadeh-Sajjadi, H., Rahimpour-Bonab, H., Ashrafzadeh, A (2014) Revision of the foraminiferal biozonation scheme in Upper Cretaceous carbonates of the Dezful Embayment, Zagros, Iran: integrated palaeontological, sedimentological and geochemical investigation. Revue de Micropaleontologie 57:97–116.
Philip, J., Borgomano, J., Al-Maskiry, S (1995) Cenomanian-Early Turonian carbonate platform of northern Oman: stratigraphy and palaeo-environments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 119(1-2): 77-92.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Enayati-Bidgoli, A. H., Omidvar, M (2012) Coupled imprints of tropical climate and recurring emergence on reservoir evolution of a mid Cretaceous carbonate ramp, Zagros Basin, southwest Iran. Cretaceous Research, 37: 15–34.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Navidtalab, A., Izadi-Mazidi, E (2012) Flow unit distribution and reservoir modelling in cretaceous carbonates of the sarvak formation, abteymour oilfield, dezful embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 35(3): 213–236.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Navidtalab, A., Omidvar, M., Enayati-Bidgoli, A. H., Sonei, R., and Izadi-Mazidi, E (2013) Palaeo-exposure surfaces in Cenomanian - Santonian carbonate reservoirs in the dezful embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Geology, 36(4): 335–362.
Razin, P., Taati, F., van Buchem, F. S. P (2010) Sequence stratigraphy of Cenomanian-Turonian carbonate platform margins (Sarvak Formation) in the High Zagros, SW Iran: An outcrop reference model for the Arabian Plate. Geological Society Special Publication, 329: 187-218.
Read, J. F (1982) Carbonate platforms of passive (extensional) continental margins: Types, characteristics and evolution. Tectonophysics, 81: 195–212.
Read, J. F (1985) Carbonate platform facies models. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 69: 1-21.
Sadooni, F. N (2005) The nature and origin of Upper Cretaceous basin-margin rudist buildups of the Mesopotamian Basin, southern Iraq, with consideration of possible hydrocarbon stratigraphic entrapment. Cretaceous Research, 26: 213-224.
Sepehr, M., and Cosgrove, J. W (2004) Structural framework of the Zagros fold–thrust belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 21(7): 829-843.
Setudehnia, A (1978) The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent areas. Journal of Petroleum Geology, 1: 3-42.
Sharland, P. R., Archer, D. M., Casey, R. B., Davies, S. H., Hall, A. P., Heward, A. D., Simmons, M. D (2001) Arabian Plate Sequence Stratigraphy. GeoArabia Special Publications 2. Oriental Press. Manama Bahrain. 371p.
Sharp, I., Gillespie, P., Morsalnezhad, D., Taberner, C., Karpuz, R., Vergés, J., Hunt, D (2010) Stratigraphic architecture and fracture-controlled dolomitization the Cretaceous Khami and Bangestan groups: An outcrop case study, Zagros Mountains, Iran. Geological Society, London,  Special Publication, 343-396.
Sherkati, S., Molinaro, M., Frizon de Lamotte, D., Letouzey, J (2005) Detachment folding in the Central and Eastern Zagros fold-belt (Iran): Salt mobility, multiple detachments and late basement control. Journal of Structural Geology, 27: 1680–1696.
Sherkati, S., Letouzey, J., and Frizon de Lamotte, D (2006) The Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation and sandbox modeling. Tectonics, 25, 4.
Schlager, W (2005) Carbonate sedimentology and sequence stratigraphy. In: SEPM concepts in sedimentology and paleontology, no 8.
Taghavi, A. A., Mørk, A., Emadi, M. A (2006) Sequence stratigraphically controlled dingenesis governs reservoir quality in the Carbonate Dehluran Field, Southwest Iran. Petroleum Geoscience, 12: 115–126.
Thamer, A., Mahdi, A. A. M., Aqrawi, A. D. H., Sherwani, G. H (2013) Sedimentological characterization of the mid-Cretaceous Mishrif reservoir in southern Mesopotamian Basin, Iraq. GeoArabia. 18: 139-174.
Tucker M. E (1993) Carbonate diagenesis and sequence stratigraphy. In: Wright VP (ed) Sedimentology review. Blackwell, Oxford, 51–72p.
Tucker M. E., and Wright V. R (1990) Carbonate Sedimentology. Blackwell Science, Oxford, 482p.
van Buchem, F. S. P., Razin, P.,  Homewood, P., W., Oterdoom, W. H., Philip, J (1996) High-resolution sequence stratigraphy of the Natih formation (Cenomanian/Turonian) in northern Oman: distribution of source rocks and reservoir facies. Geoarabia, 1: 65–91.
van Buchem F. S. P., Letouzey, J., Gaumet, F., Rudkiewicz, J. L., Mengus, J. M., Baghbani, D., Sherkati, Sh., Asillian, H., Keyvani, F., Ashrafzadeh, R., Ehsani, M. H (2001) The petroleum systems of the Dezful Embayment and Northern Fars (south-west Iran). NIOC Internal Report No 55.729-1.
van Buchem F. S. P., Razin, P., Homewood, P. W., Oterdoom, W. H., Philip, J (2002) High resolution sequence stratigraphic architecture of Barremian/Aptian carbonate systems in Northern Oman. Geoarabia, 7: 461–500.
van Buchem, F. S. P., Simmons, M. D., Droste, H. J., Davies, R. B (2011) Late Aptian to Turonian stratigraphy of the eastern Arabian Plate - depositional sequences and lithostratigraphic nomenclature. Petroleum Geoscience, 17(3): 211-222.
Vincent, B., Swennen, R., Jalali, M., Baghbani, D., van Buchem, F (2010) Regional unconformities in the Cenomanian and Turonian limestone of southwest Iran (Sarvak Formation)–subaerial exposures, diagenetic patterns and impact on reservoir properties. In: Extended Abstract, Albian/Cenomanian/Turonian carbonate siliciclastic systems of the Arabian Plate. EAGE Second Arabian Plate Workshop, Abu Dhabi, 24–27p.
Vincent, B., van Buchem, F. S. P., Bulot, L. G., Jalali, M., Swennen, R., Hosseini, A. S., Baghbani, D (2015) Depositional sequences, diagenesis and structural control of the Albian to Turonian carbonate platform systems in coastal Fars (SW Iran). Marine and Petroleum Geology, 63: 46–67.
Weidlich, O (2010) Meteoric diagenesis in carbonates below karst unconformities: Heterogeneity and control factors. Geological Society, London,  Special Publication, 329: 1-24.